SE

Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2013, i löpande priser: Handelsnettot 6,8 miljarder kronor i mars

Finansmarknadsstatistik, mars 2013: Ökad tillväxttakt för utl?ning till icke-finansiella

Den ?rliga tillväxttakten för de monetära finansinstitutens (MFI:s) utl?ning till icke-finansiella företag var vid utg?ngen av mars 3,3 procent. Det är en ökning jämfört med februari d? tillväxttakten var 1,4 procent. I mars 2012 var tillväxttakten 4,4 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.
MFI:s utl?ning till icke-finansiella företag uppgick i mars till 1 887 miljarder kronor. Det är en ökning med 61 miljarder jämfört med motsvarande m?nad föreg?ende ?r. Av de icke-finansiella företagens l?n st?r l?n med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen vilket i mars uppgick till 569 miljarder. L?n till bostadsrättsföreningar uppgick till 340 miljarder. Det bör noteras i samband med analys av tillväxttakten för icke-finansiella företag att den är mer volatil än exempelvis tillväxttakten för hush?llen.
Tillväxttakten för utl?ningen till hush?ll var i mars 4,6 procent. Det innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med februari. MFI:s utl?ning till hush?ll uppgick i mars till 2 792 miljarder kronor. Det är en ökning med 119 miljarder jämfört med motsvarande m?nad föreg?ende ?r. Ökningen kan främst förklaras av bostadsl?nen som stod för 102 miljarder av ökningen och hade en ?rlig tillväxttakt p? 4,8 procent. Som bostadsl?n räknas l?n till hush?ll med säkerhet i sm?hus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I mars uppgick hush?llens utest?ende bostadsl?n hos MFI till 2 246 miljarder. Resterande del av hush?llsutl?ningen utgörs bland annat av konsumtionsl?n vilka oftast saknar säkerhet samt övriga l?n där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet.
Tillväxttakt, utl?ning till hush?ll och icke-finansiella företag Nedg?ng för hush?llens räntor
Efter att hush?llens räntor p? l?n steg under februari m?nad vände räntorna ner under mars. Den genomsnittliga räntan p? hush?llens nya avtal hos MFI uppgick i mars till 3,11 procent vilket kan jämföras med 3,15 procent i februari. De sjunkande räntorna kan förklaras av nedg?ngar b?de i de korta och de l?nga räntorna. Den rörliga räntan p? nya avtal sjönk fr?n 3,23 procent i februari till 3,18 procent i mars. För l?n med räntebindningstid p? över fem ?r l?g räntan p? nya avtal p? 3,72 procent i mars vilket kan jämföras mot 3,86 procent i februari. I mars var den genomsnittliga räntan p? nya avtal för bostadsl?n 3,01 procent vilket kan jämföras med 3,05 procent i februari.
I mars var hush?llens genomsnittsränta p? nyinsättningar p? bankkonton 0,71 procent vilket är en minskning jämfört med februari d? räntan var 0,74 procent. Räntan p? konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i mars till 1,51 procent vilket är en minskning jämfört med februari d? räntan var 1,52 procent.
MFI:s genomsnittliga utl?ningsränta p? nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i mars till 2,82 procent jämfört med februari d? den l?g p? 2,76 procent.
Ränta och tillväxt, utl?ning till hush?ll och icke-finansiella företag
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____355765.aspx
Ökad tillväxttakt för M1 men M3 oförändrad
I mars var den ?rliga tillväxttakten för det smala penningmängdsm?ttet, M1, 5,6 procent. Det kan jämföras med februari d? tillväxttakten var 3,2 procent. M1 uppgick i mars till 1 705 miljarder.
Tillväxttakten i det breda penningmängdsm?ttet, M3, var i mars 1,9 procent. I februari var tillväxttakten 1,9 procent. Totalt uppgick M3 i mars till 2 415 miljarder.
Penningmängd, ?rlig tillväxttakt
M1 best?r av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainl?ning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inl?ning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.
Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, p? uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken m?nadsvis. Statistiken bygger i huvudsak p? rapportering fr?n monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.
Finansmarknadsstatistik mars 2013

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-05-29 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Förfr?gningar
Jens Viklund
Tfn 08-506 948 82
E-post [email protected]
John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post [email protected] som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy