SE

EU:s nya fiskeripolitik viktigt steg mot ett mer h?llbart och lönsamt fiske

Produktionen inom industrin minskade med 2,6 procent i maj jämfört med april, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med maj 2012 minskade produktionen med 7,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.
Nedg?ngen i april följdes av en ännu större nedg?ng i maj. Inom industrins delbranscher var utvecklingen fortsatt blandad även om flertalet delbranscher redovisade nedg?ngar. Svagast utveckling hade aggregatet kemisk industri och läkemedelsindustrin medan industrin för elapparatur utvecklades starkast. Även st?l- och metallverk redovisade en betydande nedg?ng i maj.

Liksom m?nadsutvecklingen var trem?nadersjämförelsen negativ och minskade med 1,3 procent för perioden mars-maj 2013, jämfört med december 2012-februari 2013.

Den svaga utvecklingen p? ?rsbasis fortsatte även i maj, med en nedg?ng p? 7,3 procent. Resultatet kom som en följd av att endast tv? delbranscher hade positiv utveckling samtidigt som flera delbranscher redovisade betydande nedg?ngar.

Uppgifterna för maj är preliminära. Sedan föreg?ende publicering har förändringen i industriproduktionen i april, jämfört med mars, reviderats ned med 0,6 procentenheter till en nedg?ng p? 1,1 procent. Förändringen i produktionen i april jämfört med samma m?nad föreg?ende ?r har reviderats ned med 0,3 procentenheter till en nedg?ng p? 1,1 procent.
Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
( se tabell )
Definitioner och förklaringar
Industriproduktionsindex bygger p? indata fr?n tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras p? uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en m?natlig webbenkät som g?r ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppg?r till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referens?r 2010. Alla m?nadsjämförelser bygger p? kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som ?terkommer fr?n ?r till ?r. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra m?nader, dels att kunna studera trender. ?rsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar
När Industriproduktionsindex för en ny m?nad publiceras revideras ocks? indexet för tidigare m?nader. Normalt revideras materialet fem m?nader bak?t med undantag för referensm?naderna juni och juli d? materialet revideras sex respektive sju m?nader. Vid publicering avseende maj 2013 reviderades materialet sjutton m?nader. Det beror i huvudsak p? att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras fr?n januari 2000 och fram?t.

Säsongrensning
Tillvägag?ngssätt
Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som ?terkommer fr?n ?r till ?r. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra m?nader, dels att kunna studera trender. ?rsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Industriproduktionsindex säsongrensas fr?n och med referensm?nad februari 2013 med X-12-ARIMA via Proceduren X12 inom SAS? programsystem. Alla serier säsongrensas individuellt. X-12-ARIMA är en av tv? programvaror som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik (den andra är Tramo Seats). Proceduren X12 inom SAS? programsystem är sedan 2011 standardverktyget för säsongrensning p? SCB.

I X-12-ARIMA används glidande medelvärden för att skatta trend och säsongsvariationer. ARIMA modeller används i mindre utsträckning för att identifiera extrema värden (s? kallade outliers), skatta deterministiska effekter s? som kalendereffekt samt att prognostisera faktiska tidsserier. D? säsongrensning är beroende av prognoser och modellval uppst?r revideringar i de säsongrensade uppgifterna när ny m?nadsdata tillkommer. Enligt rekommendation fr?n Eurostat bör säsongrensning samt val av modell ses över en g?ng per ?r. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av Nationalräkenskaperna, Industrins leverans- och orderläge och Industriproduktionsindex m.fl.

Modellöversyn
En modellöversyn (inklusive outlierspecifikation) genomfördes i publiceringen i april 2013 avseende data för februari 2013 i samband med lansering av ett nytt säsongrensningssystem.

Nästa modellöversyn planeras till början av 2014.
Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
Eurostat, Short-term business statistics
Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.
Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-08-14 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71 Förfr?gningar
Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post [email protected]
David Lööv
Tfn 08-506 947 71
E-post [email protected] som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Emmaus Stockholms   #Insamlingsstiftelsen Interpeace Swedens   #LO   #Svensk Insamlingskontroll