SE

Unik studie gjord inom primärv?rden

För första g?ngen i Sverige har ett forskarteam vid Högskolan Kristianstad studerat det positiva inom primärv?rden för att p? s? sätt förbättra arbetssituationen där. Att tänka nytt och vända p? perspektivet har gett stor och positiv respons ute p? v?rdcentralerna.
I samverkan med Region Sk?ne genomfördes under 2013?2014 en nydanande studie vid Högskolan Kristianstad. Istället för att utg? fr?n negativa aspekter, som stress och symtom, har forskarna tagit fasta p? positiva, s? kallade salutogena, hälso- och arbetsfaktorer för att kunna utveckla arbetsmiljön i en positiv riktning. Det är första g?ngen den här typen av studier görs inom primärv?rden.
? Vi sökte kunskap om det positiva i primärv?rden, det vill säga de resurser och möjligheter som fanns i organisation och bland medarbetare. Med en s?dan kunskap i bagaget kan det vara möjligt att arbeta med positiva förtecken för att stärka primärv?rden, säger Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad
Samtliga 26 v?rdcentraler, offentliga s?väl som privata, i nordöstra Sk?ne deltog i studien. En förstudie, med gruppintervjuer vid n?gra v?rdcentraler, l?g till grund för utveckling av ett fr?geformulär som alla anställda under hösten fick möjlighet att besvara.
? Genom en väl genomförd datainsamling hamnade svarsfrekvensen p? imponerande 84 procent, säger Ingemar Andersson, allmänläkare och bitr. professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.
Det fanns stora individuella variationer mellan de olika v?rdcentralerna. Resultatet pekade p? viktiga positiva omr?den som ?terhämtning, balans mellan arbete och privatliv, upplevelsen av energi p? arbetet och att ha en tillgänglig chef.
Lina Ejlertsson, forskningsassistent, är den som främst varit ute p? v?rdcentralerna, b?de för att samla in data och för att diskutera de unika data som tagits fram för varje v?rdcentral.
? Det har varit fantastiskt positiva reaktioner fr?n personalen, b?de för att vi arbetar salutogent och för att vi ?terför resultaten, säger Lina.
? Den nyvunna kunskapen bör kunna omsättas i hälsoskapande arbete och bidra till positiva förändringar i en allt mer välfungerande primärv?rd. Flera möjliga ?tgärder i salutogen riktning kan genomföras utan extra kostnader, vilket bör underlätta användningen av resultatet. V?r övertygelse är att kunskapen kan bidra till positiva förändringar för b?de personal och patienter, säger Bodil Heijbel, med dr. och allmänläkare, Region Sk?ne.
För mer information kontakta:
Ingemar Andersson, [email protected] , mobil: 0702-68 53 53.
Lina Ejlertsson, [email protected] , mobil: 0732-04 55 80.

Forskarteamet best?r av: Bodil Heijbel, med dr., distriktsläkare vid Region Sk?ne, Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, Lina Ejlertsson, forskningsassistent vid Högskolan Kristianstad och Ingemar Andersson, biträdande professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid n?got av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar p? grundniv? och merparten av programmen p? avancerad niv? inneh?ller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

0300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Katarina Andersson   #Marcus Lundstedt   #Vi-skogen Tel