SE

Kvalitetssäkring av hem för v?rd och boende samt familjehem för barn och ungdomar – Stadsrevisionens granskning

2014-09-19 11:42 Örebro kommun Stadsrevisionen konstaterar att fördelningen mellan öppenv?rd och placeringar inte stämmer överens med Örebro kommuns m?lsättning. Även fördelning mellan placeringar i egna familjehem och konsulentstödda familjehem stämmer inte överens med formulerade m?lsättningar.

Stadsrevisionen konstaterar att fördelningen mellan öppenv?rd och placeringar inte stämmer överens med Örebro kommuns m?lsättning. Även fördelning mellan placeringar i egna familjehem och konsulentstödda familjehem stämmer inte överens med formulerade m?lsättningar.Vi anser att socialnämnderna i större utsträckning bör verka för att fördelningen mellan öppenv?rd och placeringar följer nämndens m?lsättning.
Det finns en bra struktur för arbetet med placering av barn och unga som följer gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer i Örebro kommun. Det finns ocks? rutiner för att följa upp placerade insatser framför allt p? individniv?.
Däremot är uppföljning av resultat av placeringar p? gruppniv? ett viktigt utvecklingsomr?de. Resultat p? gruppniv? avseende externa placeringar p? HVB-hem (hem för v?rd eller boende) och Statliga institutioner finns sedan tv? ?r tillbaka, men det är en hög bortfallsfrekvens i rapporteringen. Det saknas sammanställningar över resultat p? gruppniv? för familjehemsplaceringar. Vi anser att det bör tas fram metoder för en egenkontroll som kan presentera i vilken grad rutiner följs och om v?rdens kvalitet p? gruppniv?. Bortfallet i nuvarande uppföljning m?ste minska för att kunna vara användbar.
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning om hur kvaliteten säkerställs i de ärenden som innebär att uppdrag ges till hem för v?rd eller boende och familjehem för barn och unga. Vid granskningen har vi biträtts av KPMG.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnderna har ändam?lsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de institutioner och enskilda hem som används för placeringar av barn och ungdomar.
För Stadsrevisionen
Gudrun Norberg
ordförande
Rapporten finns även p? orebro.se
Örebro kommun – Sveriges Kvalitetskommun 2013
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy