SE

Rapport: Löfvens förslag hotar minst 64 000 heltidsjobb

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns ocks? tecken p? att ?lar kan p?verkas i sin vandring till lekomr?dena i Sargassohavet.
Det visar den rapport som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tagit fram om effekter p? fisk och fiske.

– Undersökningarna vid Lillgrund har gett värdefull kunskap om hur havsbaserad vindkraft kan p?verka fisk. I dagsläget är den här slags studier fortfarande f?, även internationellt sett, säger Ingemar Andersson, p? HaV.

Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under ?r 2008 och är den idag största fullföljda satsningen p? havsbaserad vindkraft i Sverige. Den best?r av 48 stycken vindkraftverk (med 2,3 MW generatorer) som st?r p? mellan fyra och sju meters djup och som mäter cirka 115 meter upp till vingspetsen. Totalt omfattar Lillgrund en yta av 4,6 kvadratkilometer.
D?varande Fiskeriverket har undersökt omr?det ?ren före och efter anläggandet av Lillgrund för att se hur fisk och fiskvandring p?verkas. Undersökningarna omfattar provfisken av främst bottennära fisk, undervattensljud, och studier av ?lens vandringsmönster. De har genomförts i samarbete med forskningsprogrammet Vindval och har till större delen finansierats av Vattenfall AB som äger vindkraftsparken. Resultaten finns nu samlade i HaV-rapporten ?Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark?.

– Fr?n Hav:s sida hoppas vi att rapporten kan fungera som ett viktigt underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt i planerings- och tillst?ndsprocesser för vindkraft, säger Ingemar Andersson.
Undersökningar av vindkraftparkens effekter p? bottennära fisk p?gick i sju ?r med början 1997, fyra ?r före byggstarten. Den l?nga tidsserien som gjorts i provfisket är unik i sitt slag vad gäller uppföljning av effekter fr?n havsbaserad vindkraft. Provfisken utfördes inom tv? referensomr?den; Bredgrund söder om Lillgrund och Sjollen norr om Lillgrund och Öresundsbron.
– Vindkraftparken hade ingen effekt p? mängd fisk, antal arter eller artsammansättning när man jämför hela vindkraftparkens omr?de med referensomr?den, säger Lena Bergström, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
– Inom själva vindkraftparken s?gs för vissa arter en ökad täthet närmast tornen, till exempel gul?l, torsk, stensnultra och rötsimpa. Ökningen kunde noteras upp till 50-160 meters avst?nd fr?n ett vindkraftverk.
Rapporten föresl?r att det görs en ny studie vid vindkraftparken efter n?gra ?r av drift, för att se om ansamlingen av vissa fiskarter nära vindkraftverken har fortsatt, om den ökat och haft effekter även p? mängden fisk.
Undersökningarna av p?verkan p? lekvandrande blank?l omfattade totalt 300 individmärkta ?lar. Rapporten visar att en lika stor andel av blank?larna vid Lillgrund passerade före och efter att vindkraftparken kom till.
– Generellt kan vi inte se att det tar längre tid för blank?len att förflytta sig i omr?det p? grund av vindkraftparken. Men, enstaka längre förflyttningstider vid större elproduktion samt en liten ändring i passagemönster skulle kunna tyda p? att vissa ?lar p?verkades av vindkraftparken, säger Ingvar Lagenfelt, utredare p? vattenv?rdsenheten p? länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Liknande mönster med en andel blank?lar vars beteende avviker fr?n det förväntade har tidigare registrerats vid marina bottenförlagda kablar.
De ljudmätningar som utförts i studien visar att Lillgrunds vindkraftpark tydligt bidrar till ljudbilden i Öresund inom vissa frekvenser som är viktiga för fisk. Analysen visar ocks? ett samband mellan ljudniv?n och antalet turbiner i vindkraftparken (s? kallad parkeffekt), där varje enskild turbin bidrar till att öka den totala ljudniv?n i omr?det.
– Ljudmätningar visar att ljudniv?erna endast inom ca 100 meter fr?n en turbin och vid höga vindstyrkor är tillräckligt höga för att medföra en risk att vissa arter av fisk p?verkas negativt, i form av direkt flyktbeteende eller möjlig maskering av kommunikation, säger Mathias Andersson, forskare p? Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
– Stressreaktioner kan förekomma även p? längre avst?nd än 100 meter fr?n en turbin. Detta orsakas av att ljudet fr?n turbinerna är kontinuerligt och högre än bakgrundsljudet inom vissa frekvenser.
Mer än 37 000 kommersiella fartyg (oljetankers, containerfartyg, passagerarfärjor och fiskeb?tar) passerar omr?det Lillgrund i Öresund varje ?r enligt Sjöfartsverket. Den trafiken och buller fr?n fritidsb?tar, seismiska bottenundersökningar, militära aktiviteter samt buller fr?n Öresundsbron skapar ett konstant brus under 1 kHz.
Här kan du läsa rapporten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Ingemar Andersson, utredare, Enheten för biologisk m?ngfald, Tel: 010-698 62 46, Mobil: 070-534 04 28, E-post: [email protected]

För mer information om bottennära fisk, kontakta Lena Bergström, forskare, SLU Aqua, Sveriges lantbruksuniversitet, Tel: 010-478 4116, E-post: [email protected]

För mer information om Fiskvandring (lekvandrande blank?l), kontakta Ingvar Lagenfelt, utredare, vattenv?rdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, Tel: 010-22 44 865, E-post: [email protected]

För mer information om Akustik (ljud), kontakta Mathias Andersson, forskare biologi/akustik, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Tel: 08-555 032 24, E-post: [email protected]
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Ingvar Lagenfelt/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 81700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #HSB   #Johan Ekman   #Micaela Molitor   #Nya Kvilleb