SE

Satsa p? kollektivtrafiken s? att Sk?ne kan utvecklas och kommunerna bygga fler bostäder!

I juni beslutade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-?rig dispens fr?n förbudet att dumpa muddermassor i havet.
Beslutet överklagades av bolaget – nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen.
– Domstolen g?r i stort p? v?r linje. Särskilt tillfredställande är att v?rt krav p? begränsade halter av det farliga ämnet tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör. S?vitt vi vet är det första g?ngen en svensk domstol fastställer s? l?ga niv?er, säger Björn Sjöberg.
Göteborgs hamn AB ansökte i fjol om dispens fr?n det förbud mot att dumpa muddermassor som annars generellt gäller enligt miljöbalken. Bolaget m?ste muddra annars slammar hamnen och farlederna igen och det blir för grunt för de stora fartygen.
Ansökan omfattade dumpning av tio miljoner kubikmeter muddermassor i havet sydväst om Vinga utanför Göteborg inom de närmaste 20 ?ren.
Havs- och vattenmyndigheten sa ja till dispens som gäller i tio ?r och för fyra miljoner kubikmeter. I beslutet fanns ocks? villkor för hur förorenade muddermassorna f?r vara, vilken tidpunkt p? ?ret som dumpning f?r ske och att dispensen endast f?r nyttjas av Göteborgs Hamn AB.
– Muddermassor fr?n hamnar är ofta förorenade med tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som tidigare fanns i bland annat b?tbottenfärger. Redan i mycket sm? doser ger TBT upphov till allvarliga skador p? det marina livet, p? framför allt bottendjur som snäckor och musslor, säger Björn Sjöberg.
– Domen innebär att de muddermassor som dumpas inte f?r inneh?lla mer än 50 mikrogram TBT per kilo, i tidigare ärenden har halter av 200 mikrogram TBT per kilo muddermassa eller ibland 100 mikrogram till?tits. Den här domen är ett stort steg i rätt riktning för en bättre vattenmiljö.
Mark- och miljödomstolen, MMD, betonar i domen att bortskaffande av muddermassor genom dumpning, till skillnad mot en avfallsdeponi p? land, är o?terkalleligt och innebär ett sv?rkontrollerat och oprecist bortskaffande. Att möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar fr?n avfallet till omgivningen efter att det dumpats är ?obefintliga?.
Domstolen anser att dispenser ska meddelas restriktivt och under mycket högt ställda krav p? renhet och kontroll. MMD delar HaV:s uppfattning om att dumpningarna ska ske under perioden 1/10-31/3. Men domstolen anser ocks? att länsstyrelsen ska kunna meddela undantag om det finns särskilda skäl, exempelvis akuta muddringsbehov p? grund av skred..
Nedbrytningstiden för TBT sträcker sig mellan ett till fem ?r beroende p? syreförh?llanden. Numera är det förbjudet i b?tbottenfärger, som tidigare varit det huvudsakliga användningsomr?det, men TBT finns kvar i sediment och bedöms fortfarande tillföras vattenmiljön i samband med exempelvis b?tupptag.
Det begränsningsvärde som HaV satt upp och som domstolen nu fastställt grundar sig p? en strävan efter att det material som dumpas vid Vinga inte ska inneh?lla halter som signifikant överskrider de halter som nu r?der i omr?det..
Här kan du läsa domen
Länk till HaVs. förra pressmeddelande
För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: Björn Sjöberg, chef, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post [email protected]
Anders Skarstedt, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 66 90, mobil 076-538 61 90, e-post [email protected]
Karin Wall, verksjurist, juridiska enheten, tfn 010-698 6150, mobil 070-638 53 30, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Martin Almqvist/Azote
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 1220Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ganeida Security Consulting   #RFSL   #SMER