SE

HaV-yttrande om planer p? att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Ringhals

2014-09-22 07:30 Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu gjort ett första yttrande om Vattenfalls planer p? en eller flera nya kärnkraftsreaktorer p? Ringhals. - Det underlag som vi hittills f?tt är för översiktligt för att vi ska kunna ta ställning till vilken plats som är mest lämpad. Vi behöver först en inventering av omr?det för att se hur vattenmiljön p?verkas, säger utredaren Anna Alenius Bolin.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu gjort ett första yttrande om Vattenfalls planer p? en eller flera nya kärnkraftsreaktorer p? Ringhals.
I detta skede handlar det främst om var nya reaktorer skulle kunna byggas, norr eller söder om nuvarande anläggning.
– Det underlag som vi hittills f?tt är för översiktligt för att vi ska kunna ta ställning till vilken plats som är mest lämpad. Vi behöver först en inventering av omr?det för att se hur vattenmiljön p?verkas, säger utredaren Anna Alenius Bolin.
Kärnkraftverket i Ringhals ligger vid Väröhalvön vid Kattegatt, mellan Kungsbacka och Varberg. Det togs i bruk 1975 och var fullt utbyggt 1983. De fyra reaktorerna är bolagets äldsta och kommer att tas ur drift under mitten eller slutet av 2020.
Fr?n och med 2011 är det till?tet att bygga svenska kärnkraftsreaktorer för att ersätta de som tas ur bruk. Sommaren 2012 lämnade Vattenfall in en ansökan till Str?lsäkerhetsmyndigheten om att f? anlägga ersättningsreaktorer och mars i ?r inleddes ett första samr?d med flera myndigheter, bland andra Havs- och vattenmyndigheten och Naturv?rdsverket.
– Vattenmiljön p?verkas genom de stora mängder kylvatten som används för att kunna kyla av ?nga som driver kraftverkets turbiner. Fiskägg, larver men även vuxen fisk sugs med kylvattnet in i kraftverket där de kan skadas eller dö. Det uppvärmda vatten som sedan släpps ut kan p?verka fiskar, kräftdjur och annat liv negativt, säger Anna Alenius Bolin, utredare p? enheten för miljöprövning och miljötillsyn p? HaV.
Redan i dag finns ett särskilt kontrollprogram för att övervaka kylvattenanvändningens miljöp?verkan. Vid kylvattenintaget p? dagens anläggning finns ocks? galler som ska sortera ut större organismer och andra förem?l. Det som fastnar här pumpas ut till havet för att minimera dödligheten för exempelvis ?l.
Änd? är det en stor mängd fisk som varje ?r förstörs. Enligt HaV kan den mängd torsklarver som förstörs motsvara mellan 3,8 och 9,2 ton vuxen torsk per ?r . Miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt lämnade 2006 tillst?nd för Ringhals att öka uttaget av kylvatten fr?n 175 m3/s till 200 m3/s per ?r. I ett yttrande till Mark och miljööverdomstolen beräknade HaV nyligen att detta ökade uttag innebär en skada p? best?ndet av torsk, sill och ?l i Kattegatt motsvarande cirka 189 000 kronor per ?r.
– När kylvattnet släpps ut igen är det betydligt varmare än havsvattnet. Vissa fisk- och kräftarter gynnas medan andra, s? kallade kallvattenarter som t?nglake, rötsimpa och torsk kan ha sv?rt att trivas. Vi ser ocks? att dessa arter minskar i dagens utsläppsomr?de, säger Anna Alenius Bolin.
– Främmande arter som sargassosnärja, japanska ostronet samt den amerikanska kammaneten är exempel p? arter som däremot kan trivas väldigt bra i det varmare vattnet.
Här är n?gra av de krav som HaV ställer i sitt första yttrande för att ens kunna säga ja eller nej till de tv? platsalternativen.
Inventering av vattenomr?det omkring ytvattenintaget och omr?det omkring djupvattenintaget. Inventeringen ska inneh?lla kartläggning av bottenvegetation, bottenfauna och djurplankton, inklusive fiskars ägg, larver och yngel.
Kartläggning av tillst?ndet för de fisksamhällen samt bottenvegetation och fauna som kan p?verkas av kylvattenutsläppet.
HaV pekar i sitt yttrande ocks? p? vad som ska ing? i en kommande miljökonsekvensbeskrivning när platsen för intag och utsläpp är vald. Bland annat vilka tekniska lösningar som kan användas för att minimera fiskförluster och utsläpp av uppvärmt kylvatten. HaV vill att Vattenfall visar hur främmande arter reproducerar sig vid Ringhals samt analysera hur dessa konkurrerar med arter som finns naturligt i omr?det.
– Vi vill att de redovisar hur vattenförbrukningen kan minskas, exempelvis genom slutna system samt att de undersöker hur mycket radioaktivitet som n?r vattnet och botten, säger Anna Alenius Bolin.
HaV vill ocks? att Vattenfall redovisar hur de ska förhindra att släck- och kylvatten släpps ut i havet vid en sv?r olycka, hur grundvattnet p?verkas och om Vattenfall tagit hänsyn till en framtida höjning av havsvattenniv?n.
Det finns fortfarande inget beslut om att Vattenfall vare sig vill eller f?r bygga nya kärnkraftsreaktorer. Tidigast 2020 kan det bli tal om beslut.
Här kan du läsa HaV:s yttrande

A to już wiesz?  Bred satsning ska minska drickandet bland högskolestudenter

För mer information kontakta:
Anna Alenius Bolin, utredare p? enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 63 71, mobil 070-629 25 07, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto:Kat Singer.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 0700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy