SE

Spelarenkät SM-Slutspelet: Tredje g?ngen gillt för Skellefte? ? medan HV71 floppar och ?ker ut direkt i kvartsfinalen

Ordering?ngen till svensk industri inledde 2013 med en nedg?ng med 3,1 procent i januari jämfört med december i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan januari och motsvarande m?nad föreg?ende ?r, minskade ordering?ngen med 5,4 procent i kalenderkorrigerade tal.
Fr?n och med publicering av januari 2013 publiceras statistiken över Industrins leverans- och orderläge med nytt bas?r, 2010=100.
Bland industrins delbranscher visade majoriteten negativ utveckling. Industrin för metallvaror och industrin för elapparatur utvecklades svagast medan annan transportmedelsindustri gick starkast. Under den senaste trem?nadersperioden, november 2012-januari 2013, minskade den totala ordering?ngen med 0,1 procent jämfört med föreg?ende trem?nadersperiod, augusti-oktober, i säsongrensade tal.
Till skillnad fr?n förra m?naden uppvisade b?de hemma- och exportmarknaden negativ utveckling i januari jämfört med december med nedg?ngar p? 2,3 respektive 3,6 procent. Under den senaste trem?nadersperioden ökade dock ordering?ngen till exportmarknaden med 0,7 procent jämfört med föreg?ende trem?nadersperiod. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden uppvisade en nedg?ng med 1,4 procent.
P? ?rsbasis inleddes det nya ?ret med en sjunkande ordering?ng. I januari sjönk den med 5,4 procent jämfört med samma m?nad föreg?ende ?r i kalenderkorrigerade tal. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden gav en nedg?ng p? 8,0 procent och för exportmarknaden en nedg?ng p? 3,5 procent.
Uppgifterna för januari är preliminära. Sedan föreg?ende publicering har Industrins leverans- och orderläge bytt bas?r till 2010 = 100, vilket ger revideringar som inte är jämförbara med föreg?ende publicering.
Industrins leveranser minskade
Industrins totala leveranser minskade med 1,4 procent i januari jämfört med december i säsongrensade tal. Motsvarande jämförelse uppdelat p? hemma- och exportmarknaden visade en minskning p? 1,8 respektive 1,2 procent.
P? ?rsbasis minskade de totala leveranserna med 6,9 procent i kalenderkorrigerade tal. Uppdelat p? hemma- och exportmarknaden visade motsvarande jämförelse nedg?ngar p? 8,4 respektive 5,9 procent.
Uppgifterna för januari är preliminära. Sedan föreg?ende publicering har Industrins leverans- och orderläge bytt bas?r till 2010 = 100, vilket ger revideringar som inte är jämförbara med föreg?ende publicering.
Procentuella förändringar i industrins ordering?ng
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____352229.aspx

Ny programvara för säsongrensning
Inför publicering avseende februari 2013 kommer Industrins leverans- och orderläge att säsongrensas med X-12-ARIMA via Proceduren X12 inom SAS? programsystem. Överg?ngen kommer att innebära stora revideringar i den säsongrensade serien.
X12-ARIMA är en av tv? programvaror som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik. Proceduren X12 inom SAS? programsystem är sedan 2011 standardverktyget för säsongrensning p? SCB.
Nytt bas?r
Fr?n och med publicering av januari 2013 kommer statistiken över Industrins leverans- och orderläge att publiceras med nytt bas?r, 2010=100. Detta enligt krav fr?n Eurostat. Det nya bas?ret kommer att p?verka indexserien samt utvecklingstalen. I beräkningarna av indexserierna används prisindex med nytt referens?r, 2010=100, för att fastprisberäkna de ing?ende uppgifterna. Där det är relevant kommer man att ta hänsyn till nya prisindex vilket kan leda till ytterligare revideringar av utvecklingstalen. De nya indexserierna kommer att sträcka sig fr?n januari 2000 och fram?t. Definitioner och förklaringar
Procentuella förändringar
I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föreg?ende period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föreg?ende ?r används kalenderkorrigerade volymuppgifter. Omräkning av leverans- och orderuppgifter till fasta priser görs med hjälp av branschvisa producentprisindex, PPI.

Revideringar
När leverans- och orderstatistiken för en ny m?nad publiceras revideras ocks? indexet för tidigare m?nader. Normalt revideras materialet fem m?nader bak?t med undantag för referensm?naderna juni och juli d? materialet revideras sex respektive sju m?nader. Vid publicering avseende december 2012 reviderades materialet tolv m?nader. Det beror i huvudsak p? att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras fr?n januari 2000 och fram?t.

Säsongrensning
Tillvägag?ngssätt
Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som ?terkommer fr?n ?r till ?r. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra m?nader, dels att kunna studera trender. ?rsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.
Vid säsongrensningen av industrins leverans- och orderläge säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes som säsongrensningsverktyg för leveranser och order vid publiceringen avseende data för januari 2011. Innan dess hade industrins leveranser och order säsongrensats med programmet X-11-Arima som inte längre uppfyller kvalitetskrav för en modern säsongrensning.
Tramo-Seats är en av de tv? programvarorna som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik. Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktiska serier tv? ?r fram?t och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. D? prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett ?rs period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en g?ng per ?r. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av nationalräkenskaperna, industriproduktionsindex, industrins kapacitetsutnyttjande m.fl.
Modellöversyn
En modellöversyn genomfördes i samband med publiceringen i april 2012 avseende data för februari 2012 p? grund av korrigeringen av originalserier som gjordes vid publiceringen i mars 2012.
Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende februari 2013 i samband med överg?ngen till X-12-ARIMA.
Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
Introduction to Eurostat Short Term Business Statistics
Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen. Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-04-10 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76 Förfr?gningar
David Lööv
Tfn 08-506 947 71
E-post [email protected]
Henrik Petterson
Tfn 08-506 945 57
E-post [email protected] som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy