SE

FN:s ?rliga rapport om utvecklingen i världen: Fler millenniem?l i sikte till 2015

2014-07-07 16:00 UNDP Flera av millenniem?len har redan uppn?tts och ytterligare delm?l är inom räckh?ll i tid till 2015. ?Att fortsätta arbetet för att n? s? m?nga m?l som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft ?t den nya utvecklingsagendan ? Post-2015. Vi m?ste visa att vi menar allvar med v?ra löften till världens fattiga?, säger FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson om rapporten.

Flera av millenniem?len har redan uppn?tts och det globala bist?ndet ökar. Med bibeh?llet fokus och en sista kraftansträngning finns möjlighet att bocka av ytterligare delm?l i tid till 2015, d? m?len ska vara uppfyllda. Enligt den senaste statistiken har stora framsteg gjorts när det gäller att bekämpa hunger och smittsamma sjukdomar samt öka kvinnors politiska deltagande.
?Det är knappt 550 dagar kvar till millenniem?len g?r ut. Att fortsätta arbetet för att uppn? s? m?nga delm?l som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft ?t den nya utvecklingsagendan ? Post-2015. Vi m?ste visa att vi menar allvar med v?ra löften till världens fattiga?, säger FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson i en kommentar till den färska millenniem?lsrapporten.
Miljontals människor har f?tt det bättre tack vare de globala, regionala och lokala insatser som gjorts för att n? millenniem?len. Det framg?r av FN:s ?rliga millenniem?lsrapport som idag presenteras i New York. Delm?len om att halvera fattigdomen, öka tillg?ngen till rent vatten, förbättra livet för sluminv?nare och att lika m?nga flickor som pojkar ska f? börja skolan har redan uppn?tts. ?rets rapport visar att ytterligare m?l är p? god väg att uppn?s i tid till 2015, som är millenniem?lens stoppdatum.
Om den nuvarande trenden h?ller i sig kommer världen att överträffa de uppsatta m?len för malaria-, tuberkulos- och hiv-behandling. Även m?let om att halvera världens hunger verkar vara inom räckh?ll. Stora framsteg har ocks? gjorts när det gäller tekniköverföring, skuldsanering och ökat kvinnligt politiskt deltagande.
Millenniem?lsrapporten är baserad p? omfattande officiell statistik och visar hur nationella regeringar, det internationella samfundet, civilsamhället och den privata sektorn tillsammans gjort stora framsteg för att infria millenniem?len, minska den globala fattigdomen samt skapa förutsättningar för en bättre framtid.
?Millenniem?len är ett löfte om att upprätth?lla grundläggande principer om mänsklig värdighet, jämlikhet och rättvisa? sa Ban Ki-Moon vid lanseringen av ?rets rapport.

Miljontals liv har räddats
Under de senaste 20 ?ren har dödligheten bland barn under fem ?r sjunkit med nästan 50 procent, vilket motsvarar att 17 000 färre barn under fem ?r dör varje dag. Mellan 1990 och 2013 har dessutom mödradödligheten minskat med 45 procent. Även millenniem?l 6 ? stoppa spridningen av smittsamma sjukdomar ? har g?tt fram?t:
Antalet hiv-infektioner minskar och 6,6 miljoner liv har kunnat räddas tack vare ökad
tillg?ng p? bromsmediciner.
22 miljoner liv har kunnat räddas ? tack vare förbättrad behandling av tuberkulos.
3,3 miljoner malariarelaterade dödsfall har undvikits tack vare ökad medvetenhet
och kunskap om sjukdomen.
Millenniem?len ? grunden för framtidens utvecklingsagenda
Med knappt 550 dagar kvar tills millenniem?len g?r ut har FN:s medlemsländer fullt upp med att utforma nästa globala utvecklingsagenda som ska antas av världens ledare i september nästa ?r. ?rets millenniem?lsrapport sl?r fast att det är avgörande för de nya utveckligsm?len att arbetet för att infria millenniem?len fortsätter även under det kommande ?ret. Trots stora framsteg överlag ?terst?r nämligen fortfarande mycket att göra; barn- och mödradödligheten är exempelvis fortfarande hög, trots att m?nga dödsfall hade kunnat undvikas. Samma sak gäller sanitetsm?let där vi ? framstegen till trots ? riskerar att inte n? ända fram. Rapporten uppmanar därför alla intressenter att intensifiera arbetet p? de omr?den där framstegen inte varit tillräckliga.
Satsningar p? sanitet kan ge stora vinster
Sedan 1990 har 2,3 miljoner människor f?tt tillg?ng till förbättrat dricksvatten. Under samma tids?period har dessutom en fjärdedel av jordens befolkning f?tt tillg?ng till förbättrad sanitet (genom latriner, vattentoaletter eller andra sanitetsanläggningar). Fortfarande tvingas dock en miljard människor tillämpa s? kallad ?open defication?, vilket innebär att de gör sina behov i det fria, n?got som medför stora hälsorisker. En övervägande majoritet av dessa ? 82 procent ? lever i folkrika medelinkomstländer. Det krävs därför ännu större ansträngningar och investeringar för att förändra situationen för människor som saknar tillg?ng till god och h?llbar sanitet.
Kunskapen finns ? nu krävs kraftfullare insatser för att rädda ännu fler kvinnor och barn
Under 2013 dog nästan 300 000 kvinnor runt om i världen i samband med graviditet eller förlossning ? dödsfall som i m?nga fall hade kunna förhindras. Även om de allra flesta kvinnor i utvecklingsländerna idag genomg?r n?gon typ av hälsoundersökning under sin graviditet är det bara hälften som har möjlighet till de fyra prenatala hälsoundersökningar som rekommenderas.
Diarré och lunginflammation är fortfarande de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem ?r. Dessutom beräknas 25% av alla barn under fem ?r i utvecklingsländerna lida av hämmad tillväxt(engelskans ?stunted?) ? p? grund av l?gt eller felaktigt näringsintag. Även om andelen barn som lider av hämmad tillväxt har minskat avsevärt sedan 1990 beräknas 162 miljoner barn runt om i världen ha kroniska besvär orsakade av undernäring som kan förebyggas.
Idag börjar nio av tio barn i utvecklingsländerna skolan. Av de 58 miljoner barn som inte g?r i skolan bor hälften i konfliktdrabbade omr?den. Det är barn fr?n dessa omr?den, flickor fr?n fattiga hush?ll p? landsbygden och barn med olika typer av funktionshinder som löper allra störst risk att bli utan grundläggande utbildning. Det relativt höga antalet barn som inte fullföljer sin grundskoleutbildning förblir även det ett hinder för att uppn? universell allmän grundutbildning.
Skuldbördan minskar ? men det rekordhöga bist?ndet missar de allra fattigaste
Efter tv? ?rs nedg?ng ökar nu ?ter det officiella bist?ndet. Under 2013 uppgick det till 134,8 miljarder dollar ? den högsta niv?n n?gonsin. Bist?ndet till de allra fattigaste länderna, som st?r längst ifr?n att uppn? millenniem?len, är dock p? nedg?ng. Bland framstegen märks att tullar och avgifter har minskat och ungefär 80 procent av importen fr?n utvecklingsländerna till de utvecklade länderna sker numera tullfritt. Utvecklingsländernas skuldbörda ligger fortsatt kvar p? ungefär 3 procent av exportintäkterna, vilket innebär en minskning med tre fjärdedelar sedan 2000.
Bättre data skulle ge bättre resultat
Sammanfattningsvis sl?r rapporten fast att betydande framsteg inom utvecklingsarbetet har gjorts p? senare tid. Rapporten framhäver emellertid att bristen p? tillförlitlig statistik i m?nga länder försv?rar utvecklingsbevakningen och att bättre statistisk rapportering skulle leda till ökade möjligheter att n? millenniem?len. Ett exempel p? detta är att antalet länder som lämnade in lägesrapporter om situationen för hiv/AIDS ökade fr?n 102 till 186 mellan ?ren 2004 till 2012. Detta bidrog i sin tur till ökade globala insatser i kampen mot viruset; finansieringen för hiv-programmen mer än tredubblades och 9,5 miljoner människor som lever med hiv hade 2012 f?tt tillg?ng till bromsmedicinering.

The Millennium Development Goals Report 2013, är en ?rlig översikt av hur det g?r för millenniem?len ? globalt och regionalt. Rapporten ges ut av UNDESA (FN:s avdelning för ekonomiska och sociala fr?gor) och bygger p? aktuell statistik fr?n över 28 FN-organisationer och andra internationella organisationer. En fullständig uppsättning av den data som används i rapporten finns tillgänglig p? mdgs.un.org.

Mer information: www.un.org/millenniumgoalsRapporten i sin helhet finns att hitta p? www.undp.se
Mediaförfr?gningar:
Stockholm: UNDP:s nordiska kontor, Monica
Lorensson, [email protected], 076-883 96 56
New York: FN Sekretariatets
informationsavdelning, Wynne Boelt, [email protected], + 1 212-963-8264

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar p? globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar ocks? arbetet med att uppfylla millenniem?len till 2015. Mer information finner du p? www.undp.se. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy