SE

Helsingborg renare, sn?lare och rikare med fjärrvärme

2014-05-20 08:20 Öresundskraft Öresundskraft har l?tit WSP analysera effekterna om Helsingborgsregionen saknade fjärrvärmesystem. Resultaten är häpnadsväckande.

Hur skulle Helsingborgsregionen se ut utan fjärrvärme? Svaret är smutsigare, fattigare och med större förbrukning av jordens resurser. Det visar en studie fr?n WSP.
I studien jämförs dagens energisystem i regionen (Helsingborg, Ängelholm och del av Landskrona) med ett alternativt scenario utan fjärrvärme för värmeförsörjningen. Effekterna blir stora:
Utsläppen av koldioxid skulle vara 131 000 ton större, motsvarande 73000 bilar
1 358 personer färre skulle ha ett jobb
Den lokala köpkraften skulle minska med 196 miljoner kronor
Uttaget av naturresurser – primärenergi – skulle bli sex g?nger större
? Fjärrvärmens miljöfördelar är kända sedan tidigare, däremot har vi inte först?tt vilken betydelse den har för samhällsekonomin. Studien syftar till att tydliggöra det, säger Lars-Inge Persson, chef för affärsomr?de Kraft & Värme vid Öresundskraft.
Studien, som gjorts av WSP Sverige, använder den s? kallade rAps-modellen, Regionalt analys och prognossystem. Analysen baseras p? energiförsörjningen i regionen ?r 2013 (basscenario) kombinerat med byggnadsdata fr?n SCB.
I alternativscenariot ersätts fjärrvärmen med en mix av värmepumpar, naturgas, biobränsle, elpanna och direktel. Kraftvärmeelen antas bli ersatt med nordisk residualel.
Färre jobb, sämre ekonomi
rAps-körningarna visar att den totala sysselsättningseffekten blir minus 1 358 personer; en direkt effekt om minus 800 personer och en indirekt p? minus 558 arbetstillfällen.
Den beskattningsbara förvärvsinkomsten skulle bli 293 Mkr mindre om fjärrvärmen inte fanns i regionen. Den disponibla inkomsten beräknas bli 196 MSEK lägre p? grund av att de personer som sägs upp erh?ller arbetslöshetsersättning i stället för lön. Den minskade sysselsättningen p?verkar även kommunernas skatteintäkter. De minskar med 90 miljoner kronor, motsvarande 1000 grundskoleplatser.
– Det är häpnadsväckande siffror, även för oss som dagligdags arbetar med fjärrvärme, som visar vilken enorm betydelse fjärrvärmen har för regionen, säger Lars-Inge Persson.
Större utsläpp
Miljöp?verkan av dagens fjärrvärme har jämförts med alternativscenariots, räknat som koldioxidekvivalenter. Dagens energisystem leder till CO2-utsläpp p? knappt 75 000 ton/?r. I alternativscenariot beräknas de bli nära tre g?nger större, 206 000 ton/?r, eller motsvarande 73 000 bilar om ?ret.
Förutom ökade koldioxidutsläpp skulle det alternativa scenariot innebära att utsläppen av bland annat partiklar och kväveoxider ökar genom en ökad användning av naturgas och biomassa. En del av förbränningen skulle ske lokalt och d? ge upphov till hälsoeffekter. Detta gäller till exempel vedeldning i sm?hus.
Även koldioxidutsläpp har en samhällelig kostnad. Studien använder den generella koldioxidskatten för att värdera den samhällsekonomiska kostnaden d? skatten implicit uttrycker politikernas värdering av koldioxidreducering. Koldioxidskatten i dagsläget motsvarar 1 050 SEK/ton. Det innebär att den samhällsekonomiska nyttan av minskade koldioxidutsläpp genom fjärrvärme i energisystemet blir cirka 137 MSEK/?r.
Mer naturresurser
Studien jämför ocks? effekten p? behovet av primärenergi. Enkelt uttryckt är det hur mycket energi som kommer fr?n jungfruliga naturresurser. Här blir skillnaderna ännu större: 235 GWh/?r i dagens energisystem mot 1 500 GWh/?r i scenariot utan fjärrvärme. I ett scenario utan fjärrvärme blir allts?
uttaget av jungfruliga naturresurser sex g?nger större än med dagens system. Det motsvarar den energimängd som skulle behövas för att värma hela Köpenhamn om de hade ett likadant fjärrvärmesystem som Helsingborg. Eller att varje hush?ll i regionen ?kte sträckan Helsingborg-Stockholm tur och retur 18 g?nger med en modern bil.
Studien har genomförts av WSP Sverige p? uppdrag av Öresundskraft AB. WSPs arbete har letts av Agneta Persson

Mer information
Lars-Inge Persson, chef AO Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-617 39 05.
Agneta Persson, projektledare, WSP Sverige AB, tel. 010-722 86 98
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35
Öresundskrafts vision ?Energi för en bättre värld, Kraft för regionen? är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer fr?n restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshush?llning. Vi tillhandah?ller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer sm?skalig elproduktion, driver p? introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder f?r el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servijänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.
Bifogade filer
681160Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy