SE

Inget obligatoriskt krav p? individuell mätning av värme och tappvatten

Majoriteten av det stöd v?ldsutsatta kvinnor i Bor?s stad f?r är rättsosäkert, enligt en ny granskning av Inspektionen för v?rd och omsorg (IVO). Socialtjänstens hjälp till den utsatta gruppen best?r av att förmedla dem vidare till stödverksamheter utan att varken dokumentera eller följa upp deras hotbild och utveckling.

IVO:s granskning (se pressmeddelande om den landsomfattande rapporten i sin helhet här) visar att de v?ldsutsatta kvinnor som har förmedlats hjälp via Utväg Södra Älvsborg, har skickats dit utan n?got formellt beslut av socialtjänsten. Enligt socialtjänstens termer kallas det för att man har gett service, vilket betyder att insatsen inte föreg?s av en utredning om vilka behov av stöd kvinnan har. Insatsen kan därför bli slumpmässig och inte anpassade efter personens behov. Dessutom innebär det att insatsen kan p?g? under l?ng tid utan att n?gon följer upp den.
? Problemet med detta är att ingen vet vad som händer med kvinnan. Fick hon den hjälp hon behövde, gick hon tillbaka till förövaren, fanns det barn med i bilden som behövde stöd? Utan en initial bedömning och uppföljning kan v?ldsspiralen mycket väl fortg?. I värsta fall finns det inte dokumenterat att kvinnan varit där och vem bär d? ansvaret om hon sedan blir mördad, säger Olga Persson, förbundssekreterare SKR.
Granskningen visar att Bor?s stad använder sig kontinuerligt av Kvinnojouren i Bor?s för skyddat boende. D? finns det i regel ett bist?ndsbeslut. Det ges dock som beslut om ekonomiskt bist?nd. Den som fattar beslutet är d? en ekonomisk handläggare utan specialistkunskaper om v?ld.
? Det är beklagligt att socialtjänst enbart ger dessa kvinnor ekonomiskt bist?nd. Man är villig att betala för hennes skydd, men ser inte till vilka behov hon har i sin utsatta situation och vad som krävs för förändring i form av till exempel stödsamtal och hjälp vid kontakt med polis och rättsväsendet, säger Mette Berntsson, Kvinnojouren i Bor?s.
B?de personal inom socialtjänst och Kvinnojouren i Bor?s anser att samarbetet är gott. Men det finns flera otydligheter. Kommunens personal uppger i granskningen att ?ansvaret för fr?gorna är oklara? och ingen vet vem som kontrollerar vad som händer med kvinnorna som bor p? jouren, trots att det är socialnämndens ansvar enligt lag. Även kvinnor boende p? Kvinnojouren i Bor?s uppger i granskningen att det är oklart vem som ska hjälpa dem.
? Vi har under senaste tid försökt tydliggöra de utsatta kvinnornas behov och vad vi kan hjälpa dem med, s? att kommunens uppdrag kan bli tydligare till oss. Granskningen konstaterade att detta är positivt, säger Mette Berntsson, Kvinnojouren i Bor?s.
Det positiva med Bor?s stad är att var och en av de granskade nämnderna har en kvinnofridsinstruktör och flera chefer har genomg?tt grundutbildning i v?ld. Därtill har kommunen sedan granskningen tillsatt en kommunöverskridande kvinnofridsutvecklare p? deltid.
? Samarbetet flyter p? mycket bra med kvinnofridsutvecklaren. Nu hoppas vi att arbetsgruppen som kvinnofridsutvecklaren leder, best?ende av chefer, tar fram tydliga riktlinjer för personal när de ska utreda ett ärende. Det borde komma fr?n ledningsniv? och inte vara upp till handläggare att ta ställning till, tycker Mette Berntsson, Kvinnojouren i Bor?s.
Kvinnojouren i Bor?s som ocks? granskats, hade vid tillfället ingen skriftlig rutin för Lex Sarah. Nu finns en s?dan nedskriven och utvecklingsarbete fortsätter.

Bakgrund
Myndigheten Inspektionen för v?rd och omsorg (IVO) har gjort en nationell granskning av socialtjänstens, hälso- och sjukv?rdens och ideella organisationers arbete med v?ldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat v?ld. Innan myndigheten bildades l?g uppdraget p? Socialstyrelsen. Bor?s är en av 60 kommuner som ing?r i granskningen. Samtliga tre stadsdelsnämnder i Bor?s har granskats genom bl.a. intervjuer med personal p? olika niv? inom stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden samt genomg?ng av avslutade utredningar. Kvinnojouren i Bor?s är en av 30 kvinnojourer som har granskats genom intervjuer med personal, boende kvinnor och barn samt genomg?ng av rutiner mm. Bor?s kommun har en stöd- och behandlingsverksamhet tillsammans med nio kommuner, Utväg Södra Älvsborg. Verksamheten fungerar ocks? som ett myndighetssamverkande kompetenscentrum.
Ansvarfördelning mellan kommun och kvinnojour
Varje kommun ansvarar för socialtjänsten och socialnämnden har det yttersta ansvaret för att personer utsatta för brott och deras närst?ende f?r det stöd och den hjälp de behöver (5 kap. 11 § SoL). Lagen betonar socialtjänstens ansvar för att utreda behoven hos kvinnor som utsatts för v?ld av närst?ende och att barn som bevittnat v?ld f?r den hjälp de behöver (5 kap. 11 § andra och tredje stycket SoL). Kommunen kan inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp till ideella föreningar. Däremot kan kommunen ge andra utförare, s? som en ideell kvinnojour, i uppdrag att genomföra insatser som t.ex. skyddat boende. D? lyder även kvinnojouren under socialtjänstslagen för det enskilda uppdraget, samtidigt som socialtjänsten fortsatt har ansvar för att se till att insatserna är av god kvalitet (3 kap. 3 § SoL).

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 110 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt fr?n v?ld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
Presskontakter
Kvinnojouren i Bor?s
Elisabeth Hedblom, ordförande Kvinnojouren i Bor?s, 070-4869472
Mette Berntsson, verksamhetschef, Kvinnojouren i Bor?s, [email protected], 033-410215
SKR
Förbundssekreterare Olga Persson, [email protected], tel: 08-642 64 01, 0704-61 18 88
För fr?gor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, [email protected], tel: 08-642 64 01, 0733-26082
Besök oss gärna p? www.kvinnojouren.se2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy