SE

Högskolan i Halmstad utvärderar Sveriges landsbygdsprogram

De närmaste ?ren kommer Högskolan i Halmstad att spela en viktig roll i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007?2013. I utvärderingen, som genomförs i samarbete med flera svenska lärosäten, har Högskolan ansvaret för att sammanställa den slutrapport som ska skickas till EU-kommissionen 2016.
? Högskolan i Halmstad har en unik profil med kompetens inom samtliga omr?den som utvärderas. Dessutom har vi l?ng erfarenhet av att göra utvärderingar, berättar Jörgen Johansson, universitetslektor i statsvetenskap och uppdragsledare för utvärderingen vid Högskolan i Halmstad.
Helhetsansvar
Utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007?2013 utförs av fyra temagrupper och sker p? uppdrag av Jordbruksverket. Den första gruppen utvärderar programmets ?tgärder för konkurrenskraft, den andra utvärderar miljö?tgärderna och den tredje utvärderar ?tgärder som syftar till landsbygdsutveckling. Dessa tre grupper leds av forskare fr?n KTH, Lunds universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Högskolan i Halmstad har helhetsansvaret för grupp fyra ? vars uppdrag är att syntetisera de övriga tre gruppernas granskning i en slutrapport. I uppdraget ing?r även att svara p? övergripande fr?geställningar.
Skapar ny forskning
P? Högskolan samordnas arbetet av RISP (Research on Innovation in a Societal Perspective) ? ett nätverk som samlar forskare fr?n olika vetenskapliga discipliner. Utvärderingen kommer att f? m?nga positiva följdeffekter.
? Uppdraget kommer bland annat att ge upphov till nya forskningsprojekt. Det är en stor möjlighet för Högskolan i Halmstad, berättar Jörgen Johansson, som även är forskningsledare för RISP.
Utvärderingsarbetet p?börjas under hösten 2014 och slutrapporten är klar hösten 2016. Den skickas till EU-kommissionen senast den 31 december samma ?r. Rapporten kommer även att f? betydelse för det landsbygdsprogram som löper 2014?2020.
Fotnot. Landsbygdsprogrammen är en del av EU:s strategi för att n? m?len med den gemensamma landsbygdspolitiken. Varje program löper över sju ?r och finansieras gemensamt av Sverige och EU. De inneh?ller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.
För mer information, kontakta Jörgen Johansson, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Tfn. 035-16 74 76; mobil 070-296 51 29; e-post [email protected]

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.2200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy