SE

Oroande trend visar ny rapport fr?n Aon ? Aon Global Risk Management Survey

T?goperatörerna kommenterar EU:s förslag om det fjärde järnvägspaket (om marknadsöppning av den europeiska

En av de viktigaste EU-fr?gorna just nu är behandlingen av EU-kommissionens förslag ang?ende i det s.k. fjärde järnvägspaketet. Förslagen syftar till att ta ytterligare steg mot en europeisk järnvägsmarknad med gemensamma standarder och ökad konkurrens mellan järnvägsföretagen.

Kommissionens förslag omfattar tre ?huvudpelare?:
1. Tekniska delar och ERAs roll (europeiska järnvägsbyr?n)

Kommissionen vill bl.a. stärka ERA och göra organisationen till en ?one-stop shop? för fordonsgodkännanden.
2. Marknadsöppning av nationell persontrafik

Alla nationella persontrafikmarknader ska vara öppna för konkurrens p? sp?ren i december 2019 och dessutom ställs krav p? konkurrensupphandling av samhällsköpt trafik.
3. Organisation och styrning av infrastruktur och trafik

Kommissionen vill stärka infrastrukturh?llarens roll och som huvudprincip se fullständig vertikal separation mellan infrastruktur och trafikering. Andra organisationsformer kan till?tas men med betydande restriktioner.
Branschföreningen T?goperatörerna är medlemsorganisationen i Sverige för t?goperatörer, inom s?väl gods- som persontrafiken.
T?goperatörerna är positiva till en öppen marknad, b?de i Sverige och i Europa. Sverige är ett föreg?ngsland i Europa när det gäller avreglering och marknadsöppning av järnvägssektorn. Avregleringen inleddes redan 1988 med separeringen av Banverket fr?n Statens järnvägar och idag är järnvägstrafiken helt öppen för konkurrens.
Det finns flera länder av betydelse som inte önskar sl? in p? den väg som Sverige valt och som EU kommissionen föresl?r, utan som ser alternativa lösningar till hur järnvägssektorn bör organiseras.
Med hänsyn till att det är val till Europaparlamentet 2014 och att en ny kommission tillträder 2015 är därför fr?gan hur snabbt fjärde järnvägspaketet kan komma att antas. Det p?g?r dessutom samtidigt en revidering av det första järnvägspaketet, vilket kan skapa osäkerhet inom sektorn om vad som gäller.
T?goperatörerna är positiva till grundtankarna och huvudförslagen. Det finns dock inslag i det föreslagna järnvägspaketet som T?goperatörerna är kritiska mot.
Fordonsgodkännanden m?ste även fortsättningsvis kunna f?s hos den nationella säkerhetsmyndigheten, s? länge det finns omfattande nationella särregler. Risken finns även att ERA inledningsvis inte kommer kunna erbjuda en snabb och effektiv hantering av alla godkännanden.
Det är tveksamt om järnvägsföretagen bör ta ett ökat ansvar för linjekompatibilitet mellan fordon och infrastruktur.
Särskilda ?tgärder kan krävas för att inte samhällsköpt trafik ska sl? ut kommersiella initiativ.
Gränserna för hur stora kontrakt varje upphandling kan omfatta behöver vara mer flexibla för att inte tvinga fram delning av fungerande nätverk som t.ex. pendelt?gstrafiken i Stockholm.
Stärkandet av infrastrukturh?llarens roll, med tillhörande definitionsförändringar, kan innebära icke önskvärda begränsningar för hur underh?llstjänster organiseras och handlas upp.

T?goperatörerna är en branschförening som representerar de i Sverige aktiva t?goperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga sp?rtrafikens gemensamma intressefr?gor.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy