SE

Formasfinansierade Linnécentra f?r höga betyg av internationell panel

Formasfinansierade Linnécentra f?r höga betyg av internationell panel. I dagarna slutfördes arbetet med halvtidsutvärderingen av s? kallade Linnécentra. Linnécentra är ett fyrtiotal starka forskningsmiljöer som startade 2006 respektive 2008. Dessa forskningsmiljöer f?r ett omfattande ekonomiskt stöd av Formas respektive Vetenskapsr?det under tio ?r. De som utvärderas i den här omg?ngen startade 2008. Formas finaniserar LUCID p? Lunds universitet samt är delfinansiär av CeMEB p? Göteborgs universitet. CeMEB och LUCID f?r höga betyg av den internationella utvärderingspanelen som menar att forskningen p? dessa tv? centra h?ller mycket god kvalitet, s?väl med nationella som internationella m?tt.
Rent generellt anser panelen att stödet till Linnécentra har varit värdefullt d? det har möjliggjort l?ngsiktig strategisk forskning som ligger i forskningsfrontens framkant inom respektive omr?de, och som hade varit sv?rt, om inte omöjligt, att uppn? med kortsiktig finansiering.
– Forskningen inom Linnécentra är l?ngsiktigt konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv, säger Stephanie Shipp, ordförande i utvärderingspanelen. De mest framg?ngsrika centra samarbetar dessutom med forskare fr?n andra discipliner och fr?n andra delar av världen för att kunna möta nya utmaningar.
N?gra av de tjugo Linnécentra anses vara excellenta eller ?outstanding?. Detta avser bland annat CeMEB, Centrum för marin evolutionsbiologi vid Göteborgs Universitet.
– CeMEB är ett excellent centrum som har ett multidisciplinärt tvärvetenskapligt samarbete med ett brett spektrum av expertis, fortsätter Stephanie Shipp.
Panelen menar vidare att forskning p? LUCID h?ller en hög kvalitet och är imponerad av niv?n p? LUCIDs samarbete med forskare, nationellt som internationellt, samt av antalet kvalificerade doktorander inom centrat. Panelen anser vidare att forskningen inom Linnécentra b?de är innovativ och av högrisk-karaktär samt att den genererar banbrytande resultat. Miljöerna är duktiga p? att samarbeta brett med andra forskare, laboratorier och Linnécentra och att man p? s? sätt ytterligare utvidgar sin räckvidd och inverkan p? fältet. Vissa centra har helt klart uppn?tt en världsledande ställning inom ett antal tvärvetenskapliga forskningsomr?den.
Bakgrund:
Linnébidraget är ett stöd till starka forskningscentra vid svenska universitet. Initiativet togs av den svenska regeringen och har genomförts av Vetenskapsr?det och Forskningsr?det Formas i syfte att stärka svensk forskning och Sveriges förm?ga att bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning. Totalt har 20 Linnémiljöer finansierats varav tv? stycken av Formas. Stödet till varje miljö uppg?r till mellan 5 och 10 miljoner kr per ?r och miljö under en tio?rsperiod.
CeMEB
CeMEB samlar flera biologiska forskningsomr?den för att bättre först? hur marina arter och best?nd av arter förändras genom evolution. Stora globala förändringar förväntas i havsmiljöns vattentemperatur, pH och salthalt (Östersjön) och fr?gan som CeMEB vill besvara är: Klarar vanliga marina arter att anpassa sig till nya miljöförh?llanden och hur g?r det i s? fall till?
CeMEB
LUCID
LUCID bedriver forskning i h?llbar utveckling som syftar till att begripa, bemöta och ?tgärda globala hot i form av klimatförändringar, vattenbrist, förändringar i markanvändning och förlust av biologisk m?ngfald.
LUCID
Länk till utvärderingen:
http://www.formas.se/PageFiles/12665/VR1410_webb.pdf

För mer information:
Erik Roos, Analytiker, Forskningsr?det Formas, [email protected] Emilie von Essen, Presschef, Forskningsr?det Formas, [email protected]
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom omr?dena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för r?dets ansvarsomr?den. Formas f?r ocks? finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.
Foto: Takesometime, Mostphotos.3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Demoskops Expressens   #Fredrik Reinfeldts