SE

Finsk service inom äldreomsorg lyfts i Väsby

2014-04-02 14:00 Upplands Väsby kommun Under november m?nad 2013 gjordes en undersökning kring behov av finskspr?kig service bland Upplands Väsbys inv?nare. I undersökningen deltog 583 väsbybor som antingen var födda i Finland eller hade föräldrar födda i Finland. Resultatet av undersökningen visade att störst behov finns inom v?rd och omsorg för äldre.

Under november m?nad 2013 gjordes en undersökning kring behov av finskspr?kig service bland Upplands Väsbys inv?nare. I undersökningen deltog 583 väsbybor som antingen var födda i Finland eller hade föräldrar födda i Finland. Resultatet av undersökningen visade att störst behov finns inom v?rd och omsorg för äldre.
Syftet med undersökningen var att f? en bild över hur önskem?len för finskspr?kig service ser ut i kommunen. Till undersökningen valdes 1 200 väsbybor slumpmässigt ut. Urvalet gjordes i m?lgruppen18-80 ?r omfattande kommuninv?nare som är födda i Finland eller med förälder/föräldrar födda i Finland. Av de 1 200 personerna svarade 583 personer vilket gav en svarsfrekvens p? 49 procent.
? Vi tycker det var oerhört viktigt att f? veta vad Väsbys finsktalande själva anser är de fr?gor fokus bör läggas p?. Vi är mycket glada över att s? m?nga svarade p? undersökningen, det har gjort att vi f?tt ett brett underlag att jobba vidare med, säger Eila Bromme, ordförande för samr?dsgrupp finskt förvaltningsomr?de.
Undersökningen visade att b?de yngre och äldre ans?g att finsk service var viktig inom v?rd- och omsorgsfr?gorna för äldre. Eila Bromme har upplevt att just dessa fr?gor är av stor vikt när det gäller den finskspr?kiga servicen och är glad att det framkom i undersökningen
? Vi har känt till att äldrefr?gorna behöver belysas. En annan del i undersökningen visar att man är ganska nöjd med hur förskolan och skolan fungerar i kommunen. Till exempel görs ett fint arbete kring de finska söndagarna där m?nga deltar, säger Eila Bromme.
Undersökningen ligger till grund för arbetet med det finska förvaltningsomr?det under 2014. Linda Nordberg, samordnare för finskt förvaltningsomr?de i Upplands Väsby kommun, berättar att verksamhetsplanen för det finska förvaltningsomr?det inneh?ller ett flertal av de önskem?l och synpunkter som kommit fram i undersökningen.
? Vi kommer att titta mycket p? äldrefr?gorna under 2014. I undersökningen framkom ocks? önskem?l kring delar som finns redan idag i Väsby s? här kommer vi att kommunicera extra om just de delarna, säger Linda Nordberg.
I undersökningen framkom önskem?l om kontakt med finsktalande personal p? Väsby Direkt som är vägen in vid kontakter med kommunen. Linda Nordberg berättar att extrainsatta kontaktmöjligheter för finsktalande kommer att h?llas en g?ng i m?naden under v?ren, d? finsktalande tjänstemän och politiker finns p? plats i Väsby Direkt. Viktigt är först?s att komma ih?g att man alltid kan ta kontakt med kommunen p? finska om man önskar det.
? Vi hoppas att detta hjälper v?r finsktalande befolkning och vi hoppas ocks? att fortsatt f? in önskem?l och synpunkter om hur vi ska förbättra v?r verksamhet. En annan väg som vi vill p?minna om är att tala med representanter i samr?dsgruppen för det finska förvaltningsomr?det. I samr?dsgruppen finns representanter fr?n finska föreningen, finska PRO, finska församlingen, Sverigefinska skolan, föreningen öppet hus för unga romer, samt politiker och tjänstemän. Vill man komma i kontakt med samr?dsgruppen finns deras kontaktuppgifter p? upplandsvasby.se/suomeksi, berättar Linda Nordberg.
Fakta:
? Lägst andel önskem?l om finskspr?kig service (22 procent) finns det för tekniska ärenden som bygg- och miljöärenden samt renh?llningsärenden.
? När det gäller barn- och utbildningsärenden (förskola, grundskola, modersm?lsstöd/ undervisning och studiehandledning) s? säger sig 31-40 procent ha önskem?l om att service ska finnas tillgänglig p? finska.
? 40 procent har önskem?l om finskspr?kig service när det gäller kultur- och fritidsärenden.
? Drygt 45 procent har önskem?l om att informationen p? kommunens hemsida ska finnas p? finska och 41 procent vill att tryckt material fr?n kommunen ska finnas p? finska.
? Flest önskem?l om finskspr?kig service ?terfinns inom v?rd- och omsorgsärenden. 50-54 procent vill ha finskspr?kig hemtjänst, hemsjukv?rd samt v?rd- och omsorgsboenden för äldre.
För mer information:
Eila Bromme (FP), ordförande samr?dsgruppen finskt förvaltningsomr?de, tel: 070-849 05 86
Linda Nordberg, projketkoordinator, 073-910 40 29
Jessika Krekuka, kommunikatör, 073-910 40 18

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 inv?nare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomg?r sedan n?gra ?r tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar p? nya bostäder, kommunalt finansierad service och p? att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort p? 25 ?r. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och uts?gs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.
www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy