SE

Företagarna har sagt sitt om kommunens service

I ?rets servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag höjer Ume? kommuns sitt nöjdkundindex fr?n 62 till 68. ?rets index är dessutom över medelvärdet för samtliga deltagande kommuner (67). Det myndighetsomr?de som förbättrat sitt värde mest är serveringstillst?nd.

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting resultatet av 2013 ?rs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. 197 kommuner vill veta hur företag uppfattar kvaliteten p? sin service och myndighetsutövning. Fem myndighetsomr?den har undersökts: brandtillsyn, bygglov, markuppl?telse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillst?nd. För dessa omr?den har fr?gor ställts om följande serviceomr?den: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Den förra mätningen gjordes 2011.
Ume? kommun ligger över medelvärdet
Ume? kommuns nöjdkundindex (NKI) är i ?r 68. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67. Jämfört med 2011 har Ume? kommun ökat sitt NKI-värde fr?n 62 till 68. I rankingen med andra jämförbara kommuner (fler än 40 000 inv?nare) hamnar Ume? p? 19:e plats av 56.
– Det känns riktigt bra att utvecklingen g?r ?t rätt h?ll, säger Roland Carlsson, näringslivschef p? Ume? kommun. Kommunens roll är att skapa förutsättningar för och ha en bra dialog med näringslivet för att de ska utvecklas, vilket även i framtiden kommer att vara en prioriterad fr?ga i det expansiva Ume?. Vi kommer fortsätta att arbeta enligt v?rt handlingsprogram ?Ännu bättre service?, avslutar Roland.
Samtliga serviceomr?den har ett högre index än 2011. De serviceomr?den som företagarna är mest nöjda med i Ume? är bemötandet och tillgängligheten. Minst nöjda är de med informationen. Det omr?de som ökat mest är bemötandet. Samtliga myndighetsomr?den har höjt sitt index jämfört med 2011 förutom bygglov. Serveringstillst?nd har ökat mest (11 enheter).
– Jag är jätteglad för det goda resultat som verksamheterna inom miljö- och hälsoskydd uppvisar, säger Margareta Green Palo, miljö- och hälsoskyddschef. Miljö- och hälsoskydd ligger över medel jämfört med andra kommuner vilket är ett mycket gott betyg och en tydlig fingervisning om att v?rt förbättringsarbete burit frukt. Särskilt roligt är det att se att serveringstillst?nd, som numer ing?r i v?r verksamhet som hanterar livsmedelskontroll, förbättrat sig med hela elva steg.
Bygglov utvecklas enligt Lean
Bygglov är det myndighetsomr?de i Ume? som tagit ett par steg tillbaka i index (tv? enheter). Men p? nationell niv? minskar bygglovsverksamheten fyra enheter. Nedg?ngen jämfört med 2011 tros bero p? den nya Plan- och bygglagen (PBL) som m?nga företagare och handläggare upplevt komplicerar processen.
Handläggningstiden för ett bygglovärende i Ume? är endast 5-6 veckor om handlingarna som lämnas in är kompletta och inte strider mot n?gon bestämmelse. Andra ärenden,t ex där ansökan strider mot detaljplanen, kan däremot ta längre tid. Ume? är även inne i en intensiv tillväxtfas, som innebär m?nga byggprojekt med komplicerad handläggning.
Sedan 2011 har Bygglov b?de rekryterat och genomfört flera ?tgärder för att frigöra tid för handläggare och inspektörer.
– I en annan undersökning ger företagare, som haft ärenden hos oss under 2012, oss 3,8 i medelbetyg p? en femgradig skala och ännu högre betyg f?r vi av privatpersoner, berättar Jonas Andersson, bygglovchef.
Bygglov planerar fler ?tgärder för att öka serviceniv?erna, t ex kommer E-tjänster att införas och informationen ses över för att underlätta för sökanden att lämna kompletta handlingar. Det p?börjas ocks? ett verksamhetsutvecklingsarbete (Lean) som syftar till att kundanpassa och effektivisera verksamheten med minskad ledtid som m?l.
Fr?getelefon och mejladress för markuppl?telse
Markuppl?telse och brandtillsyn ocks? höjt sina index sedan 2011.
– Vi har gjort en översyn av v?rt arbetssätt och t ex ökat v?r tillgänglighet genom att införa en fr?getelefon och en mejladress där fr?gor besvaras skyndsamt, berättar Karin Isaksson, gatu- och parkchef i Ume? kommun.
Rapporterna för Ume? kommun och nationellt finner ni i sin helhet under “Resurslänkar” nedan.

Kontakt

Roland Carlsson
näringslivschef
070- 578 65 50
Karin Björk
företagslots
070-653 16 88
Om resultatet och ?tgärder
Margareta Green Palo
miljö- och hälsoskyddschef
070-6611684
Karin Isaksson
gatu- och parkchef
070-33 22 532
Jonas Andersson
verksamhetschef bygglov och inspektion
070-666 21 62
Lars Tapani
brandchef
090-16 22 15

0400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Handelskammaren Det   #Jonas Ransg   #Kenny Genborg   #Kongresshallen Osa Till