SE

Industrins lager, 4:e kvartalet 2012: Stor minskning i industrins lager

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 2,3 procentenheter till 84,5 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, i säsongrensade tal.
Kapacitetsutnyttjandet inom industrin minskade betydligt under fjärde kvartalet och uppvisade den största nedg?ngen sedan 2009. Utnyttjandegraden var under fjärde kvartalet 2012 ocks? den lägsta sedan första kvartalet 2010. Sett till industrins delbranscher var utvecklingen negativ för samtliga under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Inom motorfordonsindustrin minskade kapacitetsutnyttjandet med 9,8 procentenheter till 80,3 procent och st?l- och metallverk minskade med 3,9 procentenheter till 82,5 procent.
Även p? ?rsbasis var nedg?ngen den största sedan 2009. Jämfört med fjärde kvartalet förra ?ret minskade kapacitetsutnyttjandet med 3,2 procentenheter till 84,5 procent, i kalenderkorrigerade tal.
Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____350390.aspx

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar
Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.
Procentuella förändringar
I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föreg?ende period, kalenderkorrigerade och säsongrensade uppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föreg?ende ?r används kalenderkorrigerade uppgifter.
Revideringar
När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras, revideras ocks? procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet fyra kvartal bak?t. Det beror i huvudsak p? att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.
Säsongrensning
Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som ?terkommer fr?n ?r till ?r. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra kvartal, dels att kunna studera trender. ?rsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.
Fr?n och med publiceringen av resultaten för tredje kvartalet säsongrensas samtliga serier med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher.
Fr?n och med publiceringen av resultaten för fjärde kvartalet 2010 redovisas förutom faktiskt och säsongrensat kapacitetsutnyttjande även kalenderkorrigerade uppgifter och trendskattningar.
Modellöversyn
I samband med publicering i februari avseende data för fjärde kvartalet 2011 genomfördes en modellöversyn. Inga modeller har förändrats i samband med den ?rliga översynen.
Osäkerhetsmarginal
Fr?n och med första kvartalet 2011 publiceras osäkerhetsmarginal jämte punktskattning av industrins kapacitetsutnyttjande. Punktskattningen ? osäkerhetsmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall och avser den osäkerhet som beror p? att statistiken är baserad p? ett sannolikhetsurval av objekt. Osäkerhetsmarginalen publiceras i Statistikdatabasen.
Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.
Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Nästa publiceringstillfälle
2013-05-15

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76
Förfr?gningar
David Lööv
Tfn 08-506 947 71
E-post [email protected]
Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post [email protected]
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande ?terges.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ingela Lindqvist   #Katarina Jacobson   #Lena Ek   #MW