SE

Svenskt Kvalitetsindex om Energibranschen

50 satsade miljoner ska ge 1 miljard i

Produktivitetsutvecklingen i skogsbruket har stannat av. Det är allvarligt för en av landets viktigaste näringar d? konkurrenskraften försvagas p? den globala marknaden. Skogsbruket satsar därför 50 miljoner kronor p? forskning och utveckling för högre produktivitet och skonsamhet. De nya lösningarna förväntas ge effektiviseringsvinster som motsvarar drygt 1 miljard kronor per ?r.
Svensk skogsnäring verkar p? en fri världsmarknad. Konkurrensen är stenh?rd fr?n länder med 10 till 15 g?nger snabbare skogstillväxt och betydligt lägre arbetskraftkostnader. Skogsnäringens konkurrenskraft är bland annat beroende av hög produktivitet och skonsamhet i skogsbruket. Men de senaste ?ren har produktivitetsutvecklingen stannat av.
– Vi bedömer att produktiviteten i svenskt skogsbruk m?ste öka med tv? till fyra procent varje ?r för att bibeh?lla konkurrenskraften. Samtidigt m?ste metoderna utvecklas för att bli ännu mer skonsamma och h?llbara. Det är en tuff utmaning som vi m?ste lösa tillsammans med alla aktörer i skogsbruket, säger Jan Fryk, vd p? Skogforsk.
Den nya strategiska satsningen sträcker sig över fyra ?r. 2014 satsar skogsbruket 12 miljoner kronor inom tre omr?den – Innovation för produktiv och skonsam drivningsteknik, Bättre beslutsstöd och drivningsplanering samt Effektivare föryngring.
I ett första steg ska Skogforsk tillsammans med maskintillverkare, entreprenörer, innovatörer och övriga skogsbruket bland annat utveckla ny teknik som ska minska skogsmaskinernas markp?verkan och p?frestningar p? föraren men ocks? sänka bränsleförbrukningen. Man ska ocks? utveckla nya planeringsstöd baserade p? flygburen laserscanning och GIS som kan minska markskadorna och effektivisera virkesflödena. En fortsatt satsning p? inversmarkberedning och utveckling av dagens plantsystem ska ge den maskinella skogsplanteringen ett uppsving.
– Det är en överlevnadsfr?ga för svenskt skogsbruk att produktivitetsutvecklingen tar fart igen samtidigt som skonsamheten ökar. Vi har därför valt att satsa p? projekt som vi tror kommer att tillämpas snabbt och som kan ge stor effekt i det operativa skogsbruket, säger Skogforsks styrelseordförande Herman Sundqvist som till vardags är skogschef p? Sveaskog.
Nya satsningar och prioriteringar för perioden 2015-2017 beslutas löpande av Skogforsks styrelse för att skapa maximal flexibilitet och ge största möjliga handlingsutrymme.
– V?r bedömning är att resultaten fr?n den här satsningen kan ge effektiviseringsvinster som motsvarar drygt en miljard kronor per ?r när de tillämpas i det operativa skogsbruket, säger Skogforsks styrelseordförande Herman Sundqvist.
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, h?llbart bruk av skogen.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy