SE

Janssen i Sverige lanserar Invokana? (kanagliflozin) för typ 2-diabetiker

a8

Janssen lanserade den 1 september Invokana? (kanagliflozin) i Sverige, en ny behandlingsform för typ 2-diabetes som har visat sig sänka blodsockerniv?erna hos personer för vilka kost- och livsstilsförändringar eller behandling med andra blodsockersänkande läkemedel inte har gett tillfredsställande resultat.1)
Enligt beslut av Tandv?rds- och läkemedelsförm?nsverket, TLV (fr?n och med den 25 Juni 2014), ing?r Invokana i högkostnadsskyddet endast som tillägg till behandling med metformin.9)
Diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda till för tidig död, främst i kardiovaskulära sjukdomar. Cirka 4?6 procent av den svenska befolkningen i ?ldern 16?84 ?r har diabetes, och 85?90 procent av dessa personer har typ 2-diabetes. Dessutom finns det m?nga personer med diabetes som fortfarande är odiagnostiserade.2)
Kanagliflozin, en tablett avsedd för oral administrering en g?ng om dagen, tillhör en ny klass av läkemedel som kallas natrium-glukos kotransportör 2 (SGLT2)-hämmare. Det nya läkemedlet fungerar p? ett annorlunda sätt än de mest använda behandlingarna, genom att det blockerar ?terabsorption av glukos i njurarna. Resultatet är att mer glukos utsöndras i urinen vilket sänker blodsockerniv?erna ? ett viktigt m?l vid typ 2-diabetesbehandling.1)
Effekten av kanagliflozin har undersökts i studier p? mer än 10 000 personer med typ 2-diabetes inom alla behandlingsformer 1), vilket innebär att det är en av världens mest omfattande utvecklingsprogram för typ 2-diabetes.
I fas III-studier uppvisade kanagliflozin kliniskt och statistiskt signifikanta (p<0,001) resultat jämfört med placebo inom glykemisk kontroll, inklusive procentandelen patienter som uppn?dde HbA1c < 7% (53 mmol/mol) 1). Vidare uppn?ddes statistiskt icke-underlägsna (kanagliflozin 100 mg) och överlägsna (kanagliflozin 300 mg) reduktioner i HbA1c jämfört med b?de glimepirid och sitagliptin.6),7),8) Diabetes är idag ett växande folkhälsoproblem där en sund livsstil samt god behandling utgör en viktig grund för att undvika allvarliga komplikationer för patienten.2) Nästan hälften av alla som diagnostiserats med typ 2-diabetes misslyckas dessutom idag med att uppn? de rekommenderade blodsockerniv?erna.4) Insatser för att minska antalet patienter som insjuknar i diabetes i kombination med ett förbättrat individuellt omhändertagande kan därmed minska de totala diabetsrelaterade samhällskostnaderna.5) Biverkningar Kliniska studier har visat att kanagliflozin generellt tolereras väl. De vanligaste biverkningarna av kanagliflozin är genitala svampinfektioner som t.ex. urinvägsinfektioner och ett ökat behov av urinering. Dessa specifika biverkningar är vanligen milda till m?ttliga i intensitet och leder sällan till behandlingsavbrott i fas III-studier.1) Det är dessutom en liten risk för hypoglykemi (när blodsockerniv?erna sjunker till en farligt l?g niv?) associerad med kanagliflozinbehandling när det används som monoterapi eller med metformin. Evidensen hittills indikerar att användningen av kanagliflozin inte leder till en ökad kardiovaskulär risk. 1) För mer information, kontakta: Annika Rickle Forssell, Medical Advisor Diabetes, Nordic Medical Affairs, [email protected] +46 8 626 52 38 Mikael Själin, Therapeutic Area Head, Nordic Medical Affairs, Janssen, [email protected], +46 8 626 51 73 Anteckningar till redaktörer Om typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som karaktäriseras av höga niv?er av blodsocker (glukos) i blodet.1) Detta orsakas antingen av insulinbrist (där betacellerna i bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin) och/eller av insulinresistens (där kroppen inte kan effektivt tillgodogöra sig det insulin som bildas).3) Om typ 2-diabetes lämnas okontrollerad kan det leda till allvarliga komplikationer som t.ex. hjärtsjukdom, stroke, blindhet, njursjukdom och amputeringar. En förbättrad glykemisk kontroll har visat sig minska uppkomsten och utvecklingen av dessa komplikationer.3) Om kanagliflozin 1) Kanagliflozin är licensierat för vuxna i ?ldern 18 och äldre med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen: - som monoterapi, när ändrade kostvanor och motion inte räcker för att ge en bättre glykemisk kontroll hos patienter för vilka användningen av metformin betraktas som olämpligt p.g.a. intolerans eller kontraindikationer. - eller som tilläggsbehandling till andra glukossänkande läkemedel som inneh?ller insulin när dessa, tillsammans med kostvanor och motion, inte ger en tillräcklig glykemisk kontroll Kanagliflozin har undersökts som enda substans (monoterapi), i kombination med metformin, och i kombination med övriga glukossänkande medel, inklusive insulin, hos patienter i behov av större glukoskontroll. I fas III-studier uppvisade kanagliflozin kliniskt och statistiskt signifikanta (p<0,001) resultat jämfört med placebo inom glykemisk kontroll, inklusive procentandelen patienter som uppn?dde HbA1c < 7% (53 mmol/mol)1 Vidare uppn?ddes statistiskt icke-underlägsna (kanagliflozin 100 mg) och överlägsna (kanagliflozin 300 mg) reduktioner i HbA1c jämfört med b?de glimepirid och sitagliptin.6),7),8) Biverkningar Kliniska studier har visat att kanagliflozin generellt tolereras väl. De vanligaste biverkningarna av kanagliflozin är genitala svampinfektioner som t.ex, urinvägsinfektioner och ett ökat behov av urinering. 1 Dessa specifika biverkningar är vanligen milda till m?ttliga i intensitet och leder sällan till behandlingsavbrott i fas III-studier.1) Det är dessutom en liten risk för hypoglykemi associerat med kanagliflozinbehandling (när blodsockerniv?erna sjunker till en farligt l?g niv?) när det används som monoterapi eller med metformin och bevisen hittills indikerar att användningen av kanagliflozin inte leder till en ökad kardiovaskulär risk.1) För ytterligare detaljer, se produktresumén.1) Referenser 1 INVOKANA (kanagliflozin), produktresumé: www.fass.se - senast besökt september 2014 2 Nationella Riktlinjer för diabetesv?rd, Socialstyrelsen 2014 3 Berne, C., & Fritz, T. 2011?2012. Diabetes mellitus. Läkemedelsverket, Läkemedelsboken 4 Nationella Diabetesregistret (NDR). ?rsrapport 2012 ?rs resultat. 5 Bolin K, Gip C, Mörk AC, Lindgren B: Diabetes, healthcare cost and loss of productivity in Sweden 1987 and 2005--a register-based approach. Diabet Med. 2009 Sep;26(9):928-34. doi: 10.1111/j.1464-5491.2009.02786.x 6 Lavalle-González FJ et al. Efficacy and safety of canagliflozin compared with placebo and sitagliptin in patients with type 2 diabetes on background metformin monotherapy: a randomised trial. Diabetologia. 2013;56(12):2582-92 7 Schernthaner G et al. Canagliflozin compared with sitagliptin for patients with type 2 diabetes who do not have adequate glycemic control with metformin plus sulfonylurea: a 52-week randomized trial. Diabetes Care. 2013; 36(9):2508-15 8 Cefalu WT et al. Efficacy and safety of canagliflozin versus glimepiride in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin (CANTATA-SU): 52 week results from a randomised, double-blind, phase3 non-inferiority trial. Lan. 2013; 382(9896):941-50 9 (http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Invokana-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/) Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande sv?ra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. V?ra medarbetare drivs av att f? bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder. Bifogade filer 01500Skicka som e-post Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy