SE

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

Behovet av kunskap om cannabisanvändningens utbredning, förändringar i konsumtionsmönster och hur tillg?ngen ser ut är stor. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, f?r ofta fr?gor fr?n professionella som arbetar med unga, journalister och intresserad allmänhet om just detta. Därför publicerar CAN idag svar p? n?gra vanliga fr?geställningar om cannabis samt fördjupade analyser av skolelevers drogvanor.
Ganska ofta hävdas att cannabiskonsumtionen har ökat kraftigt i omfattning under 2000-talet. Genomg?ngen visar att även om cannabis förefaller ha blivit mer tillgängligt är det sv?rt att med hjälp av fr?geundersökningar hitta n?gra större tendenser till ökning. Bland skolelever kan en liten uppg?ng skönjas, inte s? mycket bland andelen som använt cannabis utan främst avseende användningsfrekvensen hos gruppen som provat, men ingen avgörande förändring har inträffat. Undersökningar som följer äldre ungdomar visar heller inte p? ökningar under 2000-talet. Möjligen ?terfinns potentiella konsumtionsökningar bland mera marginaliserade grupper som missas i denna typ av studier.
Uppfattningen att m?nga ungdomar idag väljer att berusa sig med cannabis istället för alkohol f?r heller inget stöd. Tvärtom är den genomsnittliga alkoholkonsumtionen bland dem som använt cannabis betydligt högre jämfört med dem som inte provat, i synnerhet gäller detta dem med frekvent cannabisanvändning, och i den gruppen är det praktiskt taget ingen som inte druckit alkohol senaste ?ret.
Resultaten av fördjupade analyser av skolelevers drogvanor visar p? mycket stora skillnader mellan de elever som använt cannabis frekvent jämfört med övriga grupper. Exempelvis svarade 3,4 procent av samtliga gymnasielever i materialet att de använt n?gon annan narkotika än cannabis, 12 procent var högkonsumenter av alkohol och 14 procent rökte dagligen eller nästan dagligen. Motsvarande andelar bland de elever som använt cannabis minst 20 g?nger var 44 procent (annan narkotika än cannabis), 43 procent (högkonsumenter av alkohol) och 56 procent (regelbundna rökare).
Analyserna av riskfaktorer visar tydligt att de elever som använt cannabis minst 20 g?nger är en grupp som har höga poäng p? riskfaktor efter riskfaktor. Exempelvis uppgav ca 42 procent att de skolkar minst 2-3 g?nger i m?naden och ca 26 procent att deras föräldrar tycker det är okej att de (eleverna) berusar sig p? alkohol och/eller röker hasch/marijuana och/eller röker cigaretter. Motsvarande andelar bland alla svarande gymnasieelever var drygt 13 respektive 8 procent. Analyserna visade med andra ord p? en ansamling av riskfaktorer och användning av olika droger i gruppen frekventa cannabisanvändare.
Bakgrund

I PM:n redovisas analyser av data fr?n CANs ?rliga drogvaneundersökning bland skolelever i gymnasiets ?r 2. Gruppen elever som använt cannabis frekvent (minst 20 g?nger) jämförs med samtliga respondenter, övriga cannabisanvändare (< 20 ggr), högkonsumenter av alkohol och regelbundna rökare (röker dagligen/nästan dagligen). Data avser ?ren avser 2012 och 2013, vilka slagits samman till ett större material best?ende av drygt 8 000 ifyllda enkäter. "Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?- N?gra vanliga fr?geställningar om cannabis samt empiriska analyser av skolelevers drogvanor" kan laddas ner fr?n www.can.se. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. V?ra ?terkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar p? uppdrag av kommuner och län. Läs mer p? www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.15100Skicka som e-post Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Clara Henriksson