SE

Sverige uppmanas agera mot Israels delning av palestinsk by

RFSL: migrationsdomstolarna är okunniga och rättsosäkra

Idag presenterar RFSL en ny granskning av beslut fr?n migrationsdomstolarna. Samtliga 58 ärenden fr?n Uganda som avgjorts av migrationsdomstolarna under tiden 2010-april 2013 och som gäller ärenden där förföljelse p? grund av sexuell läggning ?beropats har ing?tt i granskningen. Av dessa ärenden har överklagandet bifallits i 5 ärenden, 3 ärenden har ?terförvisats till Migrationsverket medan resten avslagits av migrationsdomstolarna. Det g?r ocks? att se en minskning av antalet bifall över tid ? det har allts? under de senaste tre ?ren blivit allt sv?rare för gruppen att f? asyl.
Domstolarnas avslag motiveras i huvudsak med att den asylsökande inte bedöms som trovärdig därför att de angivna asylskälen inte anses vara sannolika. Denna sannolikhetsbedömning visar p? skrämmande kunskapsbrister om hur det är att leva som hbtq-person i ett land som Uganda där homosexualitet är kriminaliserat med l?ngvariga fängelsestraff ? och där parlamentet just nu behandlar ett lagförslag om att i vissa fall införa dödsstraff för homosexuella aktiviteter.
I ett exempel, som redovisas i granskningen, säger migrationsdomstolen att det inte är sannolikt att en person skulle visa sin homosexuella läggning öppet p? det sätt som beskrivits i asylansökan i ett land där homosexuella handlingar är kriminaliserade. Vidare menar domstolen att det inte är troligt att den asylsökande kunnat ha tv? förh?llanden med tv? olika män utan att allmänheten skulle utsätta honom för n?gra övergrepp.
? Migrationsdomstolarna resonerar som om den som lever i en diktatur aldrig visar vad han eller hon tycker. De verkar ocks? ha föreställningen att människor alltid är säkerhetsmedvetna och rationella ? om n?gon öppet visat sin homosexualitet s? anser domstolarna ofta att detta inte är sannolikt och ger personen avslag, säger Stig-?ke Petersson, som har gjort rapporten.
I ett avslagsbeslut menar migrationsdomstolen att det inte är sannolikt att den asylsökande kunnat muta en polis för att kunna fly fr?n ett fängelse. I ett annat ärende bifalls överklagandet och i det ärendet hade personen ocks? mutat en polis för att kunna fly fr?n fängelset. Den ena domstolen anser att det inte är sannolikt att man kan muta en polis medan den andra domstolen har motsatt uppfattning.
? Domstolarnas bristande kunskap om levnadsbetingelserna för hbtq-personer i bland annat Uganda innebär att m?nga hbtq-flyktingar med skyddsbehov blir utvisade till ett land där de riskerar att utsättas för allvarliga övergrepp och dömda till l?ngvariga fängelsestraff. Detta strider mot utlänningslagen och syftet med den lagändring som genomfördes 2006, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
RFSL kräver att en skyndsam översyn görs av utlänningslagen när det gäller hbtq-flyktingars asylskäl, att migrationsmyndigheternas praxis ses över, samt att alla utvisningar stoppas tills denna översyn är klar.
Ladda ner rapporten p?: http://www.rfsl.se/public/Hbtflyktingar_Uganda_Rapport.pdf

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se2415300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy