SE

Sex nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto ?t Suicide Zero, Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy, Fibromyalgiförbundets Forskningsstiftelse, Kulturföreningen Spiritus Mundi och Insamlingsstiftelsen KNPO. Njurförbundet har avslutat sitt 90-konto med anledning av att Insamlingsstiftelsen Njurfonden beviljats 90-konto.
Suicide Zero har till ändam?l att sträva mot en nollvision när det gäller självmord. Detta ska ske genom att arbeta med suicidprevention tillsammans med andra aktörer i samhället, genom opinionsbildning och kunskapsspridning, genom att ta del av aktuell forskning samt övrig verksamhet som föreningen finner lämplig.
Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy är en humanitär hjälpförening som har till uppgift att bidra med medel för att kunna driva och stödja skolprojekt i Sydsudan. M?let är att utveckla utbildningsmöjligheterna i ett bredare perspektiv.
Fibromyalgiförbundets Forskningsstiftelses ändam?l ska vara att ge bidrag till vetenskaplig forskning inom ämnesomr?det fibromyalgi.
Kulturföreningen Spiritus Mundi ska verka för att skapa projekt, kulturutbyten och mötesplatser baserat p? utbildning, musik, och konstnärliga uttrycksformer i syfte att stödja barn och ungdom i kunskapsöverförande om varandras kulturer, först?else och upplevelse av mänskliga rättigheter samt skapa förutsättningar för utökat självförtroende och delaktighet. Föreningen skall verka med p?verkansarbete genom opinionsutbildning för bättre integration i det svenska samhället och informationsverksamhet för att öka först?elsen mellan svenska, nordiska och icke-nordiska kulturer, samt skapa möjligheter för ökad sysselsättning för invandrare med fokus p? jämställdhet och m?ngfald.
Insamlingsstiftelsen KNPO har till ändam?l att främja forskning, utveckling och undervisning om trafiksäkerhet för barn och ungdomar i utvecklingsländer. M?let ska vara att sänka antalet omkomna och skadade barn och ungdomar i trafiken.
Insamlingsstiftelsen Njurfondens ändam?l ska vara att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt för information om njursjukdomar och härtill hörande fr?gor.
För att f? 90-konto m?ste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:
? Det m?ste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
? Högst 25 procent av insamlade medel f?r g? till administration.
? Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och f?r inte ha betalnings­anmärkningar
? Man m?ste upprätta en ?rsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används p? rätt sätt.
2012 skänkte svenska folket 5,2 miljarder kronor till insamlingsorganisationer som har 90-konto. Svensk Insamlingskontroll h?ller nu p? med granskningen av 90-kontoinnehavarnas ?rsredovisningar och rapporter för 2013 och i september kan en prognos lämnas över hur mycket som samlats in under förra ?ret.
För fr?gor kontakta: Lena Hörnblad, 08-783 80 61 [email protected]

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och r?dgivningsbranschen).
V?ra medlemmar och huvudmän är idag Svensk Näringsliv, Saco, TCO och LO. Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. ?r 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde f? ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.
Sedan ?r 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna – TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre – ang?ende abonnemang av “premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 – 72 999”. Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.
De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i v?r förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer v?ra föreskrifter och anvisningar samt att vi f?r granska 90-kontoinnehavaren.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Banverket Projektering   #Jan Colliander   #MSEK   #Tomas Carlsson