SE

Undersökningsresultat: Svenska myndigheters arbete med att leda och styra mot visionen

a8

Undersökningen Svenska myndigheters arbete med att leda och styra mot visionen
Dagens starka fokusering p? ledare och ledarskap tenderar att alltför ofta inte ta hänsyn till de olika villkor under vilka ledarskapet utövas. F? organisationer har likt myndigheter tv? logiker att hantera, den politiska och den förvaltningsekonomiska, i en realitet där utmaningarna växer och resurserna blir alltmer begränsade. Resultaten fr?n undersökningen, Svenska myndigheters arbete med att leda och styra mot visionen, pekar p? tre väsentliga utmaningar för myndighetsledningar att hantera:
Den röda tr?den mellan politikens m?l, myndighetens uppdrag och medarbetarnas uppgifter m?ste förtydligas och kommuniceras. 63% av de ledande befattningshavarna saknar en tydlig s?dan röd tr?d.

Alltmer begränsade resurser i kombination med stora utmaningar kräver att tydliga strategier utvecklas och verkligen genomförs. 53% av undersökningsdeltagarna säger att de saknar en tydlig fokuserad strategi som gör det lätt för organisationen att först? vad som är prioriterat för att driva verksamheten fram?t.

Systemsyn m?ste anammas och styrbegrepp tydliggöras för att f? ökad precision och effektivitet i verksamhetsstyrningen. 36% anser att deras myndighet saknar helhetssyn. 54% upplever att begreppet kundvärde är otydligt, 50% att effektivitet är det och hela 92% att begreppet felgenererad efterfr?gan inte är definierat i verksamheten.

Under de senaste tv? mandatperioderna har sättet hur kunder och myndigheter kommunicerar med varandra och hur kunderna betjänas förändrats. Vi kan konstatera att strategiutveckling och strategigenomförande upplevs som ett eftersatt omr?de i dagens myndighetssverige av de som jobbar där. M?nga myndigheter st?r inför stora utmaningar med alltmer begränsade resurser och undersökningsresultatet indikerar att de saknar b?de kompetens och resurser för att formulera och implementera nödvändiga strategier, säger Per Jomer, partner p? Blue Insight.
Att m?nga ledande befattningshavare säger att det saknas en tydlig röd tr?d mellan politikens m?l, myndighetens syfte och medarbetarnas uppgifter bidrar givetvis inte till att skapa en tydlig strategisk inriktning. Det blir sv?rt att skapa en sam- och systemsyn för att genomföra den politik som den politiska majoriteten f?tt mandat att förverkliga. När den röda tr?den brister urholkas förtroendet för myndigheten och ytterst de offentliga institutionerna i samhället, säger Linus Larsson, partner p? Blue Insight.
Undersökningen belyser tre perspektiv som är viktiga för att förverkliga den politiska majoritetens ambitioner: Myndighetens realiteter, Myndighetens arbete med att utveckla och genomföra sin strategi och Styrning av myndigheten. Ett stort antal offentliga förvaltningsmyndigheter i from av statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, regionkommuner och kommuner har deltagit i undersökningen.
Undersökningsresultatet laddas ned vid denna länk: Svenska myndigheters arbete med att leda och styra mot visionen

We help clients close the strategy-to-execution gap by creating and implementing winning strategies.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy