SE

Formas finansierar internationella gästforskare inom H?llbart samhällsbyggande

2014-06-10 14:49 Formas - Forskningsr?det för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Världen st?r inför stora utmaningar relaterade till klimatförändringar, annan miljöp?verkan, demografisk utveckling samt sociala och infrastrukturella problem. Syftet med detta projekt är att svenska forskare och gästforskare fr?n England ska samverka runt olika experiment i Urbana Labs. Forskningen ska kopplas till praktik inom h?llbart samhällsbyggande i Sverige.

Idag har Formas forskarr?d beviljat medel till gästforskare hos fem forskningsinstitutioner för att stärka internationellt samarbete inom H?llbart samhällsbyggande. Ett projekt handlar om vattenresursplanering vid urban och regional utveckling. I samarbete med gästforskare fr?n USA ska svenska forskare utveckla stödverktyg för aktörer och beslutsfattare för att minimera de negativa effekter som utvecklingen kan ha p? vattenresurser. Ett annat projekt handlar om att utveckla flexibla och innovativa upphandlingsstrategier vid projekterings- och bygguppdrag med hjälp av erfarenheter fr?n Holland. Idag används prisfokuserade strategier trots att samhälleliga m?l för ekonomisk, ekologisk, social och kulturell h?llbarhet ställer krav p? innovationsvänliga och flexibla modeller. I ett tredje projekt ska utmaningar inom h?llbar stadsplanering i s? kallade Urbana Labs studeras. Världen st?r inför stora utmaningar relaterade till klimatförändringar, annan miljöp?verkan, demografisk utveckling samt sociala och infrastrukturella problem. Syftet med detta projekt är att svenska forskare och gästforskare fr?n England ska samverka runt olika experiment i Urbana Labs. Forskningen ska kopplas till praktik inom h?llbart samhällsbyggande i Sverige.
-Vi st?r inför flera stora utmaningar som bland annat förväntade klimatförändringar, andra belastningar p? miljön, samt demografiska förändringar med en ?ldrande befolkning och ökad urbanisering. Det ställer krav p? ökad samverkan mellan forskningen och olika sektorer inom samhällsbyggnads-omr?det. Här kan Sverige b?de bidra till och lära av andra länder, säger Gia Destouni, huvudsekreterare p? Forskningsr?det Formas.
Länk till lista p? de projekt som beviljats medel
Bakgrund
H?llbart samhällsbyggande är ett brett begrepp som behandlar stad och landsbygd och innefattar planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt grön- och vattenomr?den, ekosystemtjänster och olika försörjningssystem för att uppn? social, ekologisk och ekonomisk h?llbarhet. En av slutsatserna i utvärderingen av svensk samhällsbyggnadsforskning som Formas genomförde 2012-2013 är att det finns brister i internationell publicering och att det internationella samarbetet är relativt begränsat. Mot bakgrund av detta utlyste Formas 15 miljoner kronor till forskning inom samhällsbyggnadsomr?det med m?let att etablera internationella samarbeten av hög vetenskaplig kvalitet. Utlysningen inriktades p? att bjuda in internationella gästforskare till svenska forskningsinstitutioner inom samhällsbyggnadsomr?det.
För mer information:
Kristina Laurell, forskningssekreterare, 08-775 40 59, [email protected]
Emilie von Essen, presschef, 0733 50 31 61, [email protected]
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom omr?dena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för r?dets ansvarsomr?den. Formas f?r ocks? finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.
Foto: Totnes, Mostphotos.com5300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy