SE

Lägg ner Psykoterapeututbildningarna – Debattartikel

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har kommit med sin rapport fr?n utvärderingen av de utbildningsgivare som har examinationsrätt för psykoterapeutexamen. Resultatet är katastrofalt. Sju av tolv utbildningar f?r betyget ?bristande kvalitet? och kan förlora sin examensrätt om inte utbildningarna ?tgärdar bristerna inom ett ?r. Av dessa är fyra statliga universitet. UKÄs utvärdering visar allts? även p? att problemet finns s?väl hos de statliga universiteten som hos de privata utbildningsgivarna med examensrätt. D? stor del av kritiken riktas mot examensm?l kopplat till vetenskaplighet är det naturligtvis extra pinsamt för universiteten, men visar främst p? en tradition inom Psykoterapeututbildningarna, där detta omr?de inte verkar prioriteras.
Att det funnits kvalitetsproblem med psykoterapeututbildningarna är ingen nyhet. Tidigare har d?varande Högskoleverket riktat skarp kritik till en del utbildningsgivare kring bristande kvalitet. Utbildningen har ocks? haft sv?righeter att hitta studenten som den vänder sig till. D? utbildningen fungerar som en p?byggnad för flera olika utbildningar, kommer den för m?nga studenter att till stor del bli en repetition av grundläggande kunskaper och inte en vidareutbildning som utgör en progression i tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. För andra blir det en utbildning som inneh?ller överkrav som ligger l?ngt utöver det som är rimligt att förvänta utifr?n tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.
Att det även det funnits mer strukturella problem med utbildningens inordning i utbildningssystemet har ocks? uppmärksammats. Utredningarna om dess framtid har närmast avlöst varandra och kommer med ganska olika förslag. Senaste utredningen med förslag till ny utbildning fick massiv kritik fr?n en övertygande majoritet av remissinstanserna. Det verkar med andra ord sv?rt att se en lösning kring denna utbildnings inneboende problem. Efter den senaste utredningen har fr?gan om en ny psykoterapeututbildning varit begravd p? departement. Glömd och oönskad.
Kanske är det lika bra? Fr?gan är om det behövs en psykoterapeututbildning? Det finns nämligen redan en utbildning som ger studenten goda förutsättningar och färdigheter att bedriva och utveckla en fördjupad kompetens i psykologiska behandlingsformer, av vilken psykoterapi är en, nämligen Psykologprogrammet.
Psykologprogrammet är en fem ?r l?ng utbildning som leder till psykologexamen. Efter ett ?rs handledd tjänstgöring kan legitimation f?s fr?n Socialstyrelsen. Det möjliggör att arbeta självständigt med de rättigheter och skyldigheter som följer av denna legitimation. Psykologens gedigna kompetens kring mänskligt fungerande och genom den kontinuerliga färdighetsträning som sker under utbildningen, lägger en utomordentlig grund för att fortsätta utveckla en behandlande kompetens. D? ett stort antal av de som utexamineras fr?n psykoterapeutprogrammen är redan legitimerade som psykologer, uppst?r dessutom en situation med onödig dubbellegitimering.
Det betyder naturligtvis inte att m?nga yrkesgrupper behöver fortbildning och träning för att utvecklas i människov?rdande arbete, men det är sv?rt att se att en akademisk examen i psykoterapi haft en effekt att vidareutveckla olika gruppers unika kompetenser inom v?rden. Tvärtom har vidareutbildning inom psykisk hälsov?rd kommit att likriktas efter att passa antagningskrav till psykoterapeutprogram p? ett sätt som i m?nga fall gjort dessa utbildningar i m?nga fall direkt irrelevanta för de arbetsuppgifter personerna anställts för att utföra. HSV har p?talat det helt unika inom denna utbildningsordning i att ett program p? avancerad niv? har som förkunskapskrav utbildning som inte ges inom högskolan och inte heller st?r under tillsyn av för detta relevanta myndigheter. S?ledes best?r dagens psykoterapeututbildning av vad som i vissa fall kan vara en helt oreglerad grundutbildning i psykoterapi och en legitimationsgrundande p?byggnadsutbildning (Psykoterapeutprogrammet) där sju av tolv inte anses h?lla tillräcklig kvalité. L?ter det som ett system n?got som Sverige bör beh?lla?
Ett av de främsta skälen som anges för bibeh?llandet av psykoterapeututbildningarna är att det behövs m?nga yrkesverksamma med terapeutisk kompetens inom s?väl primär- som specialistv?rd i landet. Den psykiska ohälsan ökar och utbildningssystemet m?ste kunna tillhandah?lla kompetens. Men i stället för att skicka ut personer med korta utbildningar i en specifik psykologisk behandlingsmetod hävdar jag att det bättre att l?ta personer med mycket bredare och oftast djupare kompetens i psykologisk behandling genomföra utredningar och behandlingar,
För att kunna tillgodose behovet p? sikt m?ste dock antalet utexaminerade psykologer öka och s?lunda m?ste antalet utbildningsplatser i landet totalt utökas. Det finns i dag kapacitet p? ett antal lärosäten att utöka antalet platser och det finns intresse fr?n lärosäten som i dag inte ger Psykologprogrammet att göra s?. Här finns goda möjligheter att öka antalet personer som kan utgöra basen för den psykiska hälsov?rden för m?nga ?r fram?t. Dessutom skulle man inte bara erh?lla djup kompetens i psykologisk behandling. Psykologens specialkompetens i utredning och diagnostik kan nyttjas för att minska de höga trösklar som finns, inom psykiatrin och inte minst inom barn- och ungdomspsykiatrin, där väntetiderna tyvärr är orimligt l?nga.
Utöver ökad volym p? Psykologprogrammen bör specialiseringsmöjligheten för psykologen utökas för att ytterligare kunna fördjupa sig inom i detta fall det kliniska omr?det. För att säkerställa att denna specialisering, verkligen blir en specialisering och att tillräcklig vetenskaplig kvalitet upprätth?lls bör denna specialisering ske inom ramen för universitet och högskolor.
P? samma sätt m?ste sjukv?rdens huvudmän p? allvar sätta sig in i behovet av vidareutbildning i psykisk hälsov?rd för den anställda personalen och p? allvar fundera över vad dessa utbildningar skall ge för ökat tillskott av kompetens. De kan inte som nu, i m?nga fall, förlita sig p? miniatyrpsykoterapeututbildningar som är byggda för att vara förstadiet till ett annat yrke än det man är anställd i.
Med ovanst?ende som bakgrund föresl?r jag s?lunda att nuvarande psykoterapeututbildningar läggs ned. Istället bör resurser läggas p? att dels utöka antalet utbildningsplatser p? psykologprogrammen och dels utforma en specialistutbildning för kliniska psykologer och b?de säkra tillg?ngen till och höja kvalitén hos den psykologiskt behandlande personalen i den svenska hälso- och sjukv?rden.

___________________________________________________________________________

Mattias Lundberg är Leg, Psykolog, Leg Psykoterapeut, Docent i Psykologi vid Ume? Universitet, Författare, Föreläsare och Moderator.
Mattias är vill göra psykologin tillgänglig och lättförst?elig och drar sig inte för att ha ?skter om hur saker och ting fungerar!
Bifogade filer
1230050Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Espresso House   #Procter Gamble   #Salt Kvarn   #Sustainable Brand Index