SE

Om bristande rättigheter i en ny skrivelse till FN

Fortfarande finns det brister i samernas självbestämmande, inflytande, rätten till mark och vatten trots att Sverige har ställt sig bakom FN:s urfolksdeklaration. Foto: Kristiina Ruuti/IKON

Svenska kyrkan har tillsammans med sex andra organisationer sammanställt en skrivelse som lyfter brister i de mänskliga rättigheterna i Sverige. Omr?den som organisationerna gemensamt lyfter är skyddet för barn, urfolk, nationella minoriteter samt flyktingar, asylsökande och migranter. Sverige kommer inom det kommande ?ret att granskas i FN:s r?d för mänskliga rättigheter inom ramen för Universal Periodic Review, UPR.

Under v?ren 2014 har Utrikesdepartementet bjudit in civila samhället att lämna in synpunkter direkt till FN om läget för mänskliga rättigheter i Sverige. Sex minoritets- och urfolksorganisationer har tillsammans med Svenska kyrkan sammanställt sin skrivelse som lyfter de sv?righeter som m?nga barn möter i sin vardag och skolg?ng.

Minoritets- och urfolksrättigheter efterlevs inte
Organisationerna menar att urfolksrätten behöver utvecklas i Sverige. Självbestämmande, inflytande, rätten till mark och vatten i enlighet med principerna i FN:s urfolksdeklaration är inte givna trots att Sverige ställt sig bakom dem. Trycket p? samerna ökar bland annat till följd av gruvexploatering. Samiska barn och unga känner sig utsatta och ifr?gasatta.
Den judiska minoriteten fruktar för sin säkerhet och mer behöver göras för att motverka diskriminering av bland annat romer. Uppföljningen visar att genomförandet av minoritetslagen g?r l?ngsamt. Bristen p? sanktioner försv?rar minoriteternas arbete. Inflytandet för de nationella minoriteter behöver förbättras. Skolan klarar inte av att garantera rätten till spr?ket och därför kan inte barnen n? högre kunskapsniv?er i minoritetsspr?ken. Skyddet av jiddisch och romani chib är svagt och lever inte upp till ?tagandena i minoritetskonventionerna. Mer behöver göras rörande lärarutbildning, och mer ?tgärder behövs för att ?teruppliva, dvs.revitalisera minoritetsspr?ken.
Barnfattigdom
I skrivelsen lyfts ocks? problemet med barnfattigdom som Svenska kyrkan möter i sin verksamhet. Barns rättigheter tillgodoses inte i alla kommuner. Därför bör Sverige ratificera tilläggsprotokoll 3 s? att enskilda individer f?r klagorätt.
Barns rättigheter behöver beaktas bättre när det gäller mobbning, barn i institutionsv?rd och asylsökande barn. Barns rätt till inflytande behöver förstärkas och barnkonsekvensanalys kan vara ett bra verktyg. Flyktingar, asylsökande och migranter: rätten till hälsov?rd, polisens arbete behöver förbättras.

42000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FOI   #Pressinbjudan Ett