SE

Skydd & Säkerhet skriver om Ganeida Security Consulting

RFSL välkomnar att regeringen idag givit en särskild utredare i uppdrag att utreda hur ofrivilligt barnlösa enklare ska kunna bli föräldrar. RFSL menar dock att en av de fr?gor som ska utredas, den om att ge ensamst?ende möjlighet till assisterad befruktning inom sjukv?rden, är s? pass okomplicerad att lagändringar hade kunnat föresl?s utan att vidare utredande varit nödvändig.
– Om följden av denna utredning inom en inte alltför avlägsen framtid blir att betydligt fler personer än hittills f?r samhällets hjälp att bli föräldrar, är det mycket glädjande, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.
Den särskilda utredare som regeringen tillsatt har bland annat f?tt i uppdrag att lämna förslag som ger ensamst?ende möjlighet till assisterad befruktning. När det gäller assisterad befruktning för ensamst?ende finns ett riksdagsbeslut fr?n 2011 där riksdagen bad om lagförslag fr?n regeringen för att möjliggöra även för ensamst?ende att f? hjälp inom svensk sjukv?rd att skaffa barn p? detta sätt. Utredaren har f?tt mindre än ett ?r p? sig, till maj 2014 att ?terkomma med lagförslag om assisterad befruktning för ensamst?ende.
– Vi har sv?rt att se att denna mer okomplicerade fr?ga egentligen behöver utredas p? detta sätt innan en förändring det redan r?der politisk enighet kring genomförs. Förändring av lagen borde kunna göras omg?ende, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.
Gällande surrogatmoderskap ska utredaren ta ställning till om surrogatmoderskap ska till?tas i Sverige och om det behöver införas särskilda regler för de barn i Sverige som har tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.
– RFSL menar att möjligheten att anlita en surrogatmamma för att bli förälder ska finnas i Sverige efter att en prövning först skett av surrogatmamman för att säkerställa att kvinnor inte väljer att bli surrogatmamma av exempelvis ekonomiska skäl utan att egentligen vilja genomg? en graviditet, säger Christian Antoni Möllerop.
För barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands krävs lagändring som fr?n början ger alla barn som tillkommit p? detta vis rätt till b?da sina föräldrar utan att en l?ngdragen adoptionsprövning behövs för att medföräldern ocks? ska bli juridisk förälder. Samma lagändring behövs i fall av barn som tillkommit inom samkönade relationer vid assisterad befruktning utomlands.
– Vi är kritiska till att regeringen under flera ?r underl?tit att förverkliga det lagförslag om könsneutral föräldraskapspresumtion, som skulle gälla oavsett om den biologiska föräldern är gift med en person av samma eller motsatt kön, vilket lades fram av en utredare redan 2007. RFSL menar att könsneutral föräldraskapspresumtion är n?got som m?ste finnas p? plats redan innan den utredare som regeringen idag utsett avslutat sitt arbete, säger Christian Antoni Möllerop.
RFSL förespr?kar att tillg?ng till assisterad befruktning ska kunna ges med b?de donerad sperma och donerat ägg, genom s? kallad embryodonation, och välkomnar att utredaren ocks? f?tt i uppdrag att ta ställning till om en genetisk koppling ska krävas mellan barnet och den eller de tilltänkta föräldrarna vid assisterad befruktning. Statens Medicinsk Etiska R?d ? SMER, rekommenderade i februari i ?r att man vill till?ta donationer av ?befruktade ägg? i ett första steg, men ans?g att separata donationer av ägg och spermier skall utredas vidare. RFSL har tidigare varnat mot SMERs rekommendation d? rekommendationen kommer f? konsekvenser för donationer inom par, det vill säga i fall där en kvinna eller en transperson med ägg vill donera ett ägg till sin partner, s? att denna kan bära barnet efter det att ägget befruktats av donerade spermier.
– Nuvarande förbud mot embryodonation omöjliggör för en del, exempelvis transpersoner, att alls kunna bli föräldrar till biologiska barn. Att till?ta embryodonation skulle avsevärt förbättra möjligheten för dessa och andra till att bli föräldrar, men det förutsätter att utredningen kommer fram till att embryodonation ska kunna ske genom b?da donerade ägg och donerade spermier, avslutar Christian Antoni Möllerop.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CIF