SE

Forskare som kan kommentera IPCC-rapporten

De centra/institut p? Stockholms universitet som kan kommentera IPCC-rapporterna och olika aspekter av klimatförändringar är framförallt Bolincentret för klimatforskning, Ekoklim, Stockholm Resilience Centre samt Stockholm Environment Institute.

Bolincentret för klimatforskning
Bolincentret för klimatforskning är uppkallat efter Bert Bolin som var med och skapade IPCC. Centret leds av Stockholms universitet i samarbete med SMHI och KTH. Vid centret arbetar ca 200 meteorologer, oceanografer, geologer, naturgeografer och miljövetare sida vid sida för att ta fram ny kunskap om världens klimat i d?tid, nutid och framtid. Centrets forskare är experter p? olika aspekter av klimatförändringar och kan ge kommentarer till aktuell debatt. Läs mer om Bolincentret för klimatforskning p? www.bolin.su.se.
Leonard Barrie
Professor och vetenskaplig direktör, Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet (endast engelska)
+46 761 41 88 00, [email protected]
Klimat och klimatförändringar, luftpartiklar och Arktis
Gunilla Svensson
Professor, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
+46 702 55 54 71, [email protected]
Globala klimatmodeller och framtidsscenarier
Örjan Gustafsson
Professor, Institutionen för tillämpad miljöforskning, Stockholms universitet
+ 46703 24 73 17, [email protected]
Kopplingen mellan klimat och kol, luftpartiklar
Hans-Christen (HC) Hansson
Professor, Institutionen för tillämpad miljöforskning, Stockholms universitet
+46 8 674 7290, [email protected]
Luftföroreningar och partiklars roll för klimatsystemet
Kevin Noone
Professor, Institutionen för tillämpad miljöforskning, Stockholms universitet
+46 8 674 75 43, [email protected]
Kemisk meteorologi
Martin Jakobsson
Professor och prefekt, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet
+46 736 19 14 09, [email protected]
Arktisk havsis, isdynamik och världshavsniv?ökningar
Johan Kleman
Professor och rektorsr?d, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms
universitet
+46 707 96 82 03, [email protected]
Istidsklimat, landisar och havsytehöjningar
Caroline Leck
Professor, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
+46 707 33 38 81, [email protected]
Partiklars och gasers roll för klimatsystemet och Arktis klimat
Anders Moberg
Docent, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet
+46 8 674 7814, [email protected]
Klimatobservationer under de senaste 1000 ?ren
Johan Nilsson
Professor, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
+46 8 16 17 36, [email protected]
Oceanografi och havets roll i klimatsystemet
Henning Rodhe
Professor, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
+46 8 16 43 42, [email protected]
Klimatförändringar globalt och Bert Bolins vän
Michael Tjernström
Professor och prefekt, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
+46 702 05 66 31, [email protected]
Klimatförändringar globalt, regionalt och i Arktis
För kontakt med forskare med expertis inom andra klimatomr?den
Kontakta Elisabeth Däcker, + 46 73 707 89 71, [email protected] eller Malin Stenberg de Serves, +46 70 618 25 35, [email protected]

Ekoklim
Ekoklim är ett ämnesöverskridande forskningsprogram vid Stockholms universitet. De undersöker hur förändringar i v?rt klimat p?verkar artdiversitet och ekosystemtjänster, samt hur dessa ska skötas och förvaltas. Läs mer om Ekoklim p? www.zoologi.su.se/ekoklim.
Ove Eriksson
Professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
+46 733 94 18 56, [email protected]
Peter Hambäck
Professor och prefekt, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
+46 730 76 51 26, [email protected]

Stockholm Resilience Centre
Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus st?r systemens “resiliens” – deras förm?ga att klara av förändring och vidareutvecklas – och m?let är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en l?ngsiktigt h?llbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd. Läs mer om Stockholm Recilience Centre p? www.stockholmresilience.org.
Johan Rockström
Director
+46 8 674 71 83, [email protected]
Sturle Hauge Simonsen
Kommunikationschef
+ 46 8 674 74 28, [email protected]
Stockholm Environment Institute
Stockholm Environment Institute (SEI) är ett frist?ende internationellt forskningsinstitut som under 25 ?r har bidragit med vetenskaplig miljöforskning p? lokal, nationell och global niv?. Uppdraget är att skapa dialog mellan vetenskap och politik i syfte att uppn? en h?llbar utveckling. SEI har 200 medarbetare i sex länder med huvudkontor i Stockholm och grundades av den svenska regeringen 1989. SEI och Stockholms universitet har ett samarbetsavtal med varandra. Läs mer om SEI p? www.sei-international.org/stockholm.
Dr. Sivan Kartha
Forskningsledare Stockholm Environment Institute
Medförfattare i IPCC:s rapport fr?n arbetsgrupp III
[email protected] (endast engelska)
Ytterligare information: http://sei-international.org/staff?staffid=58
Dr. Richard Klein
Forskningsledare Stockholm Environment Institute
Medförfattare i IPCC:s rapport fr?n arbetsgrupp II, medförfattare i IPCC:s specialrapport Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation
+46 73 707 8525, [email protected] (endast engelska, holländska eller tyska)
Ytterligare information: http://sei-international.org/staff?staffid=122
Johan L. Kuylenstierna
VD, Stockholm Environment Institute, adjungerad professor, Stockholms universitet
Globala vattenresurser, klimatförändring och h?llbar utveckling
[email protected]
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=255
M?ns Nilsson
Forskningschef och vice VD, Stockholm Environment Institute
Internationell energi- och klimatpolicy, förnybar energi
+ 46 73 330 9382, [email protected]
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=33
Marie Jürisoo
Forskare, Stockholm Environment Institute
Internationell klimatpolicy med fokus p? Kina
+46 70 230 9523, [email protected]
Ytterligare information: http://sei-international.org/staff?staffid=254
Per Klevnäs
Projektledare för forskningsprojektet The New Climate Economy, Stockholm Environment Institute
Internationella policyprocesser med fokus p? klimat, energi och ekonomi
+46 72 182 7972, [email protected]
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=361
Bo Kjellén
Associerad forskare, Stockholm Environment Institute
Sveriges f.d. chefsförhandlare i de globala klimatförhandlingarna, nyckelroll i förhandlingarna om Kyotoprotokollet
+46 70 422 6965, [email protected]
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=27
Ylva Rylander
Press- och kommunikationsr?dgivare, Stockholm Environment Institute
+46 73 150 3384 [email protected]
Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=257

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga omr?det. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Leg Psykoterapeut   #Mattias Lundberg Universitetskansler   #UK   #Ume Universitet