SE

Ny rapport lanseras: “Det innovativa Sverige”

Vi lever i en tid av ständiga förändringar. Om regionen ska klara av att möta den utmaningen m?ste alla som verkar här vara flexibla, förnya sig och dra sitt str? till stacken. Ytterst handlar det om att klara den allt h?rdare konkurrensen. Därför behöver utbildningarna p? ett bättre sätt möta företags och organisationers behov.
– För att vi ska vara konkurrenskraftiga och klara kompetensförsörjningen krävs samarbete och framförallt samhandling. Därför har vi ett ambitiöst ?tgärdsprogram med 22 konkreta ?tgärder där olika aktörer i regionen ansvar för att f? ig?ng och h?lla ihop arbetsprocesserna, säger regionr?det Irén Lejegren (S).
I handlingsplanen för kompetensförsörjning som regionstyrelsen tog ställning till den 16 januari identifieras fem utmaningar. För att hantera utmaningarna har man tagit fram en ?tgärdsplan best?ende av 22 punkter. Varje ?tgärd har en processansvarig aktör och ytterligare minst en samhandlingsaktör.
Här är n?gra av de 22 ?tgärderna som ska genomföras.?tgärdProcessansvar
Utveckla fler programr?d i gymnasieskolans yrkesprogram i samverkan med arbetsgivarna lokalt och regionalt.Regional skolchefsgrupp Gymnasieskolan
Utveckla regional samverkan inom gymnasieskolans utbud, kvalitet, effektivitet, flexibilitet och dimensionering utifr?n arbetslivets efterfr?gan.Regionförbundet
Utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom omr?det industri/teknik.Teknikcollege
Etablera funktion för att identifiera hur Örebroregionen kan bli bättre p? att attrahera talanger/nyckelpersoner. Handelskammaren Mälardalen
Skapa mötesplatser om kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning p? universitetsniv?.Karriärcentrum Örebro universitet
Fler arbetsgivare utvecklar genus och interkulturell medvetenhet i arbetet med strategisk kompetensförsörjning.Länsstyrelsen Örebro län
Ta fram en förstudie i syfte att ta reda p? om ett strukturerat samarbete inom vuxenutbildningen mellan länets kommuner kan generera fler utbildningar som motsvarar arbetsgivarnas krav p? kompetens.Regionförbundet

De fem identifierade utmaningarna är:
Länets ?ldrande befolkning
Allt färre människor i arbetsför ?lder ska försörja allt fler äldre.

De som st?r utanför arbetsmarknaden
Idag st?r 20 000 människor i länet i arbetsför ?lder som st?r helt utanför arbetsmarknaden, m?nga med utländsk bakgrund.

Den etniskt- och könssegregerade arbetsmarknaden
En stor del av de arbetslösa utlandsfödda är relativt unga. Detta kan ?tminstone delvis kompensera för den i övrigt ?ldrande befolkningen. De är därför en stor tillg?ng p? arbetsmarknaden.
Arbetsmarknaden i länet är ocks? p?tagligt könsuppdelad där män arbetar inom industrin och kvinnorna arbetar inom v?rden. Detta l?ser in arbetskraften och begränsar arbetskraftsutbudet.

Utbildning och matchning
Utbildningarna i länet behöver motsvara arbetslivets behov p? ett bättre sätt. Utbildningarna behöver g? fr?n att vara utbudsstyrda till att bli efterfr?gestyrda.

Pendling
För att ha en fungerade arbetsmarknadsregion behövs arbetspendling. Det kan ocks? vara en lösning p? kompetensförsörjningen för kommuner med minskande befolkning.
För kommentarer
Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-663 19 75
För mer information
Anette Granberg, projektledare Näringsliv och kompetens
Telefon: 019-602 63 28
E-post: [email protected]
Peter Ranki, pressansvarig
Telefon: 019-602 63 35
E-post: [email protected]

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. V?rt uppdrag är att arbeta för h?llbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Stefan Krook   #Sustainable Brand Index   #Utan Gr   #VD