SE

SKR delade ut fredsbok vid Riksmötets öppnande

Nu presenteras Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) för Växjö kommun för fjärde ?ret.
-Vi är en av ?tta kommuner i landet som har genomfört mätningen s? m?nga g?ngen och kan nu börja utläsa trender när vi jämför resultaten med tidigare ?r, säger Stefan Bergström (fp), ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden.
Resultatet presenteras utifr?n m?lomr?dena Trygghet och säkerhet, Barn och utbildning, Uppleva och göra samt Demokrati och m?ngfald. Vid en jämförelse är det m?lomr?det Barn och utbildning som faller bäst ut även om man ser positiva tendenser när det exempelvis handlar om fritidsutbud,
fysiska aktiviteter inom alla m?lomr?den. Växjö följer i stort tendenserna riket och i de f? fall där Växjös och rikets resultat skiljer sig ?t är det till Växjös fördel.
Växjö följer sammantaget en svagt ned?tg?ende trend inom m?lomr?det Trygghet och säkerhet. Detta följer den utveckling som finns i riket. Flera indikatorer visar att pojkar känner sig mer trygga än flickor.
Växjö följer ungefär samma utveckling i riket med ett undantag inom m?lomr?det Barn och utbildning: I Växjö kommun tycker flertalet att det är en god stämning i skolan medan det i riket finns en ned?tg?ende trend. Stämningen i skolan, skolmiljön och möjligheten till extra hjälp och stöd har
successivt förbättrats.
Flera indikatorer visar p? en positiv utveckling i Bra?s i den sista mätningen. Här har kommunen i god samverkan med Landstinget och näringslivet skapat goda förutsättningar för en positiv utveckling, vilket har gett resultat.
I enstaka kommundelar eller skolor finns trender som vi behöver analysera mer djupg?ende för att koppla samman resultaten med s?väl svarspopulationens storlek som med svarsfrekvensen. Resultaten kommer att ligga som underlag i budgetarbetet.
-Min uppgift är att tillsammans med ungdomslotsen se till att berörda nämnder och styrelser f?r information om b?de positiva och negativa avvikelser, att identifiera ?tgärer för de omr?den och skolor som utmärker sig i undersökningen och där det är stora skillnader mellan tjejer och killar, säger Suzana Mocevic, m?ngfaldssamordnare p? Växjö kommun.
Lammhult ? vidare analys för att säkerställa materialet och samlas kring en handlingsplan.
Arabyomr?det ? resultatet visar p? att det behövs fortsatta satsningar i omr?det.
Om Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) är en enkätundersökning som genomförs i samarbete mellan Ungdomsstyrelsen och landets kommuner. Syftet är att öka kunskapen om vad som är viktigt för ungdomar och hur de upplever exempelvis olika situationer och miljöer, exempelvis det egna bostadsomr?det, klassrummet, ute i centrum, p? raster etc. Undersökningen blir ett mer kraftfullt redskap för kommunens planeringsarbete och används som underlag i kommunens budgetprocess. Växjö kommun ha deltagit i LUPP fyra g?nger (?r 2003, 2006, 2009 och 2012).
För fr?gor och kommentarer
Stefan Bergström (fp), ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden, telefon 0470-41087, 070-937 27 00
Suzana Mocevic, m?ngfaldssamordnare, telefon 0470-413 62

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Patrick Walld   #People Partner   #Peter Wissing   #Story Design Studio