SE

Mer än varannan med nydiagnostiserad typ 2-diabetes f?r ingen utbildning

2014-06-03 11:11 Svenska Diabetesförbundet En ny undersökning med över 2 000 personer med typ 2-diabetes visar att hela 52 procent av de som haft diabetes i mindre än tre ?r aldrig har f?tt utbildning om sin sjukdom. Resultaten pekar p? en oroväckande trend; färre f?r utbildning, en allt större andel känner inte till sitt l?ngtidsblodsocker samtidigt som andelen som inte tar sin ordinerade medicin har ökat.

En ny undersökning med över 2 000 personer med typ 2-diabetes i Sverige visar att hela 52 procent av de som haft diabetes i mindre än tre ?r aldrig har f?tt utbildning om sin sjukdom. I jämförelse med en tidigare genomförd undersökning 2010 pekar resultaten p? en oroväckande trend; färre f?r utbildning, en allt större andel känner inte till sitt l?ngtidsblodsocker samtidigt som andelen som inte tar sin ordinerade medicin har ökat.

?Undersökningen visar att det finns stora möjligheter till förbättring b?de inom diabetesv?rden och för den enskilde med diabetes. Utbildning i egenv?rd är avgörande för en väl fungerande behandling. Det är ett av sjukv?rdens viktigaste uppdrag att utbilda och ge kunskap om mat, motion och medicin?, säger Fredrik Löndahl, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet.
Allt fler med typ 2-diabetes utan utbildning
Hela 40 procent av de tillfr?gade anger att de aldrig har f?tt utbildning om sin sjukdom och siffran är ännu högre för de nydiagnostiserade. Svaren har jämförts med resultaten fr?n en motsvarande undersökning genomförd för fyra ?r sedan och tyder p? en oroväckande utveckling. Andelen som har angett att de f?tt n?gon form av utbildning har minskat med 13 procent. Detta trots att Socialstyrelsen betonar vikten av utbildning i de nationella riktlinjerna för diabetesv?rden1. Utbildning är en viktig del av behandlingen som ger den enskilde förutsättningar för att ta ansvar för egenv?rden och för att undvika framtida komplikationer som är kostsamma för den enskilde individen och samhället.
Var fjärde känner inte till sitt värde för l?ngtidsblodsocker
Idag n?r bara hälften av de med typ 2-diabetes behandlingsm?let för l?ngtidsblodsockret, HbA1c2. Höga HbA1c värden ökar risken för komplikationer som synnedsättningar, njursvikt och hjärt-kärlsjukdomar1. Mot bakgrund av dessa data är det alarmerande att andelen som inte känner till sitt l?ngtidsblodsockervärde har ökat kraftigt, fr?n 6 till 26 procent p? enbart fyra ?r. En negativ trend ses även när det gäller hur m?nga som inte f?r möjligheten att diskutera vilket värde man bör ha med sin v?rdgivare (fr?n 11 till 18 procent). Motsägelsefullt med tanke p? att majoriteten av de tillfr?gade tycker att det är viktigt att ha blodsocker under kontroll. Nära 60 procent oroar sig för sin diabetes och det är främst komplikationer till följd av sjukdomen som orsakar mest oro.
Färre tar sin behandling enligt läkarens föreskrift
Ytterligare en anmärkningsvärd försämring sedan 2010 är att andelen som tar sin ordinerade blodsockersänkande behandling har minskat fr?n 83 till 77 procent.
Ytterligare resultat fr?n undersökningen i korthet
? 90 procent anser sig ha ansvar för sin behandling. Andelen är högre i förh?llande till 2010.
? Sjuksköterskan är viktig för patienten i behandlingen och f?r ett gott betyg som dessutom ökat i förh?llande till 2010.
? Kost, blodsocker, blodtryck och vikt är det man anser vara viktigt att ha kontroll över men genomg?ende görs betydligt mindre 2014 för att undvika l?gt blodsocker i förh?llande till 2010. Det kan t.ex. handla om att mäta sitt blodsocker regelbundet eller äta n?got när man känner att blodsockret är l?gt.
? Andelen som själv mäter sitt blodsocker har minskat fr?n 95 till 88 procent i förh?llande till 2010.
? När det gäller kännedom om olika behandlingsalternativ är osäkerheten stor, 40 procent är osäkra och 12 procent känner inte till de befintliga alternativa läkemedlen.
? Användningen av nyare läkemedel jämfört med övrig behandling varierar mellan regionerna i Sverige. Med nyare läkemedel avses de med som godkänts under de senare ?ren, t.ex. SGLT-2-hämmare, DPP4-hämmare och GLP1-analoger.
? 73 procent svarar att det skulle vara värdefullt eller mycket värdefullt om deras behandling kunde medföra viktnedg?ng.
? Andelen som föredrar att skjuta upp insättande av insulin har ökat fr?n 56 till 64 procent 2014.
Om typ 2-diabetes
Typ 2-diabetes ökar i världen och enbart i Sverige lever minst 365 000 personer med sjukdomen. Det finns ocks? ett avsevärt mörkertal d? m?nga har sjukdomen utan att veta om det. Typ 2-diabetes kan inte botas, men risken för komplikationer och följdsjukdomar minskar avsevärt genom rätt behandling som h?ller blodsockret p? en s? nära normal niv? som möjligt.1,3 Diabetes kräver stor kunskap och engagemang fr?n individen i form av livsstilsförändringar och egenv?rd för att kunna hantera sjukdomen och undvika komplikationer som stroke, hjärtinfarkt och amputationer.

Om undersökningen ?Att leva med typ 2-diabetes?
Undersökningen är gjord p? uppdrag av Diabetesförbundet och AstraZeneca. En enkät skickades per post under v?ren 2014 ut till 3 492 förbundsmedlemmar av undersökningsföretaget Ipsos och besvarades av över 2 086 personer. Det innebär en svarsfrekvens p? 60 procent vilket ger ett mycket bra underlag. Syftet med undersökningen är att f? en uppfattning av hur medlemmar i diabetesföreningarna i Sk?ne, Stockholm, Ume?, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland anser att typ-2 diabetes p?verkar deras liv, vad de tycker om den information de f?r/f?tt kring sjukdomen och sin behandling. Genom enkäten hoppas man att kunna identifiera ett antal förbättringsomr?den. Enkätfr?gorna bygger p? fr?gor som ställdes i en motsvarande undersökning 2010 – i syfte att f? ett underlag som möjliggör jämförelser och att se utvecklingen under dessa fyra ?r.
För information vänligen kontakta:
Fredrik Löndahl, förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet, [email protected] eller 08-564 821 02, 0709-94 53 45
Petra Eurenius, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic
[email protected] eller 0709-18 65 62. Växel 08-553 16000, www.astrazeneca.com
Referenser:
1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesv?rden 2010.
2. Nationella Diabetesregistret (NDR). ?rsrapport 2013 ?rs resultat.
3. Svenska Diabetesförbundet. www.diabetes.se

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och v?rdpersonal. Tillsammans arbetar vi för att minimera konsekvenserna av diabetes. Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällsp?verkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närst?ende.03100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy