Utredninger

Ny Ledernerapport: Krever bedre oljevernberedskap i nord

27-06-2013 12:39 Lederne Mer petroleumsvirksomhet i Nord-Norge vil skape betydelig sysselsetting p? land. Regionen vil bli rikere p? mennesker, kompetanse og skatteinntekter, men sj?fuglen er s?rbar og utslippsfaren m? tas alvorlig. Dagens oljevernberedskap er for d?rlig, og det m? derfor etableres et kunnskapssenter for ? bedre norsk og internasjonal oljeberedskap. Senteret m? plasseres i Nord-Norge.

Last ned rapporten (pdf).
Oljerapport for Nord-Norge legges frem (NRK Nordnytt ? 01:05:40 ut i sendingen).
Ny rapport: Oljen vil skape stor vekst (Finnmarken 25. junio 2013)
Det er hovedkonklusjonene i en ny rapport fra Lederne som er forfattet av Menon. I rapporten, som 25. juni ble overlevert S?r-Varangers ordf?rer Cecilie Hansen (Sp), heter det at arbeidsplasser knyttet til petroleum skiller seg ut ved at de har langt h?yere samfunns?konomisk l?nnsomhet og spesialiseringsniv? enn de ?vrige arbeidsplassene i Nord-Norge.
– Kirkenes og S?r-Varanger kommune tar gjerne imot et slikt kompetansesenter, sa ordf?reren entusiastisk da hun fikk rapporten. P? sitt bes?k i Kirkenes ble rapporten ogs? presentert for Barentssekretariatet og Kirkenes N?ringshage.
Ringvirkninger for Nord-Norge
Rapporten, som heter ?Olje- og gassn?ringens betydning for arbeidsplasser og skatt i Norge og Nord-Norge?, er en analyse av n?ringens betydning for arbeidsplasser, kommunal skatteinngang og ringvirkninger b?de for lokalsamfunn og milj? i Salten, Lofoten, Vester?len, Senja og Midt-Troms.
? De skatte- og arbeidsmessige effektene av petroleumsvirksomhet som kommer frem i rapporten
vil trolig v?re overf?rbare for Finnmark om og n?r Barentshavet ?pnes for ytterligere petroleumsvirksomhet, sa Ledernes kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i kommentarer til avisen Finnmarken og NRK Nordnytt.
Sj?fugl mest utsatt
Rapporten tar ogs? opp de problematiske sidene ved ? ?pne omr?der i nord for oljen?ringen, spesielt med tanke p? utslipp. Sj?fugl er de mest s?rbare dersom et utslipp er et faktum, mens fisk blir lite ber?rt. Rapporten peker ogs? p? at dagens skipstrafikk er en mer akutt fare for milj?et i de aktuelle omr?dene enn oljen?ringen, og at petroleumsn?ringen trolig vil bli m?tt
med s?rskilte krav til milj? og sikkerhet. Den generelle beredskapen vil derfor ogs? bli styrket.
– Oljevernberedskapen m? forbedres. Det m? derfor bygges opp et kunnskaps- og kompetansesenter, og det b?r plasseres i Nord-Norge. Dette er noe politikere, n?ringsliv, fagmilj?er og milj?vernere kan enes om, sier forbundsstyremedlem Per Helge ?deg?rd. Han mener det er p? h?y tid at oljevernberedskapen, p? lik linje med resten av bransjen, blir h?yteknologisk.
– I dag er utstyret i oljevernberedskapen primitivt. Skulle noe skje er det hansker, sagmugg, kjemikalier og b?tter som er verkt?yene for ? rydde opp, og vi ser at utslipp fra skipstrafikk er en st?rre trussel enn petroleumsutvinning. Det er p? tide at oljevernberedskapen ogs? blir h?yteknologisk, sier ?deg?rd i en kommentar til Stavanger Aftenblad.
Kan bli verdensmestre p? oljevernberedskap
Han mener at om det satses like mye p? oljevernteknologi som det gj?res p? resten av oljebransjen, kan man b?de gj?re store fremskritt og skape en ny eksportn?ring for Norge.
– Vi er verdensmestere i teknologi i oljebransjen, det kan vi ogs? bli innen oljevernberedskap. Dessverre har ikke oljevernberedskap f?tt like mye fokus som resten av oljebransjen. Vi er gode p? teknologi, og kan f? til god teknologi ogs? innen oljevern. Her b?r det forskes p? utstyr, beredskap og teknologi som vil v?re mer effektiv p? oppsamling av oljeutslipp enn hva vi har i dag, sier ?deg?rd.
Ikke for moro skyld
Lederne peker i rapporten p? at de potensielle verdiene en ?pning av havomr?dene utenfor Lofoten, Vester?len og Senja f?r for Norge er s? store at vi ikke kan holde omr?dene stengt.
– Vi er helt avhengige av ? tjene penger om vi skal opprettholde dagens velferdsstat, og det skal vi jo. Vi ?nsker jo ikke ? ?pne disse havomr?dene for moro skyld, sier ?deg?rd.
Rapporten viser at olje- og gassn?ringen i dag legger grunnlaget for n?r 250.000 arbeidsplasser i Norge. Nesten 50 prosent av statens skatteinntekter kommer fra petroleumsindustrien, og regionene og kommunene i nord vil f? h?yere skatteinngang av oljeindustriens inntog. Bare i Lofoten og Vester?len kan petroleumsvirksomheten gi rundt 1.000 nye arbeidsplasser.
?rlig gjennomsnittlig ?kning i regional verdiskapning vil v?re om lag 1,6 milliarder kroner ved et h?yt aktivitetsbilde. Petroleumsrelatert virksomhet, inkludert leverand?rindustrien, skiller seg ut ved ? ha langt h?yere verdiskapning per ansatt enn ?vrig n?ringsvirksomhet. Mer aktivitet vil derfor bidra til at n?ringslivet i Nord-Norge blir mer produktivt, heter det i rapporten.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy