SE

Ny rapport: En miljon svenskar har missbruks- eller beroendeproblem (rev 2014-02-17)

Sk?ningarna anser att det är viktigt att ha inflytande p? sin egen v?rd och vill även ha insyn och delta i samtal om hur resurserna i den sk?nska hälso- och sjukv?rden används. Under hösten 2013 genomfördes den första omg?ngen av Sk?nepanelen i samarbete med CMA Research, en ?terkommande medborgarenkät p? webben. Syftet är att f? större insikt om medborgarnas kunskaper, förväntningar p? och attityder till de verksamheter som Region Sk?ne ansvarar för.

Sjukv?rdens behov av resurser engagerar medborgarna
Resultaten visar att m?nga är tveksamma till att hälso- och sjukv?rdens resurser är tillräckliga för att tillgodose behoven och menar att resurserna behöver ökas. Även om m?nga sk?ningar kan tänka sig skattehöjningar, är det fler som vill pröva andra lösningar än att skatten höjs. Inte heller avgiftshöjningar för patienterna anses vara en bra lösning.
Medborgarnas har högt ställda krav och förväntningar p? v?rden men har samtidigt en medvetenhet om riskerna med överförskrivning av läkemedel samt att sjukv?rden inte kan tillfredsställa alla v?rdbehov.
– Min erfarenhet fr?n tidigare samtal med sk?ningarna om v?rdens utmaningar, är att det finns en ökad medvetenhet om vilka sv?ra avvägningar, som vi st?r inför, säger Bo Thunell (MP), ordförande i Region Sk?nes beredning för medborgardialog i nordöstra Sk?ne.
– Medborgarna visar ökat ansvarstagande, efter att ha tagit del av fakta och diskuterat dessa med andra intresserade och oss politiker.
Viktigt med insyn i beslutsprocessen
Medborgarna anser att det är viktigt att de f?r insyn i beslutsprocessen om resurserna i v?rden och att de f?r vara med, när förslag p? lösningar diskuteras. Det är även väsentligt att medborgarna har tillg?ng till lättförst?elig information om alternativen som diskuteras vid prioriteringar.
– Vi vet, att sk?ningarna b?de vill och kan delta i samtal om hur vi använder v?ra gemensamma resurser p? ett klokt sätt, sl?r Bo Thunell fast. Medborgarnas ökade insikt i hur komplexa fr?gorna kan vara, ökar ocks? acceptansen för att det i slutändan är politikerna som beslutar.
Inflytande med möjlighet att p?verka
Ang?ende inflytande i praktiken, anser medborgarna att det är viktigast att ansvariga politiker deltar i samtal. Hög prioritet har ocks? att sakkunniga deltar, samt att möten arrangeras s? att samtal och diskussioner uppmuntras.
– Det är glädjande att sk?ningarna vill p?verka och sätter ett stort värde p? att möta oss politiker i samtal om v?rden säger Irene Nilsson (S), 2:e vice ordförande i Region Sk?nes beredning för medborgardialog i nordöstra Sk?ne.
– Samtidigt är det en stor utmaning för oss förtroendevalda, att se till att medborgarnas perspektiv blir tydliga i v?ra beslutsunderlag.
Ökad patientmakt
Vad gäller inflytandet p? sin egen v?rd, anser sk?ningarna att ökat inflytandet och självbestämmande är viktiga. Särskilt viktigt är det att bli hörd och tagen p? allvar samt att enkelt komma i kontakt med v?rden.
– Resultaten är en bekräftelse p? m?ng?riga ambitioner fr?n förtroendevalda p? alla niv?er, att öka anhörigas och patienters möjligheter till inflytande och självbestämmande över v?rd och behandling, säger Bo Thunell.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. V?ra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christina Cheng   #Clarion Hotel Stockholm   #Fredrik Lindstr   #Johanna St