SE

Stranderosion ? ett ökat hot mot Sk?nes kust

a8

I takt med en stigande havsniv?, p? grund av klimatförändringar, förväntas problemen med stranderosion blir värre, särskilt i sydligaste Sverige där n?gon landhöjning inte p?g?r. Det framg?r av en ny rapport fr?n SGU ?Sk?nes känsliga stränder ? ett geologiskt underlag för kustzonsplanering och erosionsbedömning?, där Sk?nes havsstränder har kartlagts. En följd av SGUs kartering och klassning av Sk?nes strandzoner är att det nu framg?r att en fjärdedel av Sk?nes kust, 180 kilometer, är sandstränder.
Av rapporten ?Sk?nes känsliga stränder ? ett geologiskt underlag för kustzonsplanering och erosionsbedömning? framg?r att den mest dramatiska stranderosionen i Sk?ne har skett vid Löderup, där 200 meter av stranden försvunnit fr?n 1975 till 2012. I övrigt har förändringarna skett betydligt l?ngsammare. Längs vissa kuststräckor sker istället en p?lagring av sediment, till exempel vid Sandhammaren. De flesta stränder präglas dock av omväxlande erosion och deposition, där det är tydligt att det är den lokala geologin i samspel med v?gor och strömmar som bestämmer strandens utveckling. De kusttyper som är mest känsliga för erosion är flacka sandstränder och branta klintkuster.
I rapporten har SGU ocks? delat in kusten i olika strandtyper för att möjliggöra en snabbare och säkrare bedömning av saneringsmetod vid eventuella oljeolyckor, och som en följd av detta har det blivit möjligt att beräkna hur mycket av Sk?nes kust som har en viss strandtyp.
? Det visar sig till exempel att 180 kilometer, ungefär en fjärdedel av Sk?nes kust, best?r av sandstrand, berättar Kärstin Malmberg-Persson, projektledare p? SGU.
I samband med rapporten har SGU tagit fram ett nytt webbaserat kartverktyg, en, kartvisare, som visar sk?nska kuststräckor med aktiv erosion och h?rda erosionsskydd, liksom foton fr?n stränderna och havsbotten. Den nya kartvisaren visar ocks? strandlinjens läge som den framg?r p? flygfoton fr?n olika ?r. I kartvisaren är det även möjligt att f? en detaljerad bild av hur hela Sk?nes strandlinje skulle p?verkas vid exempelvis en eller tre meters högre havsniv?. Dessutom visas den nya jordartskartan över strandzonen b?de p? land och till havs, vilken är ett resultatet av SGUs mätningar längs Sk?nekusten.
De maringeologiska mätningarna runt Sk?ne undersöker havsbotten fr?n Helsingborg till Hallandsgränsen. Kartläggningen, som utförs fr?n SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor respektive undersökningsb?t Ugglan, avslutas nu i september.
Läs hela rapporten, och pröva en demoversion av den nya kartvisaren, p?
www.sgu.se/samhallsplanering/risker/skred-och-ras/projekt-skanestrand/
För mer information, kontakta
Kärstin Malmberg Persson, projektledare SGU, 046-311 782, [email protected]
Johan Nyberg, projektledare, maringeologi SGU, 018-17 91 94, [email protected]
SGU är expertmyndighet för fr?gor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandah?ller geologisk information för samhällets behov p? kort och l?ng sikt. 14000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy