SE

Rättsosäkert läge för v?ldsutsatta kvinnor i Bor?s

2014-02-07 07:30 Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturv?rdsverket är nu klar med en vägledning för kommunal VA-planering. - Flera kommuner st?r inför stora investeringar för att n? en h?llbar VA-försörjning. Detta är en hjälp i arbetet med att förbättra statusen p? svenskt vatten, säger Margareta Lundin Unger p? HaV. I dag klarar hälften av Sveriges sjöar och vattendrag EU:s krav för god vattenstatus.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturv?rdsverket är nu klara med en vägledning för kommunal vatten- och avloppsplanering.
– Flera kommuner st?r inför stora investeringar och utmaningar för att n? en h?llbar VA-försörjning. Vägledningen ska vara en hjälp i arbetet med att förbättra statusen p? svenskt vatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare p? HaV.Kraven p? landets kommuner vad gäller vatten- och avloppsförsörjning blir allt större. Anledningen till de ökande kraven är bland annat klimatförändringar, miljökrav och ?ldrad infrastruktur. Det finns även faror med sm? avloppsanläggningar som kan vara bristfälliga och därför riskerar att sprida smittoämnen.
? En strategisk och l?ngsiktig VA-planering som omfattar b?de dricksvatten, spillvatten och dagvatten blir kommunernas verktyg för att lyfta fram problem och prioritera de ?tgärder som krävs, säger Robert Ljunggren, handläggare p? Naturv?rdsverket.
HaV och Naturv?rdsverkets vägledning inneh?ller r?d om hur kommunerna kan komma i g?ng med sitt VA-arbete och föresl?r även en planeringsprocess.
? Planeringen av vatten och avlopp i kommunerna är även en del i det arbete som p?g?r med att förbättra vattenmiljön p? nationell niv?. Genom att jobba med VA-planering bidrar kommunerna till att uppfylla det svenska vattenförvaltingsm?let, säger Margareta Lundin Unger.
M?let med vattenförvaltning är att alla vatten ska ha en god status. Detta är kopplat till EU:s vattendirektiv som styr vilken kvalité och tillg?ng p? vatten som Sverige inte f?r underskrida. M?let är att vatten som redan är bra ska beh?lla sin kvalité och inga vatten ska f? försämras.
Endast hälften av Sveriges sjöar och vattendrag klarar kraven för god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Med dagens vattenstatus riskerar grundvatten att förorenas och överexploateras. I sjöar och hav finns problem med övergödning p? grund av för stora utsläpp av fosfor och kväve, särskilt i södra Östersjön. Klimatförändringar bidrar till sämre vatten d? de medför ökad nederbörd och kraftigare regn i Sverige. Översvämningarna kan ge utsläpp av avloppsvatten, vilket ökar risken för att dricksvatten och badvatten förorenas av virus, bakterier och parasiter som Cryptosporidium och Giardia.
Utanför städerna behöver minst 400 000 enskilda avlopp ?tgärdas av b?de hälso- och miljöskäl. Skyddet av Sveriges vattentäkter behöver stärkas, utsläppen av avloppsvatten minskas och dagvattenhanteringen göras mer l?ngsiktigt h?llbar.
? Arbetet med att uppn? m?let med vattenförvaltningen är ett stort och krävande arbete. En förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation mellan politiker och tjänstemän fr?n olika enheter inom kommunen. Det finns även ett stort värde av att samverka med länsstyrelser och grannkommuner för att utbyta erfarenheter, säger Margareta Lundin Unger.
Här kan du läsa vägledningen
Mer information om avloppsfr?gor p? Naturv?rdsverkets webbplats
Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med VA-fr?gor

För mer information kontakta
Margareta Lundin Unger, utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn, Havs- och vattenmyndigheten, Tel: 010-698 61 21, Mobil: 076-538 61 21, E-post: [email protected]
Robert Ljunggren, handläggare, Enheten för tillsynsvägledning och annan vägledning, Naturv?rdsverket, Tel: 010-698 16 71, E-post: [email protected]
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy