SE

Riksförbundet FUB har idag släppt rapporten ?F?ngad i fattigdom??

M?nga personer med utvecklingsstörning lever i livsl?ng fattigdom utan att kunna p?verka sina livsvillkor. M?nga anhöriga g?r in och stöttar ekonomiskt med följd att även deras ekonomi drabbas. FUB har sammanställt en rapport där rättsläge, handikappolitiska principer och ekonomiska förutsättningar och regelsystem g?s igenom och vilken följd dessa har för levnadsvillkoren.
Trots ett flertal rapporter som visar p? att det behövs förändringar i ersättningssystemen för dem som drabbas tidigt i livet av en funktionsnedsättning har ingenting hänt.
Personer med utvecklingsstörning f?r ofta sin försörjning fr?n socialförsäkringssystemet och d? p? garantiniv?. Det innebär en mycket l?g m?nadsinkomst. M?nga är dessutom beroende av stöd och m?ste bo i gruppbostad där hyrorna ofta är höga. Det statliga bostadstillägget har inte höjts p? flera
?r medan byggkostnader och hyror stigit. Detta gör att personer med utvecklingsstörning ofta g?r flera tusen kronor minus varje m?nad.
Kommunerna hanterar detta p? olika sätt. Vissa har infört kommunalt bostadsbidrag, andra sätter ett hyrestak, och vissa sätter ett förbeh?llsbelopp. En del kommuner hänvisar till försörjningsstöd.
De personer som är hänvisade till ersättningar fr?n socialförsäkringssystemet för sin försörjning har en d?lig inkomstprognos. De har i stort sett samma ersättning hela livet igenom.
Personer som bor i LSS-bostad har mycket sm? möjligheter att p?verka sin ekonomiska situation genom att flytta till en bostad med lägre hyra eller förvärvsarbeta.
Eftersom merkostnadsprincipen inte tillämpas p? hyror, och det statliga bostadstillägget inte har höjts i takt med hyrornas storlek kan den disponibla inkomsten bli mycket l?g.
Kommunernas självstyre gör att avgifter ser olika ut beroende p? var man bor i Sverige.
Det finns ingen samordning mellan de olika statligahögkostnadsskydden med undantag för tandv?rden.
Hyrornas storlek ser olika ut i landet och ocks? ofta inom kommunerna.

I rapporten görs en uppföljning av ett av fallen som figurerade i rapporten ?Brist p? br?dska? fr?n 2008. ?Johannes? gick 3 180 kr minus varje m?nad ?r 2008. Hans föräldrar täckte d? upp denna summa för att han skulle kunna leva ett normalt liv. I den lokala FUB-föreningen i kommunen
Johannes bor drevs ett mycket aktivt intressepolitiskt arbete i flera ?r. Därigenom fick de igenom att kommunen införde kommunalt bostadsbidrag och förbeh?llsbelopp. Idag, 2014, g?r han ?bara? minus 53 kr varje m?nad. Fast det beror delvis p? att han inte ska ?ka p? semester i sommar utan stannar hemma.
Bengt Westerberg, f.d. socialminister om situationen:
?Det är hög tid att regeringen tillsätter en utredning som inte bara f?r i uppgift att ta reda p? hur det ser ut utan ocks? att lägga fram förslag som leder till konkreta ?tgärder. Och det är br?ttom.?
Thomas Jansson, ordförande Riksförbundet FUB:
?Det är inte rimligt att m?nga i hela sitt vuxna liv ska g? minus varje m?nad. Även personer som f?tt en tidig funktionsnedsättning och som behöver livsl?ngt stöd ska kunna leva ett gott liv och kunna vara delaktiga i samhället. De m?ste f? det stöd och den ekonomi som krävs för ett gott liv och
full delaktighet ? allt annat är orimligt! Nu i valtider s? är det dags att politikerna visar att alla har
samma betydelse i samhället. Jag vill se att partierna tydligt markerar att man ska kunna leva p? egen ekonomi utan att behöva söka hjälp för kunna betala sina räkningar. Jag kräver svar p? när man ska göra verklighet av v?ra enkla krav.?
FUB anser att:
Det statliga bostadstillägget bör höjas omg?ende.
FUB vill att:
Förmögenhetsbegreppet förändras och likställs med det som st?r i självdeklarationen; d.v.s. avkastning p? förmögenhet.

För fr?gor om rapporten, kontakta:
Thomas Jansson, tel 08-508 866 46, [email protected] ordförande Riksförbundet FUB
Anne Leffler, tel 0739- 87 53 64, [email protected] ordförande i ekonomigruppen
Elisabeth Langran, tel 08 – 508 866 33, [email protected] vik. förbundsjurist
Kia Mundebo, tel 08-508 866 27, [email protected] ombudsman
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB st?r för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom m?nga andra som delar v?r grundsyn.19700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annika Johansson