SE

ESV föresl?r att Försvarets materielverk ska uppg? i Försvarsmakten

Försvarsmakten beställer försvarsmateriel av Försvarets materielverk (FMV) som i sin tur beställer den fr?n försvarsindustrin. Detta dubbla beställningsled leder enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) till obalanser mellan myndigheternas ansvar och befogenheter. Modellen begränsar även riksdagens och regeringens möjligheter att utöva finansiell styrning. ESV har analyserat flera alternativa lösningar p? problemen och v?r slutsats är att FMV bör uppg? i Försvarsmakten.
Förslaget innebär att den nuvarande särlösningen med dubbla beställningsled ersätts med den myndighetsstyrning som tillämpas inom övriga delar av statsförvaltningen.
Missvisande utfall p? statens budget
Om de dubbla beställningsleden försvinner blir ocks? redovisningen rättvisande. P? grund av de dubbla beställningsleden redovisas nämligen utgifterna för materielen inte mot anslagen när den ekonomiska händelsen för staten inträffar. Redovisningen sker istället först när FMV interndebiterar Försvarsmakten. Denna tidsförskjutning mellan faktisk händelse och redovisad händelse kan uppg? till flera budget?r.
Tidsförskjutningen förhindrar enligt ESV en fungerande finansiell styrning p? tv? sätt: Anslagsramarna blir inte styrande för hur höga de faktiska utgifterna kan vara under ?ret och utfallet p? statens budget blir missvisande.
ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är ocks? Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.001000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy