SE

Kommunen avr?der fr?n att äta fisk fr?n Oxundasjön

Vid en undersökning av potentiellt miljöstörande ämnen i Oxunda?systemet, som delas mellan Sigtuna och Upplands Väsby kommuner, har det visat sig att undersökta abborrar och gäddor fr?n Oxundasjön har mycket höga halter av PCB i kroppen. Studien bekräftar ocks? de höga halter av PFOS i de nya proverna som tidigare hittades i ett regionalt projekt under hösten 2013. Upplands Väsby kommun avr?der därför fr?n att äta fisk fr?n Oxundasjön tills vidare.
Upplands Väsby och Sigtuna har tillsammans l?tit IVL; Svenska Miljöinstitutet, undersöka potentiellt miljöstörande ämnen i Oxunda?systemet. Undersökningen har fokuserat p? PCB (polyklorerade bifenyler) samt PFOS. Undersökningen, som nu har presenterats, visar p? mycket höga halter av PCB i fisk, abborre och gädda fr?n Oxundsajön.
Upplands Väsby kommun arbetar efter försiktighetsprincipen och vill därför i avvaktan p? ytterligare utredningar bestämt avr?da fr?n att konsumera fisk f?ngad i Oxundasjön. N?got som ocks? konfirmeras av Livsmedelsverket, som har samma uppfattning.
— Vi tar inga risker med människors hälsa. Därför avr?der vi fr?n konsumtion av fisk fr?n Oxundasjön i avvaktan p? ytterligare svar p? beställda undersökningar, säger Anna Evertson, Miljöplanerare i Upplands Väsby kommun.
Upplands Väsby och Sigtuna kommuner kommer nu att vidare studera förekomsten av PCB i fisk, dels vidare spridning i sjösystemet, dels möjliga källor. Undersökningarna kommer att inrikta sig p? insamling av sedimentprov fr?n södra Fysingen, Oxundasjön vid utflödena av Verka?n respektive Väsby?n, Rosersbergsviken och ut mot Skarven samt insamla fisk fr?n Rosersbergsviken.
Utredningarna ska ligga till grund för bedömning av vilka ?tgärder som kan vidtas.
Kemikaliefakta:
PCB:er är ett samlingsnamn p? drygt 200 ämnen som har använts som industrikemikalier. Tidigare användes PCB i transformatorer, kondensatorer, färger samt i fogmassor. PCB har varit förbjudet i Sverige sedan 1970-talet. PCB:er är mycket stabila, fettlösliga, giftiga och ackumuleras i näringskedjan. Det har visat sig kunna p?verka immunförsvar, fortplantning och är cancerframkallande. Trots förbudet finns PCB kvar än idag p? grund av dess sv?rnedbrytbara egenskaper.
PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett s? kallat PBT-ämne, det vill säga persistent, bioackumulerande, toxiskt. Det innebär att PFOS inte bryts ned i naturen, utan ansamlas där, att det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.
För fr?gor vänligen kontakta:

Anna Evertson, miljöplanerare , i Upplands Väsby kommun, tel: 073–910 43 54

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg i Upplands Väsby kommun, tel: 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 inv?nare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomg?r sedan n?gra ?r tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar p? nya bostäder, kommunalt finansierad service och p? att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort p? 25 ?r. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och uts?gs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.
www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se1200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Clifford Young   #Elisa Bernd   #Ipsos Public Affairs   #Ipsos Washingtonkontor