SE

Klart vilka avloppsprojekt som f?r dela p? HaV-miljoner

2014-04-30 07:36 Havs- och vattenmyndigheten I mars utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, 3,5 miljoner för projekt som kan minska utsläppen fr?n sm? avlopp. Nu är det klart vilka projekt som f?r dela p? pengarna. - Vi fick in s? m?nga intressanta förslag att vi valde att skjuta till mer pengar, totalt f?r de elva projekt som valts ut dela p? drygt 4,7 miljoner kronor, säger ?sa Gunnarsson p? HaV.

I mars utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, totalt 3,5 miljoner för projekt som kan minska utsläppen fr?n sm? avlopp.
Nu är det klart vilka projekt som f?r dela p? pengarna.
– Vi fick in s? m?nga intressanta förslag att vi valde att skjuta till mer pengar, totalt f?r de elva projekt som valts ut dela p? drygt 4,7 miljoner kronor, säger ?sa Gunnarsson, utredare p? enheten för miljöprövning och miljötillsyn p? HaV.
HaV har sedan juni 2011 ansvar för tillsynsvägledning för sm? avlopp. Idag finns ungefär 700 000 sm? avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans. Gamla och bristfälliga avlopp orsakar miljö- och hälsoproblem p? m?nga h?ll i landet. I december 2012 fick HaV i uppdrag av regeringen att i samarbete med Boverket se över regleringen och ta fram styrmedel för att öka ?tgärdstakten av bristande sm? avloppsanläggningar. Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är tv? förslag som fanns med i den rapport som HaV överlämnade till regeringen i september 2013.
– Sm? avloppsanläggningarna är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och risk för smittspridning. En slutsats i regeringsuppdraget är att ?tgärdstakten är alldeles för l?g, säger ?sa Gunnarsson.
M?let med utlysningen är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener fr?n sm? avloppsanläggningar.
Totalt fick HaV in 39 intresseanmälningar och av dessa har nu elva valts ut. De handlar om utveckling av praktiska verktyg som underlättar bedömningar vid prövning och tillsyn av sm? avloppsanläggningar, exempelvis inom smittskydd. De kan ocks? handla om projekt för test, utvärdering och jämförelse av olika reningstekniker för exempelvis smittämnen, syreförbrukande ämnen och näringsämnen.
Kungsbacka och Östhammars kommun. Utvärdering av enskilda avloppsanläggningar med fokus p? kretsloppslösningar, 150 197 kronor.
WSP Sverige AB. Förstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och effektiv tillsyn av sm? avlopp, 346 500 kronor
Chalmers tekniska högskola. Verktyg för mikrobiell riskanalys av sm? avloppsanläggningar, 652 000 kronor.
Knivsta. Vakuumtoaletter i befintliga hus, metoder och kostnader för installation, 175 000 kronor.
Institutet för jordbruks- & miljöteknik, JTI. GIS-baserat stöd för bedömning av skyddsniv?er för miljöskydd, demonstrationsprojekt, (GIS – Geografiska informationssystem) 639 000 kronor.
Campus Roslagen AB. Metod för provning av BDT-anläggningar, 370 920 kronor.
Lantbrukarnas riksförbund, LRF. H?llbart kretslopp av sm? avlopp, 365 000 kronor.
VA-guiden AB. VA-r?dgivning, stöd för effektiv tillsyn av sm? avlopp, 190 000 kronor.
Avloppsguidens användarförening. Metodutveckling för likriktadtillsyn av minireningsverk ? samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll, 900 000 kronor.
Institutet för jordbruks- & miljöteknik, JTI. Riktlinjer för användning av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar, 520 000 kronor.
Va-guiden AB. Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av sm? avlopp, fosforretention och smittskydd, 489 000 kronor.
De projekt som f?tt bidrag ska i huvudsak vara slutförda före den 31 december 2014. Slutrapport till Havs- och vattenmyndigheten ska vara inlämnad senast den 28 februari.
Här kan du läsa mer om utlysningen
Här kan du läsa mer om HaV:s arbete för att minska utsläppen fr?n sm? avlopp
Länk till rapporten ?Styrmedel för en h?llbar ?tgärdstakt av sm? avloppsanläggningar
För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: ?sa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 35, mobil 076-538 60 35, e-post [email protected][F4]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy