SE

Netigates Medarbetarrapport 2013 visar: Svenskar kräver mer kommunikation och jämställdhet fr?n sina arbetsgivare

Under första kvartalet väntar sig drygt hälften av företagen inom bemanningsbranschen en ökad efterfr?gan. Knappt hälften räknar med att efterfr?gan blir oförändrad och enbart 1 procent räknar med att den minskar. Nettotalet hamnar p? 51, vilket är högre än för uppskattningen för fjärde kvartalet 2013, d? den l?g p? 44. Det vill säga, företagen räknar med en starkare efterfr?gan under första kvartalet i ?r jämfört med sista kvartalet 2013. Endast 7 procent av bemanningsföretagen räknar med att behöva skära ner p? antalet anställda under första kvartalet medan 26 procent räknar med att kunna nyanställa och 68 procent räknar med oförändrad personalstyrka.
Nettotal Företagens svar vägs samman och normeras s? att den procentuella fördelningen för de olika svarsalternativen summerar till 100. För att lättare kunna presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotalet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fr?ga. Exempel: 40 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 procent att den har minskat, 50 procent uppger att den är oförändrad. Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Observera att ett nettotal p? 30 kan bildas av en mängd olika svarsfördelningar. Fr?n 30/70/0 till 70/0/40, där den första varianten är den mest lättolkade. Av nettotalen bildas sedan tidsserier och för fr?gor som endast har ja eller nej som svarsalternativ bildas tidsserien av den procentuella andelen företag som svarat ja.
Om Bemanningsbarometern Konjunkturinstitutet, KI, har fr?gat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 73) om deras förväntningar p? det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar p? hur det senaste kvartalet har utvecklats.
102 av de tillfr?gade 144 bemanningsföretagen har svarat (71 procent). Den senaste bemanningsbarometern publicerades den 4 november 2013.
(Se bifogade diagram!)

För ytterligare information:
Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68
Hans Uhrus, Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
[email protected]

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 500 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ing?r i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.
Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna f?r tillg?ng till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna f?r möjlighet att utvecklas p? en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens fr?n m?nga olika arbetsplatser ger.
I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se10200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Henrik Einarsson Chef   #Pressmeddelande Konjunkturen