SE

Vem tar ansvar för att alla f?r en bostad? Ny rapport fr?n Hyresgästföreningen, SKL, SABO och Fastighetsägarna

Användningen och olika säkerhetsaspekter av ADHD-läkemedel har nyligen följts upp av Läkemedelsverket. Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste ?ren, men ökningstakten var n?got lägre under 2013. I likhet med föreg?ende ?r s? är förskrivningen av metylfenidat dominerande.
Förskrivningen av ADHD-läkemedel har de senaste ?ren ökat, inte minst hos vuxna. Läkemedelsverket arbetar därför tillsammans med bl.a. Socialstyrelsen för att öka kunskapen om bakgrunden till ökningen och se över behovet av ?tgärder.
I en myndighetsgemensam ?rsrapport sammanfattas nu resultaten av 2013 ?rs aktiviteter, inklusive nya förskrivningsdata fr?n Socialstyrelsen och läkemedelsregistret. Rapporten kompletterar andra myndigheters arbete inom omr?det, till exempel de kartläggningar som SBU har gjort under 2013 inom omr?det ADHD/AST.
Förskrivningen av ADHD-läkemedel har liksom under tidigare ?r ökat, även om ökningstakten var n?got lägre 2013 än tidigare ?r. Totalt fick ca 74 550 personer i Sverige ADHD-läkemedel under 2013. I likhet med föreg?ende ?r s? är förskrivningen av metylfenidat dominerande.
ADHD-läkemedel som förskrivs p? licens, till exempel amfetamin och dexamfetamin, har ökat n?got mindre under 2013 jämfört med föreg?ende ?r.
Det totala antalet fr?gor om förgiftningstillbud med ADHD-läkemedel har tidigare ökat successivt men har under de senaste tv? ?ren varit relativt konstant.
Analysen av inkomna biverkningsrapporter för ADHD-läkemedel under 2013 visade ingen ökning av antalet rapporter eller n?gon väsentlig förändring av biverkningsmönstret jämfört med tidigare ?rs rapportering. Vad gäller säkerheten för ADHD-läkemedlen följs detta inom europasamarbetet, vilket innebär att b?de nationella och internationella biverkningsutredningar initierats löpande d? nya signaler kommer myndigheterna till känna.
Inga nytillkomna säkerhetsfr?gor har identifierats vid litteratursökningar.
Fortsatta insatser
Läkemedelsverket publicerade 2009 ett kunskapsdokument för läkemedelsbehandling av ADHD. Sedan dess har lisdexamfetamin godkänts för ADHD-behandling, och den godkända indikationen för atomoxetin utökats till att omfatta även vuxna. Läkemedelsverket kommer under ?ret att fatta beslut om kunskapsunderlaget utifr?n dessa förändringar behöver uppdateras.
Socialstyrelsen arbetar för närvarande med ett dokument som ska ge vägledning för utredning och indikation för behandling av ADHD.
TLV har under hösten 2013 startat en process för omprövning av läkemedelsförm?nen för ADHD-läkemedel.
Läkemedelsverket ing?r ocks? i ett myndighetssamarbete kring ADHD tillsammans med Socialstyrelsen, TLV, SBU och Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna ska under hösten 2014 tillsammans presentera ett samordnat statligt kunskapsstöd inom ADHD. I stödet kommer bland annat att ing? en vägledning, en nationell indikation för läkemedelshandling och omprövning av läkemedelsförm?ner för ADHD-läkemedel.
Relaterad information
Uppföljning av ADHD läkemedel – ?rsrapport 2013
Läkemedelsverket följer upp behandlingen med centralstimulantia vid ADHD
(2013-03-08)
Behandlingsrekommendation ADHD (2009)
Kunskapsguiden

Bror Jonzon
ämnesomr?desansvarig farmakoterapi
018-17 46 00
Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukv?rden samt djursjukv?rden f?r tillg?ng till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändam?lsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar ocks? för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss p? www.lakemedelsverket.se.0300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy