SE

TRAVEAS AB (publ) Del?rsrapport januari till mars 2013

Värdepappersstatistik, mars 2013 Ny statistik över räntebärande

Svenska emittenter hade i slutet av mars utest?ende räntebärande värdepapper till ett nominellt värde av 5 812 miljarder kronor. Det visar den nya värdepappersstatistik som SCB genomför m?nadsvis p? uppdrag av Riksbanken. Undersökningen publiceras idag för första g?ngen och inneh?ller därför inga tidsserier.
Riksbanken och andra aktörer som arbetar med marknadsanalys har behov av snabb, detaljerad och tillförlitlig statistik över bankers och företags marknadsfinansiering. Det blev särskilt tydligt under finanskrisen. Därför har Riksbanken gett SCB uppdraget att ta fram statistik fr?n svenska emittenter, det vill säga institutioner som ger ut värdepapper. P? sikt kommer undersökningen även kompletteras med andra finansiella instrument s?som aktier och fonder.
Förfallostruktur, mdr kr
Förfall och ?terköp under mars
Svenska emittenter gav under mars ut nya räntebärande värdepapper till ett nominellt värde av 357 miljarder kronor . Merparten av dessa var refinansiering av uppl?ning som g?tt till förfall eller ?terköpts . M?nadens nominella nettotransaktion, det vill säga den totala effekten av emissioner, ?terköp och förfall, var minus 62 miljarder kronor. Totalt har svenska emittenter en utst?ende skuld p? 5 812 miljarder kronor nominellt i räntebärande värdepapper varav 2 786 i utländsk valuta. Marknadsvärdet p? svenska emittenters utest?ende räntebärande värdepapper var 6 107 miljarder kronor. I marknadsvärdet ing?r bland annat upplupna ej utbetalda räntor.

Cirka 75 procent av utest?ende nominellt belopp best?r av värdepapper med löptider över ett ?r och huvudsakligen i kronor. Huvuddelen av den korta uppl?ningen i räntebärande värdepapper, det vill säga löptider upp till och med ett ?r, har skett i utländska valutor med upp till tre m?naders löptid.

Utest?ende belopp, mdr kr
Staten aktiv i sin uppl?ning
Riksgälden har under ?rets inledning varit aktiv p? obligations- och penningmarknaderna. Utöver uppl?ningen för att stärka Riksbankens valutareserv under januari och februari har det under mars skett förfall och emissioner av statskuldsväxlar och commercial papers i utländsk valuta samt ?terköp och emissioner av obligationer. Sammantaget landade nettotransaktionen p? minus 13 miljarder kronor under mars, vilket betyder att nyemissionerna var mindre än ?terköpen och förfallen. Statens utest?ende uppl?ning i värdepapper var p? 1 119 miljarder kronor nominellt under mars.

Bankerna minskade sin uppl?ning med 21 miljarder kronor netto. En stor del av denna minskning berodde p? förfall av bankcertifikat i utländsk valuta, vilka minskade med 18 miljarder netto. Den refinansiering som bankerna gjorde skedde huvudsakligen genom emissioner av obligationer med kortare löptider, mellan ett och tv? ?r, i utländska valutor.

Bankernas totala utest?ende stock av räntebärande värdepapper var 1 758 miljarder kronor vid utg?ngen av mars. Bostadsinstituten hade 1 523 miljarder kronor utest?ende och övriga MFI hade 530 miljarder kronor. Det innebär att hela MFI-sektorn st?r för 66 procent av alla utest?ende svenska värdepapper. Merparten av förfallen och ?terköpen inom MFI skedde i värdepapper i kronor medan nyemissionerna huvudsakligen skedde i utländska valutor.

Vid utg?ngen av mars hade ?Icke-finansiella företag och övriga? utest?ende räntebärande värdepapper till 794 miljarder kronor nominellt. Till ?Icke-finansiella företag och övriga? räknas icke-finansiella företag, övriga finansiella företag, hush?ll och socialförsäkring. Under perioden höll sig ställningsvärdena i stort sett oförändrade, merparten av nyemissionerna skedde huvudsakligen i kronor samtidigt som värdepapper denominerade i utländska valutor gick till förfall.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Nästa publiceringstillfälle
2013-05-20

Statistikansvarig myndighet och producent
Statistiska centralbyr?n
Box 24 300
104 51 Stockholm
Förfr?gningar
Jon Smedsaas
Tfn 08-506 947 08
E-post [email protected]
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy