SE

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: “Nya fynd i Göteborg och vid Öland”

Svartmunnad smörbult klassas som en främmande, invasiv fiskart i svenska vatten. Det första exemplaret upptäcktes 2008 i Karlskrona skärg?rd och nu tycks arten spridas med rekordfart.

– Vi har senaste ?ret f?tt in rapporter om att den f?ngats p? fler ställen och i betydligt större mängder än tidigare, bland annat i Göteborgsomr?det. Nu hoppas vi p? allmänhetens hjälp för att f? en bild av hur omfattande spridningen är, säger Sofia Brockmark p? Havs- och vattenmyndigheten.
Arten finns naturligt i Kaspiska havet, Svarta havet, Aazovskasjön och Marmarasjön men har troligen via ballastvatten spridit sig till Stora Sjöarna i Nordamerika och till Östersjön. Första fyndet i Östersjön gjordes 1990 i Gdanskbukten där arten i dag är etablerad och den har även spridit sig till Finska viken i nordost och Rugenomr?det i väster.
Vid ett provfiske i Karlskrona skärg?rd sommaren 2009 f?ngades totalt nio individer p? sju platser. I dag anses den vara etablerad där och även i Göteborgsomr?det.
.- Vi har haft kontakt med en fiskare som nyligen f?tt upp s? mycket som 30 kilo av svartmunnad smörbult i ett fiske utanför Karlskrona. Vi vet att den även förekommer i i Göteborgs hamn, Karlshamn, Visby hamn och sedan 2013 har det även gjorts fynd i inre Br?viken och i Muskö i Stockholms skärg?rd, säger Sofia Brockmark, utredare p? enheten för biologisk m?ngfald p? HaV.
– Senaste fynden av misstänkt svartmunnad smörbult har gjorts av yrkesfiskare i Kalmarsund under v?ren. Vi har f?tt uppgift om att det kan röra sig om hundratals individer i en f?ngst.
Hittills har inga fynd rapporterats fr?n norra Sverige, inte heller i de stora sjöarna som Vänern och Vättern.
Den svartmunnade smörbulten är t?lig för varierande miljöförh?llanden, klarar temperaturer fr?n minus 1°C till plus 30°C och kan fortplanta sig i b?de söt- och saltvatten. Den blir könsmogen tidigt och kan under gynnsamma förh?llanden leka upp till sex g?nger under en säsong. Hanen vaktar boet vilket ökar överlevnaden av rom och yngel. Den är ocks? mer aggressiv och större än m?nga andra bottenlevande kustnära fiskarter.
– Introduktion av främmande arter är ett allvarligt hot mot den biologiska m?ngfalden i v?ra sjöar, vattendrag och havsomr?den. Som exempel har införsel av signalkräfta p? m?nga h?ll helt slagit ut den inhemska flodkräftan. Den svartmunnade smörbulten är utpekad som en av de arter som utgör stor risk för fiske och vattenbruk om den etablerar sig, säger Ann-Britt Florin, docent i ekologi vid Institutionen för akvatiska resurser p? Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
– I Danmark bekymrar man sig ocks? för dess eventuella negativa p?verkan p? räkbest?ndet.
Risken är att den svartmunnade smörbulten konkurrerar med andra bottenlevande arter som t?nglake och svart smörbult om boplatser och med skrubbskädda om föda.
– När man väl f?tt in en främmande art m?ste man agera snabbt för att ha en chans att stoppa spridningen. Ökad kunskap om hur stor spridningen är och vilka effekter arten har p? inhemska arter och livsmiljöer är viktiga för att besluta om vilka eventuella ?tgärder som ska sättas in, säger Sofia Brockmark
– Svartmunnad smörbult f?ngas dock upp d?ligt i den reguljära miljövervakningen. Det tog fem ?r fr?n första fyndet i Sverige till dess arten dök upp i ordinarie provfisken. Här är vi istället beroende av rapporter fr?n privatpersoner för att följa spridningen, säger Ann-Britt Florin.
Den svartmunnade smörbultent är en gulbrunsvart fläckig fisk med en svart fläck p? första ryggfenans bakre del. När hannarna leker respektive skyddar ynglen blir de helt svarta med vitkantade fenor. Arten skiljer sig ocks? fr?n andra smörbultar genom att den är betydligt kraftigare och har förh?llandevis stort huvud. Fr?n simpor och t?nglakar skiljer man den lättast genom att den liksom andra smörbultar har en sammanväxt bukfena som bildar en sugskiva. Den kan bli maximalt 25 centimeter men blir vanligen 13?14 centimeter för honor och 17?18 centimeter för hanar.

– Enligt information fr?n de lokala sportfiskarna i region väst, har förekomsten av arten ökat fort p? bara n?gra ?r. Främst har detta observerats i det bräckta vattnet vid Norra Älvstranden vid inloppet av Göteborgs hamn men även inne i vallgraven, säger Anna Dimming marinekolog, Länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Nu p? torsdag, 29 maj, sker det ?rliga Vallgravsmetet i centrala Göteborg där vi önskar att deltagarna är extra uppmärksamma p? arten. All fisk fr?n tävlingen tas till vara vilket ger oss mer information om arten spridits mer uppströms Göta älv i centrala Göteborg. All fisk fr?n tävlingen tas till vara vilket ger oss mer information om arten spridits mer uppströms Göta älv, säger Anna Dimming marinekolog, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Den svartmunnade smörbulten är inte bara en risk utan även en resurs. I Gdanskbukten är den numera den dominerande födan för skarv men ocks? för torsk och abborre. I sitt ursprungsomr?de är den ocks? vanlig som matfisk.

Om du hittar en fisk som du tror är en svartmunnad smör­bult, rapportera ditt fynd p? http://www.artportalen.se/ eller www.slu.se/svartmunnadsmorbult
Läs mer om de första fynden i svenska vatten
Här kan du rapportera in fynd av svartmunnad smörbult
Här kan du se utbredningen av svartmunnad smörbult i Östersjön
Läs mer om svartmunnad smörbult p? HaV:s hemsida
För mer information kontakta:
Sofia Brockmark, utredare, enheten för biologisk m?ngfald, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post [email protected]
Ann–Britt Florin, forskare, Institutionen för akvatiska resurser p? SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, tfn 010-478 41 22, e-post [email protected]
Anna Dimming, marinekolog, Länsstyrelsen i Västra Götaland, tfn 010- 22 44 876, [email protected], Informationscentralen för Västerhavet, [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: http://fiskeligan-haze.blogspot.se/

Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 73900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bland Sveriges   #CMA   #Dan Sanden   #NKI