SE

Inget brandskum i v?rt dricksvatten

Boverket lyssnar inte p? sin

? Boverket försv?rar ombyggnadsprocessen av studentbostäder. För att förenkla dessa bör Boverket använda sin egen referensgrupp i ett tidigare skede, säger Kjell Fallqvist, ordförande för Sveriges Brandkonsultförening och dess representant i Boverkets referensgrupp brandskydd.
Den senaste revideringen av Boverkets byggregler är ett regeringsuppdrag. Uppdraget best?r i att underlätta byggandet av studentbostäder, asylbostäder och nattisverksamheter.
Representanter fr?n Boverkets referensgrupp brandskydd, menar att Boverket inte använder gruppens kunskaper och expertis tillfullo. Konflikten rör det remissförslag som i november avstyrktes av referensgruppen. Förslaget som i praktiken innebär att störst fokus kommer att läggas p? nybyggande, istället för investering i befintliga bostäder.
? Nybyggnadskraven är konkreta. Kraven för ombyggnation är däremot sv?ra att tolka. Det innebär att det blir enklare att bygga nytt, säger Kjell Fallqvist.
Sveriges Brandkonsultförening anser att Boverket skulle kunna lägga en mer proportionerlig säkerhetsniv? för att förenkla ombyggnationer av studentboenden, asylboenden och nattis.
Likvärdig situation med olika lösningar försv?rar
Kjell Fallqvist m?lar upp ett exempelfall där fem studenter bestämmer sig för att flytta ihop i ett kollektivboende i en lägenhet och med ett gemensamt kontrakt. Ett scenario som skulle innebära en enkel brandskyddslösning, enligt Boverkets brandregler. En mer komplicerad lösning skulle krävas om fem separata kontrakt skrevs, för var och en av dessa hyresgäster. Detta eftersom att regelverket d? kräver en anpassad brandskyddslösning för varje hyresgäst.
? Sveriges Brandkonsultförening anser inte att denna typ av kontraktsfr?ga ska vara avgörande för vilken säkerhetsniv? som ska gälla under ombyggnationer, framh?ller Kjell Fallqvist.
Ändringar i brandreglerna leder till sv?righeter att uppfylla krav p? bland annat utrymning. Det ?terst?ende alternativet är att sprinkla byggnader. Med sprinkling följer ännu fler krav som ska uppfyllas. N?got som blir b?de dyrare och mycket sv?rare att genomföra.Ytterligare kritik
Förutom problematiken med det specifika fallet kring studentboende, asylboende och nattis, riktas annan h?rd kritik. Den h?rda kritiken handlar om att Boverkets byggregler revideras alltför ofta, samtidigt som dessa är sv?ra att tolka.
? BBR har orimliga konsekvenser i själva byggnadsprocessen, avslutar Kjell Fallqvist.
Mer information om BBRs remissarbete, finner du under resurslänkar.

FAKTA: Boverkets referensgrupp brandskydd
Boverkets referensgrupp brandskydd etablerades 2010.
I referensgruppen sitter representanter fr?n 14 olika organisationer i branschen. T ex: intresseföreningar, universitet och myndighetsorgan.
Syftet är att förbättra samverkan med de större aktörer som berörs av Boverkets regler inom brandskydd.
Gruppen träffas en till tv? g?nger per ?r.
Kontakt
Kjell Fallqvist
Tfn: 070-850 22 00
E-post: [email protected]
Sveriges Brandkonsultförening bildades januari 2008. Syftet var att förena de företag som fanns i branschen för att driva branschgemensamma fr?gor och vara en partner inom omr?det när det gäller lagstiftning, praxis och erfarenhetsutbyte.
Föreningen har fastställt vad som ska krävas för att bli medlem och ocks? definierat de etiska regler som ska styra arbetet. En av de första viktiga uppgifterna som föreningen har varit att framarbeta en certifiering av brandkonsultföretag. En certifiering som till skillnad fr?n Boverkets certifiering inte bara mäter kunskaperna hos den enskilda brandkonsulten, utan hela företagets kvalitetssäkring p? alla niv?er.

Mer information om Sveriges Brandkonsultförening kan du f? här.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy