SE

Stark kritik mot JK:s beslut att inte betala ut skadest?nd till tv?ngssteriliserade

Justitiekanslern, JK, har idag den 17 juni fastslagit att staten inte är skadest?ndsskyldig för de tv?ngssteriliseringar, som av rättsväsendet klassats som ett brott mot grundlag och mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och avslagit skadest?ndsanspr?ket i sin helhet.
– Det kommer naturligtvis som en stor besvikelse för gruppen det berör, men jag menar ocks? att det är en besvikelse för civilsamhället i stort. Rättsväsendet har tidigare fastslagit att tv?ngssteriliseringarna inte är förenliga med v?r grundlag och dessutom innebär en kränkning av de mänskliga rättigheter som ska vara skyddade enligt Europakonventionen. Detta fastslogs i den kammarrättsdom som i praktiken upphävde tv?ngssteriliseringarna i Sverige. Det är skamligt att varken regeringen eller JK, som statens juridiska ombud, vill ta ansvar för detta rättighetsbrott och att vi ?terigen m?ste vända oss till rättsväsendet, säger Kerstin Burman, den jurist som företrätt de tv?ngssteriliserade i ärendet.
– Nu inleder vi det stora arbetet. I första hand vände vi oss JK, som utan rättsprocess kan ta hand om skadest?ndsanspr?k. Nu när JK fattat detta beslut kommer vi att ta fr?gan vidare till domstol. Det är märkligt att civilsamhället ska behöva driva juridiska processer mot staten i den här typen av grova människorättsbrott, fortsätter Kerstin Burman.
Skadest?ndsanspr?ket lämnades in av organisationerna Diskrimineringsbyr?n Uppsala, KIM, RFSL, RFSL Ungdom och Transföreningen FPE-S. Anspr?ket berörde 160 personer som blivit tv?ngssteriliserade med anledning av könstillhörighetslagen. Skadest?ndsanspr?ket var 300 000 kronor per individ för den sterilitet samt för den kränkning av den kroppsliga och personliga integriteten tv?ngssteriliseringen inneburit. RFSL har hanterat administrationen av ärendet.
De 160 personer som är med i processen har velat byta sitt juridiska kön (det vill säga ändra personnummer s? att det kön som framkommer där ocks? överensstämmer med personernas könsidentiteter). För att f? göra detta har staten i lag ställt som villkor att personerna i fr?ga m?ste sterilisera sig. Det har ocks? varit förbjudet att spara könsceller för framtida bruk. I förarbetena motiverades lagkravet med att upprätth?lla ordning och reda i släktskapsförh?llandena. Lagkravet slutade tillämpas i praktiken i januari 2013 efter att Kammarrätten i Stockholm allts? fann att det stred mot grundlag och mot Europakonventionen samt att det var diskriminering mot de som ville byta juridiskt kön. Riksdagen tog bort kravet ur lagen i juli 2013. De personer som har varit aktuella i ärendet hos JK har tv?ngssteriliserats sedan tidigt 1970-tal fram till och med ?r 2013. Fler personer än s? har blivit tv?ngssteriliserade med stöd av könstillhörighetslagen.
– Vi har inte hunnit ta kontakt med alla individer i ärendet ännu, utan ska fortsätta det arbetet, men de reaktioner vi f?tt hittills har först?s varit uttryck för stor besvikelse, berättar juristen Reb Kerstinsdotter som ocks? arbetat med ärendet.
– Jag är s? besviken! Jag först?r inte logiken i beslutet. Genom att neka oss som utsatts för den här kränkningen av v?ra mänskliga rättigheter, s? känns det som att JK ställer sig p? förövarnas sida, säger Aleksa Lundberg, sk?despelerska och en av dem som är med i processen.
– När jag själv genomgick utredning för att bli beviljad könskorrigerande behandling sa man till mig att om jag i hemlighet l?tit spara mina spermier äventyrade jag min möjlighet att f? tillg?ng till de behandlingar jag ville ha. Och om de upptäckte att jag fryst ned spermier skulle de förstöra dessa. Jag blev hotad helt enkelt, och kände mig tvingad att säga att jag inte ville bli förälder. Först?r inte JK och den svenska staten att vi som drabbats blivit berövade v?ra mänskliga rättigheter, och för alltid förlorat förm?gan att f? barn? Det är verkliga människor det handlar om, som en formell ursäkt och kompensation betyder enormt mycket för. Bevilja skadest?ndet och l?t oss som drabbats f? bättre möjligheter att g? vidare med v?ra liv, säger Aleksa Lundberg.
För mer information, kontakta Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se5548500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Competitive Intelligence   #Daniel Rosendahl   #PGA   #SGF