SE

Rösta för allas lika rätt: Ta unga hbtq-personers situation i skolan p? allvar och säkerställ att arbetet mot hatbrott blir systematiserat och innefattar transpersoner.

Under Almedalsveckan driver RFSL och RFSL Ungdom kampanjen, ?Rösta för allas lika rätt?. Kampanjen lyfter fem omr?den där insatser behövs för att säkerställa att hbtq-personers rättigheter stärks och belyser särskilda utmaningar kopplat till hbtq-personers hälsa och livssituation. Idag fokuserar vi p? skola och hatbrott
Skolan är den arena som upptar majoriteten av ungdomars tid. Majoriteten av skolorna i Sverige har idag ett bristfälligt likabehandlingsarbete som bryter mot lagen. Detta anser RFSL Ungdom och RFSL är djupt problematiskt d? ett bristfälligt arbete riskerar att unga hbtq-personer hamnar i en utsatt position och tvingas g? igenom en skoltid präglad av mobbning, otrygghet, diskriminering och v?ld.

? Det finns en utbredd psykisk ohälsa bland unga hbtq-personer som beror p? den diskriminering vi utsätts för och i dagsläget axlar ingen myndighet ansvaret för att ?tgärda problemen, säger Gisela Janis, förbundsordförande i RFSL Ungdom.

Skollagen tydliggör att det är förbjudet att diskriminera n?gon i enlighet med de sju diskrimineringsgrunderna. Dock finns könsidentitet och könsuttryck samt ?lder inte med i skollagens avsnitt om förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier. Detta trots vetskapen om att unga hbtq-personer och i synnerhet unga transpersoner är n?gra av de grupper i samhället som i högst grad utsätts för diskriminering och trakasserier och att detta leder till psykisk ohälsa hos delar av gruppen.
? Det som händer i dagsläget är att skolan försöker ta hand om problemen när de redan har skett. Det gör att lösningarna hamnar p? en individniv? och bara anpassas till det brott som beg?tts och den individ som har utsatts. Det löser inte problemet utan sätter bara pl?ster p? s?ren och strukturen som orsakar problemen i första hand kvarst?r, säger Gisela Janis.
RFSL Ungdom och RFSL kräver att unga hbtq-personers situation i skolan tas p? allvar genom ett hbtq-lyft som innebär:
– att följa skollagen och bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete med konkreta ?tgärder och uppföljning,
– att inkludera könsidentitet och könsuttryck samt ?lder i skollagens avsnitt om förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier,
– att kompetensutveckla all skolpersonal i hbtq-fr?gor och normkritik,
– att tydliggöra rektors och huvudmannens ansvar för att genomföra förebyggande insatser samt stödjande insatser för de som är utsatta för diskriminering och trakasserier,
– att tydliggöra skolornas ansvar för ett aktivt m?ngfaldsarbete.
Hatbrott riktade mot hbtq-personer har legat högt under flera ?rs tid, och studier visar p? att hatbrottsproblematiken är mer omfattande än att bara handla om antalet polisanmälningar. 6 december 2013 lanserade RFSL rapporten ?Misstro ? om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras?. Över 5 000 hbtq-personer har under fem ?r svarat p? fr?gor via en webbenkät. Undersökningen visade att det finns en utbredd misstro och osäkerhet bland hbtq-personer om huruvida samhällsinstanser som polisen eller socialtjänsten har ett professionellt och kompetent bemötande. ??
? Förutom att det bristande förtroendet leder till sv?righeter att f? rätt hjälp, innebär det ocks? en stor risk för missvisande statistik när det gäller till exempel förekomsten av hatbrott. Antalet polisanmälningar räcker inte till för att bedöma om hatbrotten blir fler eller färre, eftersom m?nga hbtq-personer helt enkelt inte anmäler det de utsatts för, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.
RFSL har vid ett flertal tillfällen lyft vikten av att Sverige f?r p? plats en handlingsplan som tydligt beskriver hur regeringen avser att hatbrott skall bekämpas och förebyggas. Regeringen har själv beslutat om en strategi p? hbt-omr?det som berör hatbrottsomr?det, men ?tgärderna är l?ngt ifr?n tillräckliga. Strategin brister i fr?ga om viktiga ändringar som behövs i till exempel hetslagstiftningen för att inkludera transpersoner, l?ngsiktig finansiering av RFSL:s brottsofferjour, organisering av polisens hatbrottsarbete, kompetensutveckling av rättsväsendets aktörer och liknande.
? Det är glädjande att regeringen nu äntligen beslutade att Rikspolisstyrelsen skall prioritera hatbrott, men utöver detta finns det fortfarande ett flertal utvecklingsomr?den. Det m?ste tas ett bredare grepp där det även sker ändringar i lagstiftningen parallellt med kompetenshöjande och förebyggande insatser, säger Christian Antoni Möllerop.?
Rapporten ?Misstro? kan laddas ner p? RFSL:s hemsida: http://www.rfsl.se/?p=6471
Läs mer om v?ra valkrav p?: http://hbtqval2014.bratext.se/vara-valkrav/
Läs mer om RFSL:s valkampanj p?: http://hbtqval2014.bratext.se/

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se08400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alex Bergstr   #Lars Nordstr