Utredninger

Ny STAMI-rapport: Arbeidstid og helse, en systematisk litteraturstudie

20-02-2014 10:00 Statens arbeidsmilj?institutt (STAMI) Andel av arbeidsstokken som arbeider skift ?ker, med konsekvenser for helse og velv?re for stadig flere mennesker. Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over kunnskap ang?ende sammenhengen mellom skiftarbeid og utfall av typen helse, sikkerhet og funksjon.

Andel av arbeidsstokken som arbeider skift ?ker, med konsekvenser for helse og velv?re for stadig flere mennesker. Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over kunnskap ang?ende sammenhengen mellom skiftarbeid og utfall av typen helse, sikkerhet og funksjon.

Et stadig ?kende antall arbeidstakere i Norge har en arbeidstid som avviker fra vanlig 08-16 arbeidsdag. Sp?rsm?l om helseskadelige effekter som f?lge av arbeidstid og arbeidstidsordninger har den senere tid f?tt ?kt oppmerksomhet i norsk arbeidsliv. Ogs? internasjonalt har det v?rt en betydelig forskningsinnsats ang?ende mulige helse- og sikkerhetseffekter av ulike arbeidstidsbelastninger.
Statens Arbeidsmilj?institutt (STAMI) har engasjert seg i dette feltet gjennom ulike prosjekter. Rapporten ?Arbeidstid og helse, en systematisk litteraturstudie? (2008), er et resultat av dette arbeidet. Det publiseres stadig nye artikler om emnet, og STAMI har derfor oppdatert kunnskapsstatus ved ? s?ke etter og vurdere relevante artikler publisert i perioden juli 2008 ? mars 2012.
Det er ingen store endringer i konklusjonene ang?ende sammenhengen mellom skiftarbeid og helse, sikkerhet eller funksjon, sammenliknet med 2008-rapporten. For noen utfall er nye studier med p? ? styrke holdepunktene for en sammenheng. For andre utfall er det ikke kommet ny viten som ?ker v?r kunnskap. Hovedkonklusjonen er ikke endret i forhold til i 2008 for noen av utfallene.
En kort oppsummering viser at:
– S?vnforstyrrelser er vanligste konsekvens av endret d?gnrytme, og er den enkeltfaktor som har st?rst betydning for de problemer skiftarbeidere har. Tidlig start p? morgenskiftet, og hyppige lange arbeidsuker ?ker risikoen.
– Ny forskning bekrefter tidligere funn av at lange arbeids?kter og skiftarbeid, s?rlig med nattarbeid, kan f?re til nedsatt funksjon med p?f?lgende ?kt risiko for feilhandlinger.
– Holdepunktene er styrket for at b?de lang arbeidstid, nattarbeid og roterende skift p?virker sikkerhet og gir ?kt risiko for skader/ulykker i arbeidslivet.
– Det er fortsatt klare indikasjoner p? at det er negative psykiske effekter knyttet b?de til lange arbeidstider og til nattarbeid. Nyere studier indikerer at risikoen ?ker ytterligere hvis det ofte arbeides lange uker.
– Det er godt dokumentert at b?de lange arbeids?kter og skift- og nattarbeid ?ker risikoen for hjerte- og karsykdom, og at skift- og nattarbeid ?ker risikoen for diabetes. Ny forskning tyder p? at lange arbeids?kter ogs? ?ker risikoen for d?delighet av hjerte- og karsykdommer.
– Brystkreft er den mest studerte kreftformen, og de fleste studier av nattarbeid og brystkreft viser en ?kt risiko ved nattarbeid. Nye studier viser ?kt brystkreftrisiko blant kvinner som har jobbet mange ?r i skiftordninger med mange netter i strekk.

Statens arbeidsmilj?institutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmilj? og arbeidshelse.
STAMI jobber for et arbeidsmilj? som forebygger sykdommer og fremmer god helse.
Statens arbeidsmilj?institutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmilj? og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har som visjon at norsk arbeidsliv skal v?re i stand til ? skape et arbeidsmilj? som forebygger sykdom og fremmer god helse.
0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy