SE

V?ldet tar inte semester – drömmen om en (trygg) jul hemma

Man kan troligen minska älgskadorna i tallskog genom att h?lla en hög stamtäthet, undvika överskuggande löv och ta bort skadade träd vid slutröjningen. Det visar en omfattande studie av tallungskogar i Mellansverige.
En tät tallungskog ger en lägre andel skadade huvudstammar av tall, troligen eftersom mängden tillgänglig bete ökar.
– Däremot verkar inslag av björk i best?ndet öka de färska älgskadorna. Björken växer snabbt och kan h?lla tillbaka unga tallar inom älgens beteshöjd längre. D? koncentreras skadorna, eftersom älgarna ofta ?terkommer till samma platser och träd för att beta under flera ?r, säger Märtha Wallgren, viltforskare vid Skogforsk.
Slutsatsen är att man kan minska de slutliga niv?erna av älgskador i tallskog genom att h?lla en hög stamtäthet, undvika överskuggande löv samt att röja gallra bort skadade träd i slutröjningen.
– Men det viktigaste är en genomtänkt förvaltning av skog och vilt, där mängden vilt st?r i proportion till foderresurserna, säger Märtha Wallgren.
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, h?llbart bruk av skogen.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Att Sverige   #Ipsos Ipsos   #Ipsos Tel   #Maria Cel