SE

Varuexport, varuimport och handelsnetto, februari 2013, i löpande priser: Handelsnettot 7,1 miljarder kronor i februari

I februari hade hush?llens l?n fr?n monetära finansinstitut (MFI) en ?rlig tillväxttakt p? 4,6 procent. Det var en ökning jämfört med januari d? tillväxttakten l?g p? 4,5 procent. I februari 2012 var tillväxttakten 5,0 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.
Hush?llens l?n hos MFI uppgick i februari till 2 780 miljarder kronor. Det är en ökning med 119 miljarder jämfört med motsvarande m?nad föreg?ende ?r. Ökningen kan främst förklaras av bostadsl?nen som stod för 100 miljarder av ökningen och hade en ?rlig tillväxttakt p? 4,7 procent. Som bostadsl?n räknas l?n till hush?ll med säkerhet i sm?hus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I februari uppgick hush?llens utest?ende bostadsl?n hos MFI till 2 237 miljarder kronor. Resterande del av hush?llsutl?ningen utgörs bland annat av konsumtionsl?n vilka oftast saknar säkerhet samt övriga l?n där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hush?llens konsumtionsl?n uppgick i februari till 168 miljarder och hade en ?rlig tillväxttakt p? 5,8 procent.
I februari var tillväxttakten p? MFI:s utl?ning till icke-finansiella företag oförändrad jämfört med föreg?ende m?nad. Den ?rliga tillväxttakten l?g i februari p? 1,4 procent. I februari uppgick utl?ningen till icke-finansiella företag till 1 854 miljarder kronor. Det är en ökning med 25 miljarder jämfört med motsvarande m?nad föreg?ende ?r. Av de icke-finansiella företagens l?n stod l?n med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen. Dessa l?n uppgick i februari till 570 miljarder. L?n till bostadsrättsföreningar uppgick till 339 miljarder.
Tillväxttakt, utl?ning till hush?ll och icke-finansiella företag
För tabell se här

Uppg?ng för hush?llens utl?ningsräntor
Efter en längre periods nedg?ngar vände räntorna p? hush?llens l?n upp i februari. Den genomsnittliga räntan p? hush?llens nya avtal uppgick i februari till 3,15 procent vilket kan jämföras mot 3,13 procent i januari. De ökade räntorna kan förklaras av uppg?ngar i b?de korta och l?nga räntor. Den rörliga räntan p? nya avtal ökade fr?n 3,22 procent i januari till 3,23 procent i februari. För l?n med räntebindningstid p? över 1 till och med 5 ?r l?g räntan p? nya avtal p? 3,01 procent i februari vilket kan jämföras mot 2,98 procent i januari. Den genomsnittliga räntan p? nya avtal för bostadsl?n uppgick i februari till 3,05 procent vilket är oförändrat jämfört med januari.
I februari var hush?llens genomsnittsränta p? nyinsättningar p? bankkonton 0,74 procent vilket är oförändrat jämfört med januari. Räntan p? konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i februari till 1,52 procent vilket är en minskning jämfört med januari d? räntan var 1,53 procent.
MFI:s genomsnittliga utl?ningsränta p? nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i februari till 2,76 procent jämfört med januari d? den l?g p? 2,83 procent.
Ränta och tillväxt, utl?ning till hush?ll och icke-finansiella företag
För tabell se här

Minskad tillväxttakt för M1 men ökad för M3
I februari var den ?rliga tillväxttakten för det smala penningmängdsm?ttet, M1, 3,2 procent. Det kan jämföras med januari d? tillväxttakten var 3,5 procent. M1 uppgick i februari till 1 659 miljarder.
Tillväxttakten i det breda penningmängdsm?ttet, M3, var i februari 1,9 procent. I januari var tillväxttakten 1,7 procent (reviderad siffra). Totalt uppgick M3 i februari till 2 393 miljarder.
Penningmängd, ?rlig tillväxttakt

För tabell se här

M1 best?r av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainl?ning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inl?ning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.
Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, p? uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken m?nadsvis. Statistiken bygger i huvudsak p? rapportering fr?n monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.
Finansmarknadsstatistik februari 2013
Mer om statistiken Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-04-26 kl. 09.30.
Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfr?gningar
John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post [email protected]
Jens Viklund
Tfn 08-506 948 82
E-post [email protected]
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande ?terges. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Andreas Johansson Hein   #Geert Wilders   #Senior Fellow   #Timbro Europaparlamentsvalet