SE

Öresundskraft redovisar starkt 2013

2014-05-07 09:16 Öresundskraft Ett rekordresultat, mängder av spännande projekt och stormar. Det var n?gra av ingredienserna under Öresundskrafts ?rsstämma för verksamhets?ret 2013.

Öresundskraft redovisade ännu ett starkt ?r när bokslutet för 2013 presenterades vid g?rdagens ?rsstämma. Resultatet efter finansnetto ökade till 328 Mkr, jämfört med 317 Mkr föreg?ende ?r. Gynnsamma väderförh?llanden, ett fokuserat arbete med driftoptimering och höjd produktivitet bidrog till det goda resultatet. Kundnöjdheten enligt SKI ökade för samtliga mätta kundgrupper. Koncernbidraget till Helsingborgs stad uppgick till 137 Mkr.
? Med ?rets resultat befäster vi den ekonomiska styrka ett modernt energibolag behöver ha. Det möjliggör en fortsatt offensiv utveckling till gagn för v?ra kunder, ägare och samhället i stort. Vi har musklerna att fortsätta resan mot en h?llbar energianvändning, kommenterade vd Anders Östlund.
? Jag är dock mest nöjd med att kunderna blir nöjdare med Öresundskraft ?r för ?r. 2013 ökade kundnöjdheten mer än för övriga branschen. M?nga och riktigt nöjda kunder är det bästa beviset p? att vi är ett företag att räkna med.
P? stämman offentliggjordes ?rsredovisningen för 2013, tillsammans med en vidareutvecklad
miljöredovisning. Bland ?rets höjdpunkter nämns bland annat invigningen av Filbornaverket och den fortsatta utbyggnaden av villafiber i Helsingborg. Beslutet under ?ret om en ny kallgasmack, invigningen av snabbladdare och arbetet för en gasterminal för fartyg är viktiga steg i arbetet för fossilfria transporter. Miljöredovisningen beskriver bland annat att alla privata elkunder sedan 2013 f?r el fr?n förnybara energikällor. Miljövärdena för fjärrvärme visar att hela 93 procent av fjärrvärmen i Helsingborg och 96 procent i Ängelholm, bestod av ?tervunnen energi, medan andelen fossilt bränsle i produktionen uppgick till 0,4 procent respektive 1 procent.
Stormarna Simone och Sven gjorde att avbrotten i Öresundskrafts elnät ökade fr?n 13,9 minuter till 21,9 minuter i genomsnitt. Trots detta tillhör Öresundskrafts elnät de leveranssäkraste i landet där avbrottstiden i snitt uppgick till 75 minuter. Investeringarna i elnätet uppgick under ?ret till 87 miljoner kronor.
?rets resultat innebär att Öresundskraft uppfyller ägarens direktiv vad avser avkastning p? justerat eget kapital om minst 10 procent (14,2). Öresundskraft uppfyller även soliditetsm?let om 20 procent (37,4). Enligt Nils Holgersson-undersökningen om elnäts- och fjärrvärmekostnader i Sverige 2013 uppfyller Öresundskraft även direktivet att elnäts- och fjärrvärmetarifferna ska understiga riksgenomsnittet.
? Det goda resultatet, tillsammans med v?r strategiska inriktning, innebär att vi handfast och konkret bidrar till Helsingborgs vision om den balanserade staden.
Anders Östlund redovisade Öresundskrafts nya, strategiska karta. Den stakar ut företagsstrategin för de närmaste ?ren med m?let att växa med fortsatt lönsamhet.
? Öresundskrafts framtid hänger ihop med v?r tids viktigaste fr?gor; om v?r gemensamma miljö, om v?rt klimat och v?rt sätt att använda jordens resurser. V?r vision ?Energi för en bättre värld. Kraft för regionen? rymmer svaren p? dessa fr?gor. P? affärsmässigt sunda principer kan vi b?de p?verka och p?skynda utvecklingen.
Anders Östlund underströk vikten av att kunna möta framtida utmaningar med en stark och positiv företagskultur.
? En av v?ra interna ledstjärnor är ständiga förbättringar. Vi har verktyg, arbetsmetoder och utbildade förbättringsledare som coachar vid m?lstyrningsmöten för att göra medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet. Vi arbetar ocks? med Högpresterande team, HPT, för att successivt förflytta grupper och avdelningar till högre niv?er av samarbete och effektivitet.
? Jag vill passa p? och tacka all personal för ett framg?ngsrikt 2013.
Öresundskrafts ordförande Peter Knutsson är mycket nöjd med bolagets resultat b?de ekonomiskt och miljömässigt.
? Jag tror dock att framtiden blir än mer utmanande, b?de i kommersiella och tekniska termer, inte minst vad gäller miljökrav. Mer förnybar energi i form av sol och vind ställer krav p? smartare elnät. Tillsammans med ökad konkurrens, begränsade tillväxtmöjligheter p? traditionella marknader och nya myndighetskrav är framtiden komplex och utmanande. Öresundskrafts starka, ekonomiska ställning och fokus p? ett h?llbart energisystem är grundstenar för fortsatt tillväxt.
Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Peter Knutsson, styrelseordförande, tel. 070-815 79 61.
Öresundskrafts vision ?Energi för en bättre värld, Kraft för regionen? är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer fr?n restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshush?llning. Vi tillhandah?ller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer sm?skalig elproduktion, driver p? introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder f?r el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servijänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer
2500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy